Utbildningens innehåll

Utbildningen till Läke- och livsmedelstekniker innehåller följande kurser. Samtliga är framtagna i nära samarbete med näringslivet för att motsvara deras behov.

Tillämpad kemi och biokemi, 50 YH-poäng

Kursen behandlar teoretiskt och laborativt kemin som tillämpas inom läke- och livsmedelsbranschen samt de vanligaste förekommande analysteknikerna för kvalitetskontroll av läke- och livsmedel.

Läke- och livsmedelsteknik, 50 YH-poäng

Kursen syftar till att belysa enhetsoperationernas uppbyggnad och funktion i läkemedels- och livsmedelsindustrin. Dessutom ger kursen kunskaper om och förståelse för bland annat torkprocesser, separering, destillation, indunstning, pastörisering, kyltekniker, infrysningsprocesser, konserveringstekniker och steril-aseptisk teknik.

Grundläggande mikrobiologi, 45 YH-poäng

Kursen introducerar de mikrobiologiska grunderna. Vidare behandlas produktsäkerhet samt vanligt förekommande sjukdomsframkallande mikroorganismer och mikroorganismer av betydelse för läke- och livsmedelsindustrin. Dessutom tas HACCP samt den lagstiftning som berör läke- och livsmedelsbranschen upp.

Processkemi i läkemedel och livsmedel, 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om de ingående komponenternas processkemi med fokus på dessa ämnens struktur, egenskaper och funktion i läke- och livsmedel. Dessutom ger kursen kunskap om komponenternas förändringar vid processing.

Råvarukunskap och förädling, 25 YH-poäng

Kursen behandlar kedjan från råvara till livsmedel. Kunskaper ges om animaliska och vegetabiliska livsmedels uppbyggnad, funktion och egenskaper. Vidare ges kunskap om förädling av livsmedel samt hur produkterna når konsumenten med optimal kvalitet och minimal påverkan på den yttre miljön.

Kvalitet och miljö, inklusive hygien, 30 YH-poäng

Kursen syftar till att ge kunskaper i hur man utifrån kundens behov och förväntningar arbetar med att ständigt förbättra organisationens alla processer med en delaktighet från samtliga medarbetare. Olika förbättringsverktyg, kvalitetssystem och ledningssystem tas upp. Olika rengörings- och renrumstekniker introduceras.

LIA 1, 50 YH-poäng (10 veckor)

Kursen syftar till att ge den studerande arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Den studerande får praktisk tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna. Kursen ger även en helhetsbild av LIA-företagets verksamhet.

LIA 2, 50 YH-poäng (10 veckor)

Yrkesmässig tillämpning av teoretiska kunskaper inom läke- eller livsmedelstekniska området genom att genomföra ett självständigt projekt. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna.

Analytisk kemi med statistik, 25 p

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper i tillämpad analytisk kemi med fokus på kunskap och färdighet om/på de instrumentella metoderna i läke- och livsmedelsindustrin som till exempel HPLC och GC. Vidare behandlas statistiska metoder för att bedöma kvaliteten på instrument, metoder och analys.

Logistik och produktionsplanering, 25 p

Kursen behandlar logistikområdet som helhet och går djupare in i praktiska tillämpningar på områden som planering av verksamheten, prognoser, produktionsplanering, lagerstyrning, lokalisering och transporter. Teknisk engelska, kommunikation samt projektplanering kommer att integreras i utbildningens kurser genom projektarbeten, rapporter och presentationer.

Examensarbete, 25 YH-poäng

Examensarbetet sker som ett verksamhetsförlagt projekt, där de studerande ska planera, genomföra och redovisa ett reellt projekt, med hjälp av handledare från utbildningen och verksamheten.

I projektet kommer studeranden att formulera och avgränsa projektet, det vill säga utföra projektplanering. I genomförandet sker undersökningar och analys av problem samt insamling och analys av data.

Dessutom kommer den studerande träna i att kommunicera och presentera resultaten för verksamheten och skolan.