Utbildningens innehåll

Utbildningen till Driftledare inom gröna näringar innehåller följande kurser. Samtliga är framtagna i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att motsvara deras behov.

Digitala tekniker inom grön näring, 20 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du ha en överblick över digitala tekniker för verksamhet, förståelse för i vilka sammanhang och hur de kan användas för en mer hållbar och resurseffektiv produktion. Kursen ger dig kunskaper om olika digitala tekniker användbara inom gröna näringar, förmåga att bedöma när en digital teknik kan göra skillnad och behöva användas i verksamheten. Med förvärvade kunskaper ska du kunna fatta beslut kring användning av digitala verktyg som leder till en mer hållbar, resurseffektiv produktion.

Driftplanering i grön näring, 50 yh-poäng

Efter kursens slut ska du ha kunskap om hur man planerar verksamheten över tid och säsong inom olika gröna näringar, om flödet från start till konsumtionsfärdig produkt eller tjänst samt avfallshantering.

Kursen ger dig kunskaper om betydelsen av en väl genomarbetad och levande driftsplan, om att analysera t.ex. lantbruksföretag, plantskola eller fiskodling, att göra egen driftsplan för en verksamhet som är aktuell i grön näring. Efter kursen ska du kunna använda passande modeller och arbetssätt för mer rationellt arbete med gröna näringar. Du ska effektivt kunna använda arbetsorganisation för att samordna verksamheter för optimering i de gröna näringarna.

Hållbart affärsmannaskap, entreprenörskap och företagande, 30 yh-poäng

Efter kursen ska du kunna granska och utföra lönsamhetsberäkningar och skapa hållbar tillväxt och lönsamhet i en verksamhet. Du ska känna till olika typer av företagsformer och finansieringslösningar samt olika kvalitetssäkringssystem och certifieringar.

Dessutom ska du ha förståelse för affärsutvecklingsprocessen baserat på marknadsanalyser med kund- och konsumentperspektivet i fokus, liksom betydelsen av varumärkesbyggnad och marknadsföring.

Innovation och cirkulära metoder, 20 yh-poäng

Efter kursen ska du kunna se innovativa lösningar som skapar sammanhang mellan verksamhetens affärsplan och stärkta ekosystem. Du har kunskaper om cirkulära resursmetoder och affärsmodeller för de gröna näringarna, om ekosystemtjänster, innovation och affärsutveckling, internt och externt riskkapital för att driva nya lösningar, strategiska idéer och processutveckling som omsätts i praktisk handling.

Ledarskap – gruppdynamik, personligt ledarskap, regenerativt ledande, arbetsorganisationen, 30 yh-poäng

Efter genomförd kurs ska du ha kunskap om modeller för ledarskap, gruppdynamik, arbetsorganisation och arbetsplanering samt om arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning. Du ska kunna tolka, analysera och ge förslag på olika handlingsalternativ utifrån gällande lagar och förordningar, identifiera möjligheter och problem i arbetsgrupper samt den dynamik som finns bakom. Du ska effektivt kunna använda arbetsorganisation och arbetsplanering i driften samt hantera möjligheter och problem i arbetsgruppen.

LIA 1 (Lärande i arbete 1), 40 yh-poäng

Under LIA-kursen praktiserar du det du lärt dig under utbildningen. Kursen genomförs med etablerade företag eller organisationer och ger dig en tydlig bild av yrkesrollen.

LIA 2 (Lärande i arbete 2), 50 yh-poäng

Under LIA-kursen praktiserar du det du lärt dig under utbildningen. Kursen genomförs med etablerade företag eller organisationer och ger dig en tydlig bild av yrkesrollen.

Examensarbete, 10 yh-poäng

Under examensarbetet arbetar du med ett projekt inom utbildningens område som ofta är kopplat till LIA-perioden.

Utbildningen motsvarar SeQF nivå 5.