Budget

Olika typer av budget och budgetarbete.

Budgettyper

Det finns två olika typer av budget.

Likviditetsbudgeten handlar om hur mycket likvida medel som finns i organisationen. Den planerar kassaflödet för varje månad. I andra ord reglerar den in- och utbetalningarna som föreningen kommer att göra så att det finns pengar i organisationen att betala ut när det behövs.

En resultatbudget är en mer generell budget och görs för hela året. Den handlar inte om flöden utan om hur pengarna kommer att fördelas inom organisationen över hela året. Den visar också om föreningen kommer att få ett underskott eller överskott.

I SFS är det SFSFUM som lägger rambudgeten, som är en resultatbudget. Men för att få besluta om den måste styrelsen lägga fram en proposition. Så det är styrelsen som lägger fram ett förslag på rambudget som SFSFUM sedan beslutar om.

Budgetarbete handlar om att försöka förutse framtiden.

Arbetsnivåer

Det finns olika nivåer inom budgetarbete.

Det första är att kopiera förra årets budget och anta att kommande verksamhetsår kommer att se likadant ut.

Sedan finns det händelser som är lättare att förutse: om det kommer en nyanställd, om föreningen behöver renovera sina lokaler etc. Då behöver man ha koll på de olika posterna för att kunna ändra rambudgeten så att den passar ändringarna.

Utöver detta finns sannolikhetsbaserade variabler. Det är de som gör budgetarbete svårt.

Till exempel bygger medlemsavgiften i SFS på antalet studenter per lärosäte. Antalet ändras från år till år. För att kunna förutse hur framtiden kommer att se ut kan man till exempel titta på årskullarna.
Det finns väldigt många variabler som är sannolikhetsbaserade. Inom budgetarbete handlar det om att fundera över var det är meningsfullt att ta in sannolikhetsbaserade beräkningar.

 

Balansräkning och resultaträkning