Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Teknikinformatör. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier och 400 poäng två års heltidsstudier.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Den här kursen summerar de olika delmomenten genom att du självständigt genomför ett fullständigt teknikinformationsprojekt. Projektet ska innehålla moment av de delarna inom teknikinformation som värdföretaget arbetar inom, samt redovisas både muntligen och skriftligen.

Efter genomförd kurs har du kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • i tekniska uttryck och begrepp
 • om språk, teknikspråkets form och funktion
 • om professionellt skrivande med fokus på teknisk svenska och engelska
 • i teknisk dokumentation

Efter genomförd kurs har du färdigheter i att:

 • Skriva och utforma olika typer av teknisk information, till exempel användarmanualer och tekniska specifikationer – både på svenska och engelska
 • Använda vanliga i yrket förekommande verktyg och program
 • Analysera målgrupp/användare och använda den kunskapen i skapandet av effektiv och användarvänlig teknisk information
 • Arbeta i och leda projekt

Efter genomförd kurs har du kompetens för att:

 • Självständigt och i team skapa kvalitativ, attraktiv och användarvänlig teknisk information av olika slag utifrån uppdragsgivares behov och krav – i den egna organisationen eller i konsultbolag åt extern uppdragsgivare – på svenska och engelska
 • Samla och värdera information, fakta och expertis som krävs för att kunna skriva och utforma olika typer av teknisk information
 • Kunna göra målgruppsanalys och användaranalys för att på ett professionellt sätt kunna skriva och utforma olika typer av teknisk information – som slutanvändarna finner relevant, begriplig och användbar

Informationsstruktur, 50 YH-poäng

På den här kursen lär du dig att sammanfoga grafisk form med informationsdesign till en helhet där varje del har en tydlighet vad gäller form, funktion och innehåll. Dessa element relateras till varandra och till sökmotorer eller databaser. Skaparen av informationsstrukturen måste ha en stor förståelse och kunskap kring användarvänlighet, relevans och sammanhang. Kursen förmedlar och förklarar principer/tänket kring varför man jobbar i en strukturerad miljö och hur man ska använda relevanta dokumentationssystem. Under kursens gång tillämpar du dina kunskaper från utbildningen.

Efter kursen har du kunskaper om:

 • olika typer av dokumentation
 • målgruppsanalys
 • hur olika system är uppbyggda, hur de hänger ihop och hur man jobbar i dem
 • användning av XML-baserat system/FrameMaker, Indesign, Illustrator, CAD mm
 • olika standarder som kan variera från företag till företag
 • användning av ord, bild och form

Efter kursen har du färdigheter i att:

 • lösa sammansatta problem inom teknisk dokumentation, illustration, visualisering och grafisk utformning i yrkesrollen som teknikinformatör
 • använda för teknikinformatörens vardagliga arbete relevanta verktyg såsom Frame Maker, XMLeditor, Indesign, Illustrator, CAD med flera

Efter kursen har du kompetens att

 • Självständigt behandla teknisk dokumentation, illustration, visualisering och grafisk utformning på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som teknikinformatör
 • Självständigt anpassa struktur i olika medier så som; bild, text, video, etc. samt interaktionen mellan dessa så att användarvänliga förutsättningar skapas för mottagaren att ta del av innehållet i en teknisk beskrivning.

Informativ illustration, 30 YH-poäng

Kursens syfte är att du får praktisk färdighet i att använda olika material, hjälpmedel och metoder för att producera informativa bilder av tekniska produkter och funktioner samt anpassa dem för bestämda målgrupper och situationer. Kursen tar också upp sändar- och mottagarprocesser av textdesign, bilddesign och grafisk design.

Efter kursen har du kunskaper om:

 • Om illustration, visualisering och grafisk utformning
 • I vanligt förekommande verktyg och program för att skapa teknikinformation

Efter ghar du färdigheter i att:

 • Utforma olika typer av teknisk information
 • Använda vanliga i yrket förekommande verktyg/program
 • Skapa visuell informativ grafik och på ett tydligt sätt visualisera ett budskap, en beskrivning • Analysera målgrupp/användare och använda den kunskapen i skapandet av effektiv och användarvänlig teknisk information

Efter kursen har du kompetens för att:

 • Självständigt skapa kvalitativ, attraktiv och användarvänlig teknisk illustration
 • Skapa illustrationer - som slutanvändarna finner relevant, begriplig och användbar.

Introduktion till teknikinformation, 5 YH-poäng

Kursens syfte är ge dig en förståelse för behovet av en bred teknisk förankring för blivande teknikinformatörer. Teknikhistoria, begrepp, tekniska uttryck och grundläggande förståelse för branschen samt den tekniska utvecklingen som krävs för att kunna arbeta som Teknikinformatör är centralt i kursen.

Målet med kursen är att du ska tillägna sig en grundläggande förståelse för teknikinformatörens roll och verktyg: då, nu och i morgon samt få en genomgång av grunderna inom tekniska begrepp, teknikens historia och den roll den har spelat i att forma det moderna samhället. Tekniktrender, användningsområden idag och framtidsutsikter, tekniska begrepp, tekniska branscher och områden, standarder och ritningsläsningar tas även upp i kursen.

Lärande i arbete, 50 YH-poäng

LIA-kursen syftar till att ge dig möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Målet med kursen är att du ska delta i och/eller genomföra olika teknikinformationsprojekt i verklig miljö. Efter kursen ska du ha tillräcklig erfarenhet inom teknikinformationsområdet för att kunna ta anställning inom yrket.

