Kurser i VVS-ingenjörsutbildningen

Utbildningens huvudsakliga mål är att samtliga studerande ska tillägna sig så goda kunskaper, kompetenser och färdigheter att de kan arbeta som VVS-ingenjör både i offentlig och privat regi. På en Yh-utbildning räknas en poäng som en dags studier. Fem Yh-poäng är då en veckas heltidsstudier.

VVS-ingenjör Yrkeshögskola Folkuniversitetet Umeå

Systemutformning 30 yrkeshögskolepoäng
Kursens syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper i att dimensionera och projektera komponenter i ett produktionssystem för VVS-system. Vid val av energisystem i en fastighet krävs en analys av behovet av värme och kylenergin som måste tillföras för att uppnå ett bra inomhusklimat Grunderna för att värmeväxla värme till och från marken samt vikten av rätt borrhålskonfiguration för god totalekonomi.
I kursen läggs en stor vikt på samspelet mellan olika tänkbara VVS-installationer och värmepumpar kopplat till geovärme och fri kyla. Olika lösningar för sol- och vindenergi kommer även att behandlas.

CAD 20 yrkeshögskolepoäng
Kursen skall ge kunskaper om datorstödd ritning och konstruktion samt kunskaper och färdighet i att göra tekniska ritningar eller scheman i AutoCAD som sedan skall kunna användas som bygghandlingar. De ska även kunna samordna olika teknikslag i en CAD-miljö. Hantering av filstrukturer. Olika sätt att lagra data.
Kursen skall även ge de studerande grundläggande engelska kunskaper inom VVS-branschen dvs. utveckla deras engelska ordförråd med specifikt branschspråk.

VVS-teknik 55 yrkeshögskolepoäng
Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper om och insikter inom de olika tekniska installationssystem som finns i en fastighet, särskilt el, värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion och drift samt till dessa knuten styr- och reglerteknik. De studerande får specialiserad kunskap inom värmeöverföring och värmeväxlingsteknik, värmekällor, ventilationssystem och ventilationsbehov.

Styr och reglerteknik 25 yrkeshögskolepoäng
Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper om uppbyggnaden av styr-och reglertekniska system inom fastighetsområdet. Kursen skall också ge kunskaper om övervakning och om de i anläggningen ingående komponenterna, kunskap i installation, driftsäkring, felsökning och underhåll. Kursen ger specialiserade kunskaper om systemsamband gällande området samt kunskap att kunna upphandla det för fastigheten bästa alternativet.

Kontroll provning injustering 15 yrkeshögskolepoäng
Kursen ger kunskaper att genomföra mätningar och kalkyler och kunna bedöma funktionen i VVS-system. Kursen ger också den studerande kunskaper om hur de med hjälp av mätningar och beräkningar skall justera in flödena i VVS-system.
Kursens mål är att den studerande efter genomförd kurs ska kunna kontrollera och prova det egna arbetet inom VVS-system.

LIA 1 30 yrkeshögskolepoäng
Den första LIA-perioden genomförs på ett företag där renovering/ombyggnad/nybyggnad av VVS-system pågår.
Kursen ger den studerande kunskaper om att kontrollera och prova en anläggning enligt gällande myndighetskrav. Den studerande får också lära sig varför provning genomförs. Den studerande skall också ha kunskap om vilken dokumentation som måste finnas i samband med kontroll och provning och AMA:s texter för provning samt säkerställa krav som man har ålagt sig.

Projektering och byggteknik 30 yrkeshögskolepoäng
Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om projekterings- och byggförloppet liksom specialiserade kunskaper om bygghandlingar och referensverk som påverkar projektering av VVS-system

Kommunikation och ledarskap 15 yrkeshögskolepoäng
Kursen ger kunskaper i att olika sätt att organisera och styra företag och verksamheter. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om för ändamålet bästa sätt att styra en verksamhet. Metoder för att hur och på vilket sätt som administration av personal kan användas kopplat till hur detta påverkar verksamheten. Ledarskapets betydelse för motivation och stimulans av medarbetaren samt kunskap om hur konflikter på bästa sätt hanteras samt teorier om gruppsykologi. Etiska och kulturella frågor belyses utifrån de krav och policys som de flesta företag har i dagsläget. Kraven på kompetensutveckling, flexibilitet och de flesta företags ständiga förbättringsarbete kopplas samman med ledarskapet.

Projektmetodik 20 yrkeshögskolepoäng
Att vara en professionell projektledare, som agerar ansvarsfullt och levererar resultat, kräver att man både behärskar projektmetodiken och kan leda arbetet i teamet. På denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt.


Fastighetsteknik 20 yrkeshögskolepoäng
Målet med kursen är att ge de studerande en bred teknisk kompetens och specialiserade kunskaper om en rad fastighetstekniska områden. De studerande får kunskap om avancerade byggnadstekniker, dimensionerings principer samt laster för byggnadskonstruktion. De studerande skall kunna bedöma behov av och göra beställningar som inkluderar byggteknik. Läsa och förstå ritningar och säkerhetsföreskrifter, byggnaders konstruktion och fysik med särskilt fokus på energiåtgång samt kunskap om personligt skydd vid arbete med el och spänningssatta föremål. I kursen ingår även inre och yttre skötsel.

LIA-2 40 yrkeshögskolepoäng
De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VVS-området, dvs. vara involverade och delta i ett projekteringsprojekt.


Entreprenadjuridik 15 yrkeshögskolepoäng
De studerande ska få kunskaper om hur man tar fram ett komplett förfrågningsunderlag och om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar och genomgång om förfrågningsunderlagets uppbyggnad. Kursen ska ge den studerande kunskaper om föreskrifter och lagar som berör entreprenader. Genomgång av PBL, PBF, BFS, AML, AFS, AB, ABT, ABK konsumenttjänstlagen och AMA.

Miljöcertifiering 10 yrkeshögskolepoäng
Kursen ger kunskaper om olika miljöcertifieringssystem som finns för hållbart byggande i Sverige. Kursen ger även de studerande kunskap om hur de olika certifieringssystemen används som styrinstrument i ny och tillbyggnad, hur ansökningsprocessen ser ut och vad som krävs av den som genomför en certifiering.


LIA-3 45 yrkeshögskolepoäng
De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VVS-området dvs projektera delar av eller ett helt VVS-projekt. Den studerande skall kunna planera och genomföra ett VVS-projekt inom värme-, kyl och ventilationsbranschen tillsammans med LIA-företaget. Efter kursen skall de studerande ha kompetenser att planera, genomföra, färdigställa och ansvara som projektledare inom det område som LIA-företaget tillhandahållit.
Den studerande skall kunna planera och genomföra ett VVS-projekt tillsammans med LIA-företaget med informationssökning, samordning med övriga intressenter, utförande samt presentationsteknik.

Examensarbete 30 yrkeshögskolepoäng
Den studerande ska utifrån färdiga förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom VVS-teknik.