Kurser internationell handelslogistiker

Här kan du läsa mer om de olika kurserna som ingår i utbildningen internationell handelslogistiker.

Two young lab partners working together on a project at university.

Kommunikation och ledarskap, 25 Yh-poäng

Kursen ger kunskaper i att olika sätt att organisera och styra företag och verksamheter. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om för ändamålet bästa sätt att styra en verksamhet. Metoder för att hur och på vilket sätt som administration av personal kan användas kopplat till hur detta påverkar verksamheten. Ledarskapets betydelse för motivation och stimulans av medarbetaren samt kunskap om hur konflikter på bästa sätt hanteras samt teorier om gruppsykologi. Etiska och kulturella frågor belyses utifrån de krav och policys som de flesta företag har i dagsläget. Kraven på kompetensutveckling, flexibilitet och de flesta företags ständiga förbättringsarbete kopplas samman med ledarskapet.

Operativt inköp, 25 Yh-poäng

Målet med kursen är att den studerande grundläggande förståelse för inköpsrollen och inköpsprocessen samt inköpsverksamhetens betydelse och påverkan på lönsamheten. Syftet är att den studerande ska få förståelse för inköpets betydelse, för etik och affärsmannaskap samt de första stegen i inköpsprocessen - behovsanalys, marknadsanalys och avtal. Efter genomgången kurs kommer den studerande att ha kunskap om inköpsfunktionens ekonomiska roll och förstå inköpsorganisationens,metodik för leverantörsval, inköpsadministrativ effektivitet samt juridiska frågor. Den studerande ska även ha kunskap om olika verktyg för leverantörsbedömningar som exempelvis RFI & RFP.

Logistik, 45 Yh-poäng

Kursen ska ge den studerande goda kunskaper och insikt i modern logistik där logistikområdet som helhet behandlas. Kursen innehåller praktiska delområden som planering, prognoser, produktionsplanering, lagerstyrning, interna transporter och externa transporter. Den studerande kommer att tillgodogöra sig kunskaper inom logistiska termer och begrepp, både inom intern men även extern logistik. Teoretiska övningar med avseende på kopplingen till produktionsplanering, material behov, styrning av lager samt distribution både internt och externt kommer genomföras. Stor vikt läggs på de logistiska utmaningar som företag kan ställas inför.

Business English, 20 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge den studerande kunskap och färdigheter i affärsengelska för att hantera internationella affärer och internationella relationer. Kursen kommer genom teoretiska och praktiska övningar gå igenom relevant terminologi för branschen. Den kommer att stärka de studerandes förmåga att i tal och skrift kommunicera på ett för området korrekt sätt. Även de stora kulturella skillnader som råder i olika affärskulturer berörs. Delar av kursen förbereder de studerande för att skriva för en Cambridge Business English examen. Detta är ett välkänt diplom som accepteras i hela världen inom handel och industri och vissa utbildningsinstitutioner.

Affärsekonomi, 15 Yh-poäng

Kursen skall ge kunskap om affärsutveckling, ekonomisk planering och förståelse för ett företags ekonomistyrning och de grundläggande företagsekonomiska begreppen och metoderna. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om metoder och verktyg som används praktiskt för att styra företag och planera dess verksamhet. Den studerande ska även efter genomförd kurs ha kunskap och färdighet i att analysera, ta fram och kontrollera beslutsunderlag samt bedöma ekonomiska effekter och utfall utifrån olika marknadssituationer. Den studerande ska också ha färdighet i ett företags grundläggande planering och budgetering och i att tolka ekonomiska nyckeltal och begrepp. De studerande får även utbildning i Excel.

Miljö- och Kvalitet i transportorganisationen, 15 Yh-poäng

Målsättningen med kursen är att ge studerande en god förståelse kring förutsättningarna för en hållbar utveckling och kunskap för industrins- och transportnäringens påverkan på människan och miljön. Fokus på miljön kommer även att användas i övriga kurser som där transporteffektivitet och intermodalitet behandlas. Kursen kommer även ge kunskap om integrering av företagens kvalitets- och miljöarbete. Efter avslutad kurs ska studerande kunna omsätta den teoretiska kunskapen i praktisk handling.

Transportledning, 20 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om transportledning inom både nationella och internationella transporter samt att förstå betydelsen av lönsamhetsbedömningar för fordon och transportutrustningar kopplat till gällande transportslag. Studerande skall ha god kännedom om drift och underhåll och personalledning. De ska även känna till de nationella och internationella lagar och förordningar som styr villkoren för transporter och kännedom om olika former av IT-stöd som används inom transportnäringen.

