Kursbeskrivning

Kursbeskrivning för yrkeshögskoleutbildningen Bilddesigner YHB24.

Kursöversikt
5 yrkeshögskolepoäng (yhp) är lika med en veckas heltidsstudier. Heltidsstudier är lika med 40 timmars arbete/vecka.

Utbildningen är inplacerad på kvalifikationsnivå 6 i den svenska referensramen för kvalifikationer – SeQF. www.seqf.se

Kurser

 • Bildbehandling, 50 yhp
 • Bildkommunikation, 30 yhp
 • Bildbevarande, 10 yhp
 • Företagande, 20 yhp
 • Examensarbete bildbehandlare, 30 yhp
 • Färg och form, 5 yhp
 • Introduktion Bildbehandlarens yrkesroll, 5 yhp
 • Juridik och etik, 10 yhp
 • LIA 1, 30 yhp
 • LIA 2, 120 yhp
 • Bilddesign, 50 yhp
 • Visuell produktion, 15 yhp
 • Retusch och montage A, 60 yhp
 • Retusch och montage B, 65 yhp

Totalt: 500 yhp

Kurser

Bildkommunikation

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i bildanalys, bildkomposition och visuellt språket. Kursen omfattar både fotografisk som rörlig bild. Den fotografiska och den rörliga bildens historiebeskrivningar berörs på ett ingående sätt. De aktuella, främst akademiska, forsknings- och övriga utvecklingsfrågorna, inom kursområdet integreras i kursens olika delmoment. Samarbetsövningar med fotografer är en naturlig del av kursens praktiska utförande. Kursen har ett mångfaldsperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotohistoria
 • Filmhistoria
 • Bild och budskap Bildkommunikation
 • Bildanalys

Mål 
Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Bilden och den rörliga bildens betydelse för samhället både historiskt som i en samtida kontext.
 • Bildkommunikation som ett verktyg att förbättra de kommunikativa processerna inom postproduktionen av fotografisk och rörlig bild samt en orientering inom områdets akademiska forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • Den fotografiska och rörliga bildens betydelse för samhället såväl historiskt som i en nutid och i framtiden.
 • Den fotografiska och digitala bildens historiebeskrivning.
  Insikt i utbildningsområdets etablerade metoder för kunskapsutveckling.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Diskussion kring, analys och beskrivning av fotografisk bild och rörlig bild.
 • Att beskriva fotografisk bild/rörlig bild på ett yrkesmässigt, men samtidigt sakligt och enkelt sätt.
 • Den fotografiska och den rörliga bildens historiebeskrivning och att koppla denna till samtida visuella uttryck
 • Identifiera, formulera, analysera och lösa problem kring av fotografisk och rörlig bild och att därigenom kunna beskriva fotografisk och rörlig bild på komplex nivå i ett sakligt och systematiskt sätt.
 • Kunna koppla den fotografiska och rörliga bildens historiebeskrivning till olika samtida visuella uttryck.
 • Arbeta praktiskt och teoretiskt med bildkommunikation med såväl nationell som internationell bas.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med bildkommunikation som verktyg, på ett konstruktivt sätt, kunna diskutera, argumentera och identifiera bild och rörlig bild i sin kommande yrkesroll som bildbehandlare.
 • Med kunskap från det bildkommunikativa kunskapsområdet, på ett konstruktivt sätt, kunna tillämpa specialiserad kunskap, argumentera kring och identifiera fotografisk och rörlig bild i yrkesrollen som bildbehandlare.
 • Praktiskt och teoretiskt värdera och behandla information och metoder inom det bildkommunikativa ämnesområdet med hänsyn till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.

Egenföretagande och entreprenörskap

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i att driva ett eget företag, entreprenörskapets grunder samt orientera sig inom den framtida yrkesrollen som Bildbehandlare. Entreprenörskap handlar om att utveckla förmågor och kompetenser som gör de studerande företagsamma som personer. Det entreprenöriella lärandet är en nyckel för att komma åt de studerandes egen drivkraft och motivation. Kursen har både ett nationellt som ett internationellt perspektiv.

