Nu lanseras nya Swedex

Under våren 2022 lanseras Swedex på nivåerna A2B1 och B2C1. Inledningsvis är de nya testerna bara tillgängliga i Sverige.

Swedex är ett unikt certifikatstest i svenska som främmande språk

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk som erbjuds på ett stort antal orter och i flera länder. Testet är till för alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Swedex finns i två olika versioner: A2B1-test och B2C1-test. Beroende på poängresultat och bedömning kan man erhålla ett Swedexcertifikat på A1 upp till C1-nivå. Testet kan göras oberoende av hur man har lärt sig svenska.

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter. Med certifikatet visar man sin arbetsgivare vad man verkligen kan.


In English

Swedex is a unique, international certificate test in Swedish as a foreign language. It is offered in a large number of cities and countries. The test is for everyone that does not have Swedish as their mothertongue and it is based on the Council of Europe's Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Swedex is available in two versions: an A2B1 test and a B2C1 test. Depending on the test results and assessment, you can receive a Swedex certificate from A1 up to C1 level. The test can be taken irrespective of how you have learnt Swedish.

Swedex tests knowledge that can be applied in practice within all the language skills: speaking, reading, listening and writing. A Swedex certificate is a valuable document that evidences this proficiency and therefore opens the door both to a fairer assessment when recruiting and quality certification within many diverse activities.

Mock exams for both the A2B1 test and B2C1 test can be found here.

More information in English will follow soon.