Export import inklusive e-handel, 35 Yh-poäng

Kursen Export- och import ger teoretisk och praktisk kunskap om förutsättningarna för att genomföra internationella affärer. Delkursen ger en övergripande förståelse av komplexiteten i internationella affärer till att kunna genomföra dessa praktiskt. De studerande ges också i samarbete med olika företag möjlighet att självständigt eller i mindre grupper applicera sina kunskaper med att introducera företagens produkter eller tjänster på en ny marknad.

Affärsjuridik, 15 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om gällande lagstiftning inom affärsjuridik kopplat till logistik och transporter. Även kunskaper om vikten av att skriva avtal, offerter och kontrakt och vikten av att utreda den rättsliga situationen vid internationell handel. Kursen syftar även till att ge den studerande kunskaper om lagar inom e-handel i Sverige och ge verktyg för att söka information om de internationella variationerna avseende lagstiftning som kan förekomma.

Projektmetodik, 20 Yh-poäng

Att vara en professionell projektledare, som agerar ansvarsfullt och levererar resultat, kräver att man både behärskar projektmetodiken och kan leda arbetet i teamet. På denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt praktisk tillämpning i form av att självständigt driva ett komplett projekt.

LIA 1, 15 Yh-poäng

Den studerande skall praktiskt kunna omsätta och tillämpa tidigare förvärvade kunskaper från utbildningen tillsammans med handledare och få en fördjupad inblick i yrkesrollen som transportledare och eller logistiker. Syftet med LIA:n är att den studerande skall prova på relevanta arbetsuppgifter inom yrkesområdet som ingår i utbildningen och praktiskt omsätta och framförallt tillämpa de teorier som kurserna avhandlat. Under LIA-perioden skall den studerande genomföra en på förhand avgränsad uppgift. Uppgiften redovisas både muntligt och i rapportform.

Internationella transporter, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar de för transportsättet specifika regelverk, kunskaper som idag är helt avgörande för en framgångsrik logistiker. Kursen skall ge fördjupade kunskaper som krävs för att kunna arbeta med avancerad transportledning kring internationella transporter. Den skall ha fördjupade kunskaper om internationella lagar och förordningar som styr villkoren för transporter. Leveransvillkor och betalningsvillkor kommer att behandlas, ansvarsbestämmelserna som är avgörande för att säkerställa företagets, men också kundens del i logistikkedjan belyses. Kursdeltagarna skall kunna göra lönsamhetsbedömningar av fordon och transportutrustningar för internationella transporter.

LIA 2, 35 Yh-poäng

Syftet med LIA-tillfället som ingår i utbildningen är att den studerande praktiskt skall omsätta, men framförallt tillämpa de teorier som kurser avhandlat. Den studerande skall delta i det praktiska arbetet på respektive LIA-plats i så hög utsträckning som omständigheterna tillåter. Under LIA-perioden skall den studerande genomföra en på förhand avgränsad uppgift. Uppgiften redovisas både muntligt och i rapportform.

Strategisk logistik, 20 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge en förståelse för logistik och hur den påverkas av t.ex. transport-och miljöpolitiken, varuflöden, interna- och externa transportsystem och handelns betydelse i samhället. Kursen belyser begrepp, teorier och modeller för att ge den studerande en stark kompetens knuten till kommande yrkesroll. Logistikens betydelse för hela företagets alla processer tydliggörs, den effektivitetspåverkan som ett väl fungerande logistikflöde belyses. Vikten av detta är tydlig då dagens roller, inköp och logistik, tenderar att knyta an till varandra på ett strategiskt plan. Kursen syftar vidare till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i rationell och effektiv materialhantering från råvara, via producent till konsument och tillbaka för återvinning av råvara. Genomgång av olika metoder för material-, kvalitet- och lagerstyrning och deras betydelse för företagande, miljö och samhällsekonomi.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

Den studerande ska utifrån färdiga förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom logistik.

LIA 3, 50 Yh-poäng

Syftet med LIA-tillfället som ingår i utbildningen är att den studerande praktiskt skall omsätta, men framförallt tillämpa de teorier som kurser avhandlat. Den studerande skall delta i det praktiska arbetet på respektive LIA-plats i så hög utsträckning som omständigheterna tillåter. Under LIA-perioden skall den studerande genomföra en på förhand avgränsad uppgift. Uppgiften redovisas både muntligt och i rapportform.