Kursen är till stora delar individuellt anpassad och bedrivs med grund i de studerandes egna idéer och tankar kring företagande och arbete inom den tämligen breda yrkesrollen Bildbehandlare. Kursen ger även verktyg för att göra analyser av den egna yrkesrollens framtid, försäljningsprocesser och olika affärsidéer. I kursens delmoment berörs aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom utbildningsmålen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Eget företagande och entreprenörskap.
 • Arbete med självbild.
 • Grundläggande företagsekonomi.
 • Marknadsföring och försäljning.
 • Prissättning av bildbehandlingsarbete.
 • Framtidsanalys av yrkesrollen.
 • Yrkesroll i förändring.
 • Entreprenörskap och storytelling.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Ekonomisk planering, fakturering, moms och deklarationsarbete.
 • Såväl nationell som internationellt företagande och entreprenörskap.
 • Marknadsföring av egen verksamhet och en god insyn i vilka metoder som finns för kunskapsutveckling inom området.
 • Försäljningsprocesser.
 • Marknadsplaner och affärsplaner.
 • Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom företagande- och entreprenörskapsområdet.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att prissätta arbetsprocesser inom postproduktion av bild och rörlig bild.
 • Entreprenörskapets förmåga att skapa och tillvarata resurser på såväl nationell som internationell nivå.
 • Identifiera, formulera, analysera och lösa strategier samt utföra komplexa uppgifter för att nå och skaffa kunder i affärsverksamhet samt behålla kundrelationer.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att dels:

 • Som anställd värdera hur ett företag fungerar och är uppbyggt samt använda entreprenöriella kompetenser och specialiserad kunskap i sitt arbete med hänsyn tagen huvudsakligen till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.

Samt dels:

 • Som egen företagare skapa och driva ett eget företag och kunna driva processer med god grund i entreprenörskapet och med specialiserad kunskap samt med hänsyn tagen huvudsakligen till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och grupparbeten.


Juridik och etik

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper kring skyldigheter och rättigheter när det gäller de lagar som påverkar yrkesrollen som Bilddesigner. Kursen innehåller även en introduktion och diskussion kring etikfrågor som berör yrkesrollen. En god etik och påföljande moral rörande användning, manipulation och förändring av fotografisk och rörlig bild bör individuellt och på eget bevåg skapas av respektive student efter den introduktion som ges i kursen.

Kursen är inriktad mot både nationellt som internationellt perspektiv. Juridik är ett komplicerat ämne och den studerande bör efter godkänd kurs känna till i vilka frågor som jurist eller annan expert bör tillkallas.

Kursen innehåller följande moment:

 • Lagar och regler som berör yrkesrollen Bilddesigner.
 • Avtalsrätt
 • Etik och moral

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Upphovsrättslagsstiftning, mediarätt, yttrande- och tryckfrihet, varumärkeslagsstiftning och avtalsrätt samt en god insikt i vilka metoder som finns för kunskapsutveckling inom givna områden.
 • Förhandlingar inför avtal och överenskommelser samt en god insikt i vilka metoder som finns för kunskapsutveckling inom dessa områden.
 • Etik och moralfrågor inom yrkesrollen Bilddesigner samt en god insikt i vilka metoder som finns för kunskapsutveckling inom dessa områden.
 • En orienteringsprocess i kursens givna aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem, kring för yrkesrollen Bildbehandlare tillämpliga juridiska och etiska frågor, i yrkesrelaterade komplexa sammanhang.
 • På ett eget initiativ skapa ett för yrkesrollen gott etiskt och komplext förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Identifiera, formulera, analysera och lösa problem för att tillämpa aktuella lagstiftningar, bland annat vad gäller sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, rörande upphovsrätt, mediarätt, varumärkeslag och avtalsrätt.
 • Identifiera, formulera, analysera och lösa problem för att ställning till och skapa ett personligt förhållningssätt till etik och moralfrågor, med hänsyn till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter inom yrkesrollen Bilddesigner.
 • Tillämpa specialiserad kunskap inom såväl juridik som etik för ett aktivt utvecklingsarbete inom yrkesrollen Bilddesigner.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.

Introduktion Bilddesignerns yrkesroll

Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper kring hur den kommande yrkesrollen för Bilddesigner ser ut och även presenteras inför den kommande framtidsfrågor för yrket.

Kursen introducerar även utbildningens övergripande lärandemål och kurser samt presenterar grunderna till god arbetsmiljö och bra ergonomisk grund för främst bildskärmsarbete och stillasittande arbete.

