Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen till Mobilapplikationsutvecklare? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 §.

Särskilda förkunskapskrav Mobilapputvecklare

  • Lägst betyget E i Programmering 1 eller motsvarande.

Ansökningshandlingar

Alla handlingar ska laddas upp digitalt på din sida i ansökningsformuläret. Vi kan inte ta emot ansökningshandlingar via post.

Du laddar upp scannad version av dina signerade originalbetyg från till exempel gymnasium, komvux eller folkhögskola. Vi godtar inte screenshots på dina meriter från antagning.se.

Har du betyg från ett utomnordiskt land laddar du upp utlåtande du fått från UHR i din ansökan och lägger med en kopia av originalbetyget.

Reell kompetens

Du som saknar formell kompetens till utbildningen (betyg eller intyg som styrker grundläggande och särskilt behörighet) kan åberopa reell kompetens. Reell kompetens kan vara erfarenheter du fått från yrkeslivet som gör att du kan bedömas att kunna genomföra utbildningen och verka i yrkesrollen som utbildningen förbereder för.

I din ansökan ska du dels bifoga en beskrivning av på vilket sätt du har tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen, dels bifoga intyg som styrker detta. Det kan vara intyg från en eller flera arbets- och uppdragsgivare. Intygen ska vara signerade och daterade för att vi ska kunna godta dem. Tänk på att du behöver ha bifogat alla handlingar som styrker din reella kompetens senast sista ansökningsdagen, 15 april.

Sista dag för komplettering

Din ansökan ska vara komplett sista ansökningsdagen den 15 april 2023. Därefter kan du inte komplettera din ansökan. 

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalet görs utifrån resultatet på särskilt prov som testar ämnes- och språkkunskap. Provet ger ett aktuellt mått på de behöriga sökandes kunskaper, oberoende av hur de uppfyller behörighetskraven.

Utifrån resultatet på provet rangordnas de behöriga sökande och de 35 som lyckats bäst på provet kommer att erbjudas plats först. Övriga hamnar på reservlista och erbjuds plats i fallande skala när någon tackar nej till sin plats eller förlorar sin plats på grund av uteblivet svar.

Särskilt prov

Det är bara behöriga sökande som kallas till särskilt prov. Tidpunkt för provet meddelas efter sista ansökningsdag. Provet genomförs digitalt och de som gör provet sitter hemma eller på en annan plats där det finns tillgång till dator och stabil uppkoppling.

Provet testar de behöriga sökandes förkunskaper till utbildning inom ämnet programmering.

Resultatet på provet används bara till rangordningen av de behöriga sökande som deltar på provet som en del i urvalsprocessen. De behöriga sökande som inte genomför särskilt prov kommer inte att gå vidare i antagningsprocessen.

Om du inte är behörig

Saknar du delar av eller hela den särskilda behörigheten till Mobilapplikationsutvecklare? Då kan du anmäla dig till den 6 veckor långa behörighetsgivande förutbildningen med preliminär start i maj 2023.

En behörighetsgivande förutbildning innebär att du kan gå från att vara obehörig till att få en plats på utbildningen, för alla som klarar utbildningen blir antagna! Utbildningen är dessutom helt avgiftsfri och studiemedelsberättigad i 6 veckor heltid. 

Innehåll och upplägg 

Utbildningen innehåller utvalda delar av kursen Programmering 1. Delarna har valts ut för att svara upp mot de särskilda behörighetskrav som utbildningen till Mobilapplikationsutvecklare ställer. 

Du genomför utbildning helt på distans och har lektioner en dag i veckan. Däremellan löser du uppgifter kopplade till kursmålen och tar stöd av läraren och kurskamraterna via lärplattform och samtalsforum. När du lämnat in alla uppgifter och fått dem godkända av kursansvarig får du ett intyg som visar att du klarat den behörighetsgivande utbildningen och därmed kan bli direktantagen till Mobilapplikationsutvecklare. 

När genomförs utbildningen? 

Datum meddelas senare

Hur anmäler jag mig? 

Du behöver först lämna in din ansökan till Mobilapplikationsutvecklare så att vi kan bedöma om du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Om du har det kommer du att få ett meddelande via ansökningssidan med information om hur du anmäler dig och sista datum för anmälan. Om det är fler anmälda till BFU än antalet tilldelade studerandeplatser kommer ett särskilt urvalsprov att genomföras. De som gör provet sitter hemma eller på en annan plats där det finns tillgång till dator och stabil uppkoppling.