Utbildningens innehåll

Utbildningen till UAS-pilot inom kategorin specifik innehåller följande spännande kurser. Samtliga är framtagna i nära samarbete med TFHS, näringslivet och branschorganisationer för att motsvara deras behov.

Affärsmannaskap, 15 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du kunna använda sig av modeller, metoder och processer inom företagande så att du kan utföra grundläggande analys av drönaruppdrag och föreslå åtgärder utifrån kundnytta och lönsamhet.

I kursen får du kunskaper och färdigheter inom affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling och affärsförhandling. Färdighet att på ett affärsmässigt sätt kunna implementera i en verksamhet som ställer med behovet av avancerade UAS-operationer.

Flygträning – SPECIFIK, 15 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du ha kunskap, färdigheter och attityder för att operera ett obemannat luftfartyg på ett kontrollerat och säkert sätt i luftrummet.

Kursen innehåller praktisk flygträning med fokus på säkerhet i operationer med obemannade luftfartyg och samverkan med övriga användare av luftrummet. Kursen innehåller även avancerad flygträning som syftar till att du på ett säkert sätt ska behärska att operera UAS under normala förhållanden, vid problem samt i händelse av nöd. 

Flygteori - SPECIFIK, 40 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du ha kunskaper för att erhålla intyg om teoretisk kompetens motsvarande artikel 8 och GM till UAS.SPEC.050 av SPECIFIK kategori.

Kursen omfattar flygteori med fokus UAS och dess integrering i luftfartssystemet, och omfattar TS och EASAs utbildningsnivå för operation i SPECIFIK kategori.

Introduktion till luftfartsunderhåll, 15 yh-poäng

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskaper om luftfartygs konstruktion, metoder för felsökning samt dokumentation för att självständigt kunna bedriva enklare underhållsarbete på UAS. Du får även kunskap om uppbyggnad av olika typer av farkoster såsom quadro- och hexakopter, fixed wing, VTOL, och Y6, samt skillnader mellan små och stora farkoster.

Kursen innehåller i huvudsak konstruktion och uppbyggnad samt underhåll och förande av teknisk dokumentation för olika typer av UAS.

Juridik för UAS-operatörer, 15 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du ha kompetens att operera med UAS enligt reglerna för samtliga inblandade myndigheter som EASA, Transportstyrelsen, Datainspektionen, Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Kursen ger dig kunskap om de möjligheter och tillvägagångssätt som finns för tillstånd inom kategorin SPECIFIK samt om utvecklingsarbetet av framtida trafikledningssystem för UAS. Kursen innehåller juridik med fokus på UAS-relaterade frågor, såsom regelverk, specialtillstånd och luftfartsorganisationer.

Lärande i Arbete, LIA, 25 yh-poäng

Efter avslutad kurs har du fått erfarenhet av att i praktiken arbetat mot en implementering av UAS-uppdrag i en verksamhet som kräver operation i den SPECIFIKA kategorin.

LIA ger dig möjlighet att utöva inhämtade kunskaper med stöd av handledare och på egen hand. Efter avklarad kurs ska du ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa sig i sitt projektarbete och därefter vara anställningsbar för avancerade UAS uppdrag.

Kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet samt att ger dig nya kunskaper inom yrkesrollen.

Kursen innehåller tillämpning och omsättning av tidigare genomförda kurser och vunna erfarenheter till praktiskt arbete. Kursen genomfors på plats inom etablerade företag eller organisationer och ska ge en bild av hur en framtida yrkesroll kan komma att se ut for UAS-piloten.

Mjuk- och hårdvara för UAS, 10 yh-poäng

Efter avslutad kurs har du grundläggande teoretiska kunskaper om och hur en UAS konfigureras på öppen plattform eller med SDK. Kursen ger dig en introducerande förståelse för hur hårdvara och mjukvara korresponderar i en UAS, och hur ett sådant system är uppbyggt och konfigurerat.

Projektarbete, 15 yh-poäng

Efter avslutad kurs har du den kompetens som behövs för att vara anställningsbar inom branschen. Projektarbetet syftar till att presentera ett arbete med ett verklighetsbaserat case där implementering av operationer i den SPECIFIKA UAS-kategorin är slutmålet, och som visar på vägen framåt till hur detta ska kunna ske för den aktuella verksamheten.

Kursen lära dig att omsätta sina förvärvade kunskaper från utbildningen i ett verkligt yrkesrelaterat projekt som inom avancerade UAS-uppdrag. Projektarbetet är oftast kopplat till LIA och ska presenteras både muntligt och i en konsultrapport. Efter avslutad kurs ska du kunna planera, analysera, genomföra och presentera ett UAS-projekt.

Utbildningen motsvarar SeQF nivå 5.