Att studera hos oss

På Folkuniversitetet i Karlstad studerar du svenska för invandrare (sfi) i den takt och på det sätt som passar dig bäst.

Flexibelt upplägg

Folkuniversitetets sfi-utbildning har ett flexibelt upplägg med både lärarledd gruppundervisning och individuell handledning, samt digitala uppgifter via lärplattformen Moodle. Ditt studieupplägg avgörs av din situation, förmåga, behov och önskemål.

Du påbörjar studierna i en grupp där du får definiera dina mål tillsammans med lärare och studie- och yrkesvägledare. Du studerar svenska och gör språktester och nationella prov. I samråd med lärare bestäms vilken väg du ska välja.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att du ska få en snabb utveckling i svenska genom utmanande pedagogik, stor möjlighet att påverka studierna och kontinuerlig återkoppling.

Digital plattform

Som utgångspunkt för dina studier använder vi den digitala lärplattformen Moodle där du får hjälp och stöd av din lärare. Moodle används mer eller mindre i alla kurser och är vårt digitala klassrum där du hittar övningar och inlämningsuppgifter med mera. När du börjar hos oss får du lära dig hur du använder lärplattformen.

Lokaler och resurser

På Folkuniversitetet finns det tillgång till moderna lärosalar, cafémiljö och studiehall där du alltid kan hitta en plats att studera, både i grupp eller individuellt. Tillgång till datorer finns, vilket du behöver för dina studier.

Kurslitteratur

Vi använder oss av Folkuniversitetets eget kursmaterial för sfi, författat av Jan Zara och utgivet av Folkuniversitetets förlag. Det är ett modernt läromedel med tydlig struktur och aktuella texter, hörövningar och uppgifter. Böckerna används tillsammans med vår lärplattform, som är strukturerad på samma sätt för att du ska känna igen sig i lärmiljön och strukturen.

Betyg och studieintyg

Om du vill beställa ut dina betyg eller behöver ett intyg på att du studerar sfi på Folkuniversitetet kan du erhålla detta från Karlstad kommun.

Klagomålshantering

Ibland uppstår det situationer som du inte är nöjd med och då vill du kanske framföra ett klagomål. Vi har därför skapat en rutin för hur du som elev ska göra och vem du ska vända dig till om du har ett klagomål och hur vi på skolan sedan gör med klagomålet. Rutinen ska vara tydlig för dig som elev, du ska veta vem du kan vända dig till med dina klagomål och att ditt klagomål ska tas om hand om inom 3 veckor. Rutinen ska också vara tydlig för dig hur du kan gå vidare med ditt klagomål om du inte är nöjd med hur det har behandlats. Enligt skollagen ska alla klagomål utredas och åtgärdas.

Du är alltid välkommen att inkomma med dina förslag och klagomål till rektor.

  1. En elev som vill framföra ett klagomål vänder sig i första hand till sin lärare. Läraren kommer att ta emot elevens klagomål och sitta ner och prata med eleven och utreda vad som hänt. Läraren fyller i  klagomålsblankett och skickar den sedan vidare till skolans rektor som sparar den hos sig och den finns då med vid årets slut då en sammanställning görs av rektor på skolan.
  2. Om klagomålet inte rör en situation i klassrummet utan utbildningen som helhet, eller om ansvarig lärare inte behandlar klagomålet på ett sätt som du som elev inte är nöjd med, vänder du dig till skolans rektor. Rektor kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder till dig som elev utifrån det.
  3. Om du upplever att du fortfarande inte är nöjd med hur rektor behandlar ditt klagomål kontaktar du vår regionchef Daniel Jonlund.
  4. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål använder du Karlstad kommuns e-tjänst för klagomålshantering inom gymnasieskola eller vuxenutbildning.