Kursen inleder utbildningen och innehåller föreläsningar av representanter för den bildbehandlade branschen och studiebesök. Detta ger en god grund för bland annat förberedelsearbetet och genomförandet av och inför LIA- kurserna.

Kursen behandlar även arbetsmiljö och ergonomi och ger förutsättningar att skapa goda förutsättningar för studietiden vid utbildningen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Branschkännedom
 • Utbildningens mål och genomförande
 • Bildbehandling och framtiden
 • Arbetsmiljö och ergonomi

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Hur yrkesrollen Bilddesigner ser ut såväl i nutid som framtid.
 • Vad en god arbetsmiljö innebär för individen och arbetsresultatet.
 • Utbildningens mål, kurser, genomförande och övergripande metoder för kunskapsutveckling.
 • På orienteringsnivå känna till aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • Yrkesrollen Bilddesigner på såväl nationell som internationell nivå.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Yrkesområdets villkor ur perspektiv av bl.a. kommunikation, arbetsmiljö, teknik, strategiskt tänkande och framtidsfrågor.
 • Att på grundläggande nivå kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra mindre komplexa uppgifter som berör yrkesrollen Bilddesigner och utbildningens upplägg och mål.
 • Att känna till och kunna kommunicera frågor som berör yrkesrollen Bilddesigner i såväl nationella som internationella sammanhang.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Ha en ökad förståelse för yrkesrollen Bilddesigner och kunna hantera den specialiserade kunskapen för att utveckla och göra aktiva val inom framtid inriktningaroch LIA 2, för att kunna nischa sig inom den kommande yrkesrollen.
 • Anpassa och ställa krav på den egna arbetsmiljön och grundläggande arbetsprocesser med hänsyn främst till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.

Färg och form

Kursens syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i kunskaper kring konstnärliga metoder, färglära och visualiseringstekniker Kursen har en teoretisk grund med praktisk tillämpning. Alla kan rita, måla och skissa!

Kursen innehåller följande moment:

 • Tecknings- och färgövningar.
 • Perspektivlära.
 • Färglära.
 • Två- och tredimensionell representation.
 • Kreativ förmåga.
 • Anatomi.
 • Färglära digitala system.

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Skissteknik som snabbskiss.
 • Färglära med färgblandning och färgblandningssystem.i såväl analoga som digitala system.
 • Perspektiv med gestaltning av rummet och landskapet.
 • Insikt i metoder för kunskapsutveckling inom kursens huvudsakliga innehåll samt en grundläggande orientering inom de aktuella forsknings- och utvecklingsfrågorna inom området.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter i samspelet mellan färg och form, färgbeskrivning och perspektivets roll för att bygga upp en bild.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • På ett konstruktivt och kritiskt sätt värdera färg, form och perspektiv i yrkesrollen som Bilddesigner med hänsyn tagen till relevanta och nödvändiga sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Tillämpa den specialiserade kunskapen från kursen inom främst studieområdet.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.

Färghantering digital bild

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i ICC-arbetsflöden, dess metoder och tillämpningar.

Kursen innehåller följande moment:

 • Färghantering i teori och praktik.
 • Praktiska produktionsövningar.
 • Programgenomgångar.
 • International Color Consortium - ICC.
 • ISO-standarder inom färghanteringsprocesser.
 • Avancerade provtrycksförfaranden. 
 • Metoder för colorproofing.
 • Orientering om färghantering i samband med postproduktion av rörlig bild.
 • Skapande av ICC-profiler och editering av desamma.
 • Färghantering inom grafisk industri.

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om: 

 • Begrepp och terminologi inom färghantering i samband med postproduktion av bild.
 • Sambanden mellan olika aktörer i det logistiska flödet från råfil till slutproducerat bildmaterial.
 • Innebörden av och fördelarna med ett profilstyrt arbetsflöde.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa, hantera och tillämpa ICC-profiler i samband med postproduktion av bild.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med ISO-standarder inom färghantering för att utföra färgkritiskt arbete.

Bildbehandling

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i hur digitala bilder ska hanteras och bearbetas, för att nå ett professionellt resultat inför leverans av bildfiler till tryck, utskrift och skärmpublicering. Kursen ger även kunskaper i yrkesområdets etablerade metoder för kunskapsutveckling och hur den studerande ska tillämpa dem i den kommande yrkesrollen.

