Internationella Skolornas integritetspolicy

Här kan du bland annat läsa om hur vi använder personuppgifter enligt GDPR. För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress och kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer.

Vi sparar också uppgifter om vilken kurs du deltar i och din beställning av kringarrangemang som till exempel inkvartering och eventuella researrangemang. Uppgifterna använder vi som underlag för att arrangera den utlandsförlagda språkkursen. Vi använder också kundregistret för att efter genomförd kurs sända dig utvärderingsblankett och information om nyheter och erbjudanden.

Information enligt GDPR

Information är en av Internationella Skolornas viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra intressenter såsom uppdragsgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. Internationella Skolorna strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR - General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter? Personuppgifter som Internationella Skolorna får av dig, vårdnadshavare, ombud eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera din beställning av utlandsförlagd utbildning samt för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Internationella Skolornas verksamhet. Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi också för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och information om nyheter och erbjudanden. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor när du kontaktar oss. Vid beställning av kursplats vid utlandsförlagd språkskola, lämnas information till tredje part. I övrigt så lämnar Internationella Skolorna aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel anmälningsformulär via vår webb, e-post, ansökningar på papper, intresseanmälningar till nyhetsbrev och kursinformation samt genom telefonsamtal. Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Internationella Skolorna ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling. De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Internationella Skolornas kurser eller längre utbildningar sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.

  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.

  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.

  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

Har du frågor eller funderingar?