Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Teknikinformatör. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Introduktion till teknikinformation 

Kursens syfte är ge dig en förståelse för behovet av en bred teknisk förankring för blivande teknikinformatörer. Teknikhistoria, begrepp, tekniska uttryck och grundläggande förståelse för branschen, samt den tekniska utvecklingen som krävs för att kunna arbeta som Teknikinformatör är centralt i kursen. 

Projektmetodik 

I den här kursen får du de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom projektmetodik som krävs för att arbeta som teknikinformatör. I kursen behandlas olika begrepp och termer, en projektgrupps roller och funktioner, projektfaser, planering, styrning och uppföljning, målformulering, framgångsfaktorer, risker och fallgropar samt gruppdynamik och gruppers utveckling. Kursen avslutas med att du genomför ett projekt inom teknikinformation.  

Verktyg och system för teknikinformatörer 

I kursen får du en överblick över vanligt förekommande it-system och verktyg som används av teknikinformatörer. Kursen syftar också till att blicka framåt kring vilka system och verktyg som kommer att användas för presentation av teknikinformation.  

Informationsstruktur 

I den här kursen lär du dig att sammanfoga grafisk form med informationsdesign till en helhet där varje del har en tydlighet vad gäller form, funktion och innehåll. Dessa element relateras till varandra och till sökmotorer eller databaser. Skaparen av informationsstrukturen måste ha en stor förståelse och kunskap kring användarvänlighet, relevans och sammanhang. Kursen förmedlar och förklarar principer/tänket kring varför man jobbar i en strukturerad miljö och hur man ska använda relevanta dokumentationssystem.  

Regelverk och säkerhet 

Syftet med kursen är att du ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom regelverk och lagar som krävs för att arbeta som Teknikinformatör. Kursen ger en översikt över de olika direktiv och säkerhetsföreskrifter som vanligen gäller för teknisk dokumentation inom olika ämnesområden. Kursen ger dig också en inblick i hur dessa påverkar innehållet i dokumentationen, på vilket sätt varningar utformas och hur du koordinerar samspelet mellan dokumentation och konstruktion ur ett säkerhetsperspektiv. 

Teknisk engelska 

I den här kursen får du de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teknisk engelska som krävs för att arbeta som Teknikinformatör. Målet med kursen är att du ska tillägna dig kunskap om teknisk engelska och hur teknikinformatörer framställer text på engelska för att göra information tydlig och begriplig i teknisk dokumentation.  

Informativ illustration 

Kursens syfte är att du får praktisk färdighet i att använda olika material, hjälpmedel och metoder för att producera informativa bilder av tekniska produkter och funktioner samt anpassa dem för bestämda målgrupper och situationer. Kursen tar också upp sändar- och mottagarprocesser av textdesign, bilddesign och grafisk design. 

Lärande i arbete (LIA)

Kursen syftar till att ge dig möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Målet med kursen är att du ska delta i och/eller genomföra olika teknikinformationsprojekt i verklig miljö. Efter kursen ska du ha tillräcklig erfarenhet inom teknikinformationsområdet för att kunna ta anställning inom yrket. 

Examensarbete 

Den här kursen summerar de olika delmomenten genom att du självständigt genomför ett fullständigt teknikinformationsprojekt. Du kan med fördel använda ett projekt du genomfört under LIA:n som grund till ditt examensarbete.