Om Swedex

Swedex är ett test i svenska som främmande språk. Testet kan tas både i Sverige och i ett flertal länder utanför Sverige. Swedex internationella test finns på fyra nivåer, A2, B1, B2 och C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vad är Swedex?

Testet är till för alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Swedex finns i två olika versioner: A2B1-test och B2C1-test. Beroende på poängresultat och bedömning kan man erhålla ett Swedexcertifikat på A1 upp till C1-nivå. Testet kan göras oberoende av hur man har lärt sig svenska. 

Varför ska jag göra ett Swedex-test?

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter. Med certifikatet visar man sin arbetsgivare vad man verkligen kan.

Historik och utveckling

Swedex utvecklades i ett projekt inom Sokratesprogrammet Lingua 2 och har samfinansierats av EU-kommissionen. Projektet, inleddes och samordnades av International Language Association. Samarbete har ägt rum med experter på testning i tyska och engelska som främmande språk vid bl. a. ICC, Landesverband der VHS Mecklenburg-Vorpommern och Uniwersytet Lódzki. 

Svenska partners i projektet var Folkuniversitetet och Svenska institutet. 

Ansvarig för testproduktionen är Folkuniversitetet. De första testen lanserades i maj 2005. Sedan 2022 har Swedex ett reviderat format där både nivån för testet som helhet och varje enskild färdighet redovisas.