Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Moln- och virtualiseringstekniker. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:
 • Arbeta med planering och driftsättning av WiFi nät
 • Konfigurera och arbeta med molntjänster, såväl privata som hybrida lösningar
 • Arbeta på ett problemlösande angreppssätt samt med ett kundorienterat affärstänkande
 • Arbeta självständigt och initiativrikt, samt vara delaktig i förändrings- och förbättringsprocesser inom IT-systemområdet
 • Arbeta såväl linje- som projektorienterat
 • Göra säljinsatser
 • Medverka i projekt inom IT-systemområdet
 • Arbeta som tekniker inom IT-infrastruktur med design, implementation och drift
 • Arbeta i Microsoft System Center
 • Läsa, förstå och skriva teknisk dokumentation anpassat till branschens kravbilder

Kurser

Examensarbete, 15 Yh-poäng

Kursens syfte är att utföra ett självständigt examensarbete som skall ge den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett valfritt, för utbildningen relevant, kunskapsområde. Examensarbetet ska innehålla ett resonemang kring bakgrund, metod, syfte, frågeställning, resultat, diskussion och källhänvisning. Examensarbetet kan med fördel bestå av ett konkret uppdrag från ett LIA-företag.

Examensarbetet syftar till att den studerande ska lära sig att omsätta sina förvärvade kunskaper från utbildningen och med ett helhetstänk självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett projekt inom branschen.

Gruppsykologi och arbetsmiljö, 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en djupare kunskap om arbetsgruppers dynamik, roller och processer.

Kursen går igenom följande delar inom gruppsykologi och arbetsmiljö:

 • Attityder och värderingar, arbetsgruppers dynamik och roller i arbetslivet
 • Socialpsykologiska begrepp samt tillämpning av dessa
 • Krishantering, konflikthantering och stresshantering samt möjligheter och svårigheter som dessa innebär
 • Förändringsprocesser, personalutvecklande åtgärder och professionell roll och utveckling i verksamheten.

Hårdvaruvirtualisering - hybrida molntjänster, 45 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande kompetensen att installera virtuella skalbara miljöer efter direktiv och behov.

Kursen går igenom följande delar inom hårdvaruvirtualisering – hybrida molntjänster:

 • Installera, konfigurera, hantera virtuella maskiner och visa skillnader mellan VMWare och Hyper-V
 • Arbeta med kopplingen mot molntjänster och hybridlösningar
 • Teoretiskt och praktiskt arbete med kundrelaterade fall

Konsultmannaskap med rådgivning, 20 Yh-poäng

Kursen syftar till att, för den studerande, skapa förutsättningar för professionella möten internt och externt. Fokus är långsiktiga relationer som skapar lönsamhet och mervärde. Syftet med en stor del av kursen handlar om att skapa affärsmässig kommunikation ur fler aspekter och via olika kanaler. Konsultmannarollen definieras och konkretiseras. Situations- och behovsanpassat bemötande i rådgivande roll med kunder och användare.

Kursen går igenom följande delar inom konsultmannaskap och rådgivning:

 • Affärsmässig kommunikation via olika kanaler
 • Konsultmannarollen
 • Bemötande av kunder och användare i rådgivande roll
 • Presentationsteknik

LIA1, 30 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse samt praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som den studerande inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.
Under kursen Lärande i arbete 1 ska den studerande tillämpa sina tillägnade kunskaper samt få praktisk erfarenhet av:

 • Nätverk, kommunikation, brandväggar
 • Hårdvaruvirtualisering
 • Windows Server
 • Windows klient-OS
 • Powershell, Scripting
 • Molntjänster och hybridlösningar i största möjliga mån som LIA-företaget arbetar med de områdena.

LIA2, 70 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse samt praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som den studerande inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.
Kursen ger möjlighet för den studerande att i arbetsmiljö tillämpa sina kunskaper inom:

 • Arbeta praktiskt med nätverk
 • Arbeta med hårdvaruvirtualisering och hybridlösningar i praktiken
 • Kunna installera och felsöka Windows Server och Windows klient-OS
 • Arbeta praktiskt med Powershell, Scripting
 • Arbeta med integration av SCCM i molnet
 • Arbeta med projektorienterade arbetsuppgifter i praktiken i största möjliga mån som LIA-företaget arbetar med de områdena.

Microsoft System Center med molnintegration, 50 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en kunskap om Microsoft System Center med molnintegration.

Kursen går igenom följande delar inom Microsoft System Center med molnintegration:

 • Distribuera och uppdatera operativsystem med Configuration Manager
 • Distribuera applikationer med hjälp av Configuration Manager
 • Hantera inventeringslistor i Configuration Manager
 • Distribuera och uppdatera operativsystem med Intune
 • Distribuera applikationer med hjälp av Intune
 • Hantera inventeringslistor i Intune
 • Integrera SCCM med olika molntjänster samt hybridlösningar.