Kursen ger även kunskaper om bl.a. arbetsflöden, grafisk teknik och introduktion till olika färgmodeller som RGB, CMYK och LAB. Kursen utgör grundläggande kompetens för att tillgodogöra sig övriga tekniska kurser i utbildningen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande bildbehandling.
 • Hantering av teknisk utrustning i samband med bildbehandling.
 • Grundläggande färgkalibrerade arbetsflöden.
 • Fotografisk produktion.
 • Bearbetning av bildfiler.
 • Anpassning av bildfiler till olika användningsområden.
 • Verktyg för att förutse det slutliga bildresultatet.
 • Lagring och sökning av bildfiler (DAM).
 • Orientering om grafisk teknik.
 • Färghantering i teori och praktik.
 • Praktiska produktionsökningar.
 • Programgenomgångar; främst Photoshop, CaptureOne och ImagePrint
 • Digitala utskrifter; Fine print och provtryck.

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Digital bildbehandling på motsvarande yrkesmässig nivå och därigenom även en god insikt i de etablerade metoder som finns för kunskapsutveckling inom den postproducerande branschen.
 • Hantering av utrustning som används till bildbehandlingsarbete.
 • Korrigering och leverans av digitala bildfiler.
 • Olika metoder för tillfällig och mer permanent lagring av bildfiler.
 • Enklare provtrycksförfaranden.
 • Olika färgmodeller som RGB, CMYK och LAB.
 • Utskrifter och provtryck

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kalibrera bildskärm och hantera dator/datorprogram med tillhörande utrustning.
 • Tillämpa färgrymd, bildstorlek, färgdjup, upplösning och komprimering av bilder.
 • Överföra bilder till datorn från olika typer av lagringsmedia.
 • Förändra och omforma bilder efter en given instruktion.
 • Med digitala verktyg, som program och dator, kunna förutse det slutliga bildresultatet.
 • Producera bilder och provtryck på komplex nivå genom att identifiera, analysera, formulera och lösa olika typer av problem, främst i produktionsflödet.
 • Känna till vilka etablerade metoder som finns för kunskapsutveckling inom teknikområdet av digital bildbehandling.
 • Tagit del av aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor som bedrivs inom det bildbehandlade området.
 • Samverka med beställare, nationellt som internationellt, av bildbehandling på ett yrkesmässigt sätt.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Utföra bearbetning och leverans av digitala bilder på yrkesmässig nivå och därigenom aktivt ha värderat information och metoder inom arbetsområdet postproduktion av fotografisk och rörlig bild med hänsyn till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Tillämpa specialiserad kunskapför att utveckla egna arbetsmodeller inom bildbehandling.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.

Bildbevarande

Ingen hade tänkt sig att den fotografiska bilden skulle hålla för evigt. Idag så håller många samlingar av fotografi på att förstöras. De fotografiska materialen behöver bevaras genom digitalisering och produktion av nya exemplar. Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper bevarande, systematik och hantering av fotografisk material. Kursens tonvikt är bevarande av filmbaserat, ej äldre historiskt, fotografiskt material. Kursen genomförs som ett större bevarandeprojekt inriktat mot främst svensk fotografi.

Kursen innehåller följande moment:

 • - Fotografibevarande.
 • Samlingar och framtidsfrågor.
 • Hållbarhetsfrågor rörande fotografiska material.
 • Viss kunskap rörande fotokonservering.
 • Kvalificerad skanning; negativ, dia och påsikt.
 • Avfotografering av film och fotografiska bilder med Cultural Heritage-system.
 • Kopioroch utställningskopior.
 • Kvalificerat svartvit bildbehandlingsarbete.

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Begrepp och terminologi inom bevarande av fotografisk bild.
 • Samtliga moment i en bildbevarandeprocess från negativhantering till ny bild.
 • Ny teknik för bildbevarandeprocesser.
 • Kunna avgöra när fotografiskt material måste hanteras av fotokonservator.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa, hantera och tillämpa bildbevarande rörande fotografiskt material. 

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med att bevara fotografiskt arbete.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök

Retusch och montage

Kursen syftar till att ge den studerande avancerade kunskaper i retusch, manipulation, friläggning, förändring, 3D-baserade objekt och bildmontage. Kursen bygger på kunskaper från kursen Bildbehandling. Kursen ges delvis i workshop-form.
 
