Anmälningsvillkor

Här hittar du anmälningsvillkor för Balettakademien Stockholms kurser.

Kvinna som dansar.

Information in English

Balettakademien är en del av Folkuniversitetet. En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Folkuniversitetet inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du fått kallelsen. 

Efter att ångerrätten har förfallit gäller följande:

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.

Om du avbryter kursen när den har startat, är du skyldig att betala full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder (till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar oförutsedd anledning) återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial.

För barndanskurser gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att barn får avbokas 1-3:e veckan på terminen och då betala för de gånger som varit samt en administrativ avgift på 10 % av kursavgiften. För Dansa-kortet, som i sig innebär en kraftig rabatt jämfört med priset per kurs, gäller: Om du på grund av ett varaktigt studiehinder, styrkt enligt ovan, missar mer än halva terminen, så betalar du halva avgiften plus en administrationsavgift på 10% av kursavgiften. För priser och villkor för våra linjer och utbildningar, se information under respektive rubrik på hemsidan.

För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Balettakademien inom två veckor från det att du avbröt kursen och eventuellt intyg måste inkomma snarast.

ÄNDRADE TIDER

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

BYTE AV KURS

I regel genomför vi enbart byten under de tre första veckorna av terminen.
Kontakta vår Kundservice eller kontoret vid Balettakademien om du behöver byta kurs.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här

OLYCKSFALL OCH ÄTSTÖRNINGAR

Deltagare är olycksfallsförsäkrade under pågående kurs och på väg till och från kursen. Vi har en policy vid ätstörning. Vid undervikt och tveksamhet om deltagares hälsa kommer vi att kräva ett friskintyg från läkare.

TA IGEN-KURSER

Från och med hösten 2020 har vi inte längre möjligheten att ta igen för missade klasser.