För dig som vill göra Swedex

På vilka nivåer finns Swedex? Hur förbereder jag mig inför testet? Får jag ett certifikat? Här hittar du vanliga frågor och svar om Swedex.

Vanliga frågor och svar om Swedex

Vilka nivåer finns Swedex på?

Swedex finns idag på nivåer motsvarande A2, B1 och B2 enligt Europarådets nivåskala.

Hur vet jag vilken språklig nivå jag befinner mig på?

Du kan få en första uppfattning om din nivå genom Folkuniversitetets inplaceringstest i svenska där du själv kan pröva att värdera dina kunskaper.

Vad kan jag använda Swedex till?

Swedex är ett bevis på kunskaper i svenska på en nivå motsvarande A2, B1 eller B2 enligt Europarådets nivåskala. Det är ett användbart bevis om man t ex vill arbeta i Sverige, fortsätta sina studier i svenska eller följa utbildningar på svenska som inte kräver mer avancerade språkkunskaper. På baksidan av certifikaten finns beskrivet på svenska och engelska vad man kan på respektive nivå.

Var ligger Swedex nivå i förhållande till det svenska sfi-provet?

Swedex B1 motsvarar ungefär nivån för sfi, kurs D. En väsentlig skillnad är emellertid att sfi-provet testar att man klarat en specifik kurs medan Swedex testar allmänna kunskaper i svenska.

Ger Swedex B1 behörighet för att studera vid ett svenskt universitet?

Nej, Swedex ger inte behörighet för universitetsstudier. Det finns ett särskilt prov i svenska för universitets- och högskolestudier: Tisus. Se www.nordiska.su.se/tisus. Nivån för Tisus motsvarar cirka C1 på Europarådets nivåskala medan Swedex ännu bara finns på nivå B2.

Måste jag gå en viss kurs i svenska för att ta Swedex?

Nej. Swedex är ett fristående test i svenska. Det spelar med andra ord ingen roll var och hur du har lärt dig svenska.

Hur kan jag förbereda mig för Swedex?

Ett bra sätt är att gå en kurs i svenska på lämplig nivå. Det finns också ett modelltest på Swedex hemsida som ser ut som det riktiga provet. Titta på det så att du vet hur testet ser ut!

Var kan jag ta ett Swedex-test?

Swedex kan tas hos Folkuniversitetet i Sverige och på 50 platser utanför Sverige. Du hittar listor över alla testcenter i och utanför Sverige här.

Hur gammal måste jag vara för att få ta Swedex?

Du bör ha fyllt 14 år och inte ha svenska som modersmål. Om särskilda skäl finns, kan även yngre provdeltagare få ta Swedex. Det ansvariga Swedex-centret bör ansöka om detta hos Swedex i Göteborg.

Hur långt före testet måste jag anmäla mig?

Normalt ska du anmäla dig 5–6 veckor före provet. Man brukar kunna efteranmäla sig fram till en vecka före examen. Kontakta det testcenter där du vill göra examen för information!

Vad kostar det att ta Swedex?

Priset varierar mellan olika testcenter. Kontakta det testcenter där du vill göra Swedex för information!

Hur anmäler jag mig till Swedex?

Du anmäler dig till det testcenter där du vill göra testet. Kopia på pass eller ID-kort ska bifogas med anmälningsblanketten.

Ladda ner anmälningsblankett (PDF)

Vad ingår i Swedextestet?

Swedex prövar alla språkliga färdigheter. Följande delmoment ingår i testet:

  • Läsförståelse
  • Ord & grammatik
  • Hörförståelse
  • Skrivuppgift
  • Muntligt prov

Hur lång tid tar Swedex?

Swedex A2 tar ca 2 timmar för de skriftliga delarna (inklusive paus). Den muntliga delen sker enligt särskilt schema och tar ca 8 minuter för varje person. Provdeltagarna testas en och en.

Swedex B1 tar ca 3 timmar för de skriftliga delarna (inklusive paus). I det muntliga provet testas provdeltagarna i par enligt särskilt schema. Själva testet tar ca 15 minuter per par. Till detta kommer ca 15 minuters förberedelsetid.

Swedex B2 tar ca 3 timmar för de skriftliga delarna (inklusive paus). Den muntliga delen sker enligt särskilt schema och tar ca 20-25 minuter för varje person. Till detta kommer ca 15 minuters förberedelsetid.

Är hjälpmedel tillåtna?

Inga hjälpmedel är tillåtna när du gör ett Swedex-test.

Kan jag göra om Swedex?

Ja, du kan göra om testet. Du måste göra om hela provet, och du kan inte göra om en enstaka del. Ny avgift tas ut.

Hur bedöms Swedex?

De skriftliga delarna på A2- respektive B1-nivå (läs- och hörförståelse, ord och grammatik, skrivuppgift) räknas samman vid bedömningen. Den muntliga delen bedöms för sig. Man måste klara minst 60% på såväl den skriftliga som den muntliga delen för att bli godkänd. Man får ett sammanfattande omdöme. Följande omdömen ges:

  • Mycket väl godkänd
  • Väl godkänd
  • Godkänd
  • Underkänd

För B2-provet gäller andra regler; här delas endast betygen Godkänd eller Underkänd ut. Swedex B2 består av fyra provdelar. På varje provdel kan man uppnå godkänd, uppnå minimigränsen eller bli underkänd.

För att bli godkänd på hela testet måste du ha uppnått godkäntgränsen på minst tre (3) provdelar och minimigränsen på max en (1) provdel. Det spelar ingen roll på vilken/vilka provdel(ar) du får godkänt eller uppnår minimigränsen.

Om du får underkänt på en provdel är alltså testet i sin helhet underkänt. Om du blir underkänd, måste du göra om hela testet vi nästa provtillfälle.

Kan jag bli godkänd även om jag misslyckas på ett delprov?

På A2- och B1-nivåerna gäller att du måste bli godkänd på den muntliga delen (minst 60% ). Poängen på de skriftliga delarna (läsförståelse, ord och grammatik, hörförståelse samt skrivuppgiften) räknas ihop. Du måste ha minst 60% av totalpoängen för att bli godkänd. Du kan alltså misslyckas på något av delproven och ändå bli godkänd.

På B2-nivån måste du ha uppnått godkäntgränsen på minst tre (3) provdelar och minimigränsen på max en (1) provdel. Det spelar ingen roll på vilken/vilka provdel(ar) du får godkänt eller uppnår minimigränsen. Blir du underkänd på en testdel medför detta att testet i sin helhet blir underkänt.

Får jag ett certifikat?

Om du gjort ett godkänt Swedex-test får du ett certifikat samt ett papper som visar resultatet på de olika delproven. Om du inte klarat testet får du reda på dina resultat på delproven.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt certifikat?

Du bör få ditt certifikat ca 6–7 veckor efter examen.

Hur många timmar behöver jag studera för att uppnå en nivå inom GERS?

Det krävs ca 200 lektionstimmar för varje nivå enligt forskning från University of Cambridge. Läs mer om forskningsresultaten här.