Efter kursen har du kunskaper:

 • i tekniska uttryck och begrepp • om de olika tekniska branscherna i Sverige
 • i professionellt skrivande med fokus på teknisk svenska och engelska
 • i teknisk dokumentation • om målgruppsförståelse och målgruppsanalys
 • om informationsarkitektur, informationsstruktur och informationsdesign

Efter kursen har du färdigheter i att:

 • skriva och utforma olika typer av teknisk information– antingen på svenska eller engelska
 • använda vanliga i yrket förekommande verktyg/program
 • använda visuell informativ grafik och på ett tydligt sätt visualisera ett budskap eller en beskrivning
 • att använda kunskapen om målgruppen i skapandet av effektiv och användarvänlig teknisk information
 • arbeta i projektform och/eller projektleda sin egen prestation

Efter kursen har du kompetens för att:

 • självständigt och i team skapa kvalitativ, attraktiv och användarvänlig teknisk information av olika slag utifrån uppdragsgivares behov och krav – i den egna organisationen eller i konsultbolag åt extern uppdragsgivare – på svenska och engelska
 • samla och värdera information, fakta och expertis som är erforderlig för att kunna skriva och utforma olika typer av teknisk information
 • kunna göra målgruppsanalys och användaranalys för att på ett professionellt sätt kunna skriva och utforma olika typer av teknisk information.

Projektmetodik, 15 YH-poäng

På den här kursen får du de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom projektmetodik som krävs för att arbeta som Teknikinformatör. Du får möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla dina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att praktiskt kunna tillämpa såväl traditionell som agil projektmetodik. I kursen behandlas olika begrepp och termer, en projektgrupps roller och funktioner, projektfaser, planering, styrning och uppföljning, målformulering, framgångsfaktorer, risker och fallgropar samt gruppdynamik och gruppers utveckling. Kursen avslutas med att du genomför ett projekt inom teknikinformation. Som teknikinformatör sker stora delar av arbetsuppgifterna i projektform.

Efter kursen har du kunskaper:

 • om projekt, projektmodeller, projektledning och kommunikation i projekt
 • om hur en grupp utvecklas samt konsekvenser det kan få för ett projekt

 Efter kursen har du färdigheter i att:

 • arbeta i och leda projekt

Efter kursen har du kompetens för att:

 • förstå teamets betydelse för att nå målet att skapa kvalitativ, attraktiv och användarvänlig teknisk information av olika slag.

Regelverk och säkerhet, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att du ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom regelverk och lagar som krävs för att arbeta som Teknikinformatör. Kursen ger en översikt över de olika direktiv och säkerhetsföreskrifter som vanligen gäller för teknisk dokumentation inom olika ämnesområden (mjukvara, hårdvara). Kursen ger dig också en inblick i hur dessa påverkar innehållet i dokumentet, på vilket sätt varningar utformas och hur du koordinerar samspelet mellan dokumentation och konstruktion ur säkerhetsperspektivet.

Efter kursen har du kunskaper och färdigheter i att:

 • tillämpa gällande lagar, standarder, förordningar och säkerhetsdirektiv för tekniska beskrivningar samt tekniska informationsprodukter

Efter kursen har du kompetens för att:

 • Självständigt övervaka och tillämpa lagar och regelverk inom teknisk dokumentation

Teknisk engelska, 25 YH-poäng

På den här kursen får du de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teknisk engelska – facktermer och professionellt skrivande – som krävs för att arbeta som Teknikinformatör. Målet med kursen är att du ska tillägna dig kunskap om teknisk engelska och hur teknikinformatörer framställer text på engelska för att göra information tydlig och begriplig i teknisk dokumentation. På kursen får du kunskaper om skillnaderna i stil mellan vardaglig och formell engelska, specifikt i teknisk engelska. Du utvecklar din förmåga att anpassa din muntliga och skriftliga språkproduktion på engelska, för att kunna använda engelska språket som teknisk informatör, med en hög grad av självständighet och säkerhet.

Efter kursen har du kunskaper om:

 • språk, teknikspråkets form och funktion
 • om professionellt skrivande med fokus på teknisk svenska och engelska
 • teknisk dokumentation

Efter kursen har du färdigheter i att:

 • skriva och utforma olika typer av teknisk information, till exempel användarmanualer och tekniska specifikationer både på svenska och engelska

Efter kursen har du kompetens för att:

 • Självständigt och i team skapa kvalitativ, attraktiv och användarvänlig teknisk information av olika slag utifrån uppdragsgivares behov och krav – i den egna organisationen eller i konsultbolag åt extern uppdragsgivare – på svenska och engelska

Verktyg och system för teknikinformatörer, 20 YH-poäng

På kursen får du en överblick över vanligt förekommande it-system och verktyg som används av teknikinformatörer. Kursen syftar också till att blicka framåt kring vilka system och verktyg som kommer att användas för presentation (UX/UI) av teknikinformation Målet är att du lär dig att arbeta med dessa system och verktyg under utbildningens och får en inblick i hur teknikinformation kommer att presenteras i framtiden.

Efter kursen har du kunskaper om:

 • Vanligt förekommande verktyg och program för att skapa teknikinformation om tekniska uttryck och begrepp.
 • Nya digitala tekniker för att presentera teknikinformation

Efter kursen har du färdigheter i att:

 • Använda vanliga i yrket förekommande verktyg och program genom hela utbildningen.

Efter kursen har du kompetens för att:

 • Självständigt använda tillämpa relevanta verktyg såsom Frame Maker, XMLeditor, Indesign, Illustrator, CAD med flera.