Behörighet och urval

Läs mer om behörighet och urval för YH-utbildningen Driftledare inom gröna näringar.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som: 

 1. Ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 5. Examen från ett högskoleförberedande program eller Yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 alternativt svenska som andraspråk 2 och engelska.

Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Bifoga i ansökan

För att styrka dina meriter behöver du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vidimerade.

Om du har utländsk gymnasieutbildning ska dessa översättas och valideras. Om du har utländska akademiska meriter ska dessa översättas och valideras av UHR, Universitetet och Högskolerådet.

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid

Två år heltid (eller motsvarande) från någon av de gröna näringarna; jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, odling, skog, mark eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 

Så här bedömer vi din ansökan i vår urvalsprocess:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas till att göra ett antagningsprov.

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Den kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 • Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 • Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

20-procentsregeln

Det är möjligt att bli antagen till utbildningen även om du inte uppfyller behörighetskraven. Folkuniversitetet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denna regel.

Så här gör du för att ansöka med 20-procentsregeln:

 • Bifoga alla dokument du kan styrka.
 • Bifoga ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Mer om ansökan

Det är viktigt för oss att du bifogar följande dokument till din ansökan:

 • Betygsdokument från gymnasieskolan/Komvux
 • Betygsdokument från eventuella andra eftergymnasiala utbildningar

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas till att göra ett antagningsprov.