Komposition Fri konst, 1 år

Du som har ett spännande konstnärligt projekt som du drömmer om att genomföra och där du behöver handledning - det här är utbildningen för dig.

Notställ

Målgrupp

Historiskt har utbildningens studerande kommit från olika bakgrunder t.ex. musiker, EAM- eller ljudkonstnärer som vill fortbilda sig i komposition.

Antal utbildningsplatser: 3

Profil

Den 1-åriga kompositionsutbildningen med inriktning mot fri konst är helt individualiserad. Den studerande söker till utbildningen med ett väl definierat, konstnärligt projekt som bedöms vid antagningstillfället.

Undervisningen

Den studerande väljer i samråd med lärarna ett urval av skolans kursutbud. Kurserna ska syfta till att hjälpa den studerande att genomföra sitt projekt. Projektens karaktär är olika vilket får till följd att ämnesstudierna också blir mycket olikartade från studerande till studerande..Beroende på vilka ämnen som den studerande väljer kommer undervisningen att bedrivas både individuellt, i smågrupper och i helklass i de olika valda ämnena.

Varje studerande har en produktionsbudget som också delvis kan användas till konsultation av experter utanför skolan i den mån kompetens saknas i kollegiet runt vissa aspekter av projektet. Examination sker genom en presentation för publik i lämplig lokal för det producerade projektet. Det har genom åren visat sig vanligt att de studerande på Fri konst medverkar och presenterar sitt projekt inom ramen för Ljudvågor.

Administration och planering av projektet är en del av utbildningen och därför den studerandes ansvar. Skolan stödjer den konstnärliga processen och bidrar med en begränsad budget.

Utbildningsmål

De studerande på Komposition – Fri konst skall efter avslutad utbildning ha genomfört ett konstnärligt projekt av hög konstnärlig halt och personlig karaktär. Den studerande skall också genom projektet ha fördjupat sig i den pedagogiska frågeställning som formulerats i samband med antagningen till utbildningen.