Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Möbel- och specialsnickare? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskilda förkunskaper

Trähantverksutbildning eller annan utbildning, erfarenhet eller förkunskap där sökande kan visa på grundläggande träkunskaper.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Tidigare utbildning

Dokumenterad eftergymnasial trähantverksutbildning eller annan utbildning, där sökande kan visa på grundläggande träkunskaper. Tex Folkhögskola med inriktning mot finsnickeri, trähantverk osv. max 40p

Särskilt prov/Arbetsprov

Uppvisas genom max 8 bilder som visar ämnesspecifik skicklighet i form av tidigare gjorda möbler/snickerier, max 40p

Betyg

  1. Slutbetyg från gymnasieprogram: hantverksprogram inriktning finsnickeri, 40p
  2. Teknik/Industri/Specialutformat program med inriktning trä/möbelteknik eller motsvarande utbildning, max 40p
  3. Godkända enstaka relevanta gymnasiekurser inom Hantverk/Teknik/Produktion/Tillverkning/Entreprenörskap eller liknande, 5p per relevant kurs, max 30p

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Beskriv och förklara på vilket sätt du använder de behörighetsgivande kompetenserna. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan. Utbildningen är eftergymnasial och förutsätter därmed en viss nivå på språk, både gällande förståelse och i tal och skrift. Svenskkunskaper motsvarande SFI nivå D. Vid osäkerhet kring reell kompetens då skriftlig dokumentation saknas kan skolan erbjuda intervju samt en kortare testperiod för att avgöra om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag från behörighetskraven

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om vi bedömer att du som sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till oss direkt för att ta reda på mer om denna möjlighet.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Betyg som styrker den särskilda förkunskapen
  • Särskilt prov, bilder på dina arbetsprover.