Nätverk, kommunikation och säkerhet, 40 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en god kunskap att kunna konfigurera nätverk anpassade till de specifika behov som kan uppstå i en autentisk miljö.

Kursen går igenom följande delar inom nätverk, kommunikation och säkerhet:

 • TCP/IP – IP version 4 och 6, uppbyggnad och struktur
 • Switching och routing – design, konfigurering och felsökning
 • Säkerhet – verktyg och mekanismer som brandväggar, VPN, intrångsupptäcktsystem IDS, hotbilder, m m.
 • WLAN – olika typer och standarder, krypteringsmetoder, skydd, radioplanering
 • Teoretiskt och praktiskt arbete med kundrelaterade fall.

Projektkunskap med ITIL, 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om att jobba i projektform.
Kursen går igenom följande delar inom projektkunskap med ITIL:

 • ITIL konceptet
 • Service Management
 • Service Lifecycle
 • Nyckelprinciper och modeller
 • Övergripande om processer, roller och funktioner
 • Teknologi och arkitektur
 • Projekt – vad är det och varför jobbar vi i projekt?
 • Projektmodell – vad är en projektmodell och hur använder man den
 • Förstå vilka ansvar som finns och vilka krav som ställs i projektarbete
 • Roller – vem gör vad i ett projekt, ansvar och befogenheter
 • Riskhantering – vad är det och varför är det så viktigt
 • Ändringshantering – en förutsättning för lönsamma projekt.

Publika molntjänster, 60 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en mycket god kunskap om de stora olika molntjänsterna på marknaden.

Kursen går igenom följande delar inom publika molntjänster:

 • Skillnaden mellan publika och privata moln. Olika hybridlösningar.
 • Microsoft Azure och dess tillämpningsområden
 • Konfigurering av federeringstjänster med tredjepartsleverantörer (molntjänster)
 • Förståelse för adekvata lösningar och när annan lösning är att föredra
 • Kännedom och kunskaper om skillnaderna mellan de tre stora molnleverantörerna – Microsoft, Amazon och Google
 • Teoretiskt och praktiskt arbete med kundrelaterade fall.
 • Azure Compute, Network, Data och App services
 • Traffic manager
 • Storages
 • Big Dat
 • Back-up and recovery
 • Monitoring
 • Powershell och Azureshell
 • Mobile management
 • Access services

Teknisk dokumentation och avtal, 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en god kunskap i att kunna dokumentera sitt arbete samt skriva avtal.

Kursen går igenom följande delar inom:

 • Kunskaper om ISO-standarder och SIS
 • Formatering av dokument
 • Verktyg för att dokumentera
 • Säkerhetklassificering och versionshantering av dokument
 • Avtal såsom sekretessavtal, personuppgiftsbiträdesavtal, efterlevnad av ramavtal och GDPR.

Windows klient-OS med Powershell, 15 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en djupare kunskap om Windows operativsystem och dess verktyg.

Kursen går igenom följande delar inom Windows klient- / server-OS med Powershell:

 • Installation av Windows klient-OS
 • Patchning av Windows och dess installerade mjukvara
 • Skillnaden mellan roaming profiles mot local profiles, group policy mot local policy samt applikation och tjänst
 • Säkerhet i Windows klient-OS, UAC, användar- / grupphantering och rättigheter
 • Lokala säkerhetsinställningar
 • Skillnader mellan olika klientmiljöer
 • Hantering av den inbyggda brandväggen i Windows
 • Grundläggande nätverksfunktioner och adressering
 • Grundläggande Powershell och SnapIn
 • Teoretiskt och praktiskt arbete med kundrelaterade fall
 • Praktiskt arbete med klient-OS kopplat till molnet och hybridlösningar

Windows Server med Active Directory, 25 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper om Active Directory samt nätverkstjänster.

Kursen går igenom följande delar inom Windows Server med Active Directory:

 • Konfiguration, implementering, teori och praktik av Windows Server och Active Directory
 • Office 365
 • Hantering av inbyggd brandvägg
 • Se över skillnader mellan roller och funktioner
 • Hantera tjänster såsom webserver, DNS och DHCP
 • Patchhantering av en server, diskstruktur, Organizational Units, grupper, distributionslistor, kataloger och skrivare
 • Skapa fungerande interaktioner mellan On-Prem server och molnet
 • Introduktion till GPO:er
 • Teoretiskt och praktiskt arbete med kundrelaterade fall