Kursen innehåller följande moment:

 • Retusch
 • Friläggning
 • Bildmontage
 • Kundorienterat arbete
 • 3D

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Retusch och därigenom olika typer av postproduktion inom fotografisk bild; beauty, mode, automotive, reklam, porträtt, redaktionellt.
 • 3D-baserade objekt.
 • Friläggning och beställning av extern friläggning.
 • Bildmontage.
 • Arbete efter givna förutsättningar samt kundkontakter.
 • Kundvård
 • En insikt i den bildbehandlande branschens etablerade metoder för fungerande kunskapsutveckling och en orientering inom de aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor som är aktuella för bildbehandlingsområdet.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter som retusch, montage och övrig postproduktion av fotografisk bild på en yrkesmässig nivå.
 • Utföra, samarbeta, kommunicera åtaganden och lösningar i såväl nationella som internationella sammanhang.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Utföra retusch och montage av bildmaterial på en yrkesmässig nivå enligt given instruktion från en beställare och värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Ständigt vidareutveckla sin specialiserade kunskap, färdighet och kompetens inom yrkesrollen Bilddesigner.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.


Retusch, montage och 3D

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla avancerade kunskaper inom retusch, 3D- objekt, manipulation, friläggning, förändring och bildmontage. Kursen innehåller även grunderna till att sätta upp produktionsflöden för bildproduktion inriktad mot E-com Kursen bygger vidare på de kunskaper som kursen Retusch och montage ger.
Kursen genomförs som workshops och har en inriktning på mot ett beställar- och kundperspektiv. Kunden ska vara i centrum!

Kursen innehåller följande moment:

 • Retusch påbyggnad
 • Friläggning påbyggnad
 • Bildmontage påbyggnad
 • Kundorienterat arbete påbyggnad
 • 3D produktion och användning
 • E-comproduktion arbetsflöde

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Avancerad retusch
 • Användande av 3D-skapade objekt
 • Framtagning av enklare 3D-objekt
 • Avancerad friläggning
 • Avancerat bildmontage
 • Kundkontakter
 • Att etablera ett tekniskt flöde för bildproduktion till E-com

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra avancerad retusch
 • Utföra mer avancerad friläggning
 • Utföra avancerat bildmontage
 • Skapa 3D-objekt i Blender
 • Kunna använda olika typer av 3D-objekt i bildbehandlingsarbete
 • Tolka uppdragsbeskrivningar och kundönskemål

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt kunna utföra mer avancerad postproduktionsarbete av fotografisk bild med yrkesmässig kvalitet.
 • Kunna genomföra planering av logistiska flöden inom bildproduktion.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök.

 

Produktion av rörlig och fotografisk bild

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i hur fotografisk och rörlig bild produceras idémässigt och tekniskt, fram tills dess att postproduktionsarbetet tar vid. Kursen innebär vissa samproduktionsövningar med fotografer och andra yrkesroller som arbetar med olika typer av visuell produktion.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk bild
 • Rörlig bild
 • Fotografisk kultur
 • Fotografisk och rörlig bild och bildbehandling
 • Ljus

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Produktionsmetoder och teknik inom fotografisk och rörlig bild och det, främst tekniska, frågorna kring dess aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • Ljussättning i teori och praktik för fotografisk och rörlig bild.
 • Idéarbetet bakom skapandet av fotografisk och rörlig bild.
 • Insikt om de metoder som kunskapsutveckling bedrivs inom i fotografisk och rörlig bild samt aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom produktion av fotografisk och rörlig bild.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, i fråga om hur fotografisk och rörlig bild är producerad samt att förstå idéprocessen bakom en visuell produktion.
 • Att förstå ljusets betydelse för den färdiga bilden.
 • Att kunna kommunicera åtaganden och lösningar inom produktionsarbete av fotografisk och rörlig bild med utgångspunkt att underlätta postproduktionsarbetet, på såväl nationell som internationellt sammanhang.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Förstå och kunna tillämpa specialiserad kunskap i produktionen av fotografisk och rörlig bild inom yrkesrollen som Bilddesigner. 
 • Kunna värdera information och metoder inom produktion av fotografisk och rörlig bild med hänsyn till förekommande, relevanta aspekter, främst med inriktning mot sociala, etiska och vetenskapliga discipliner. 

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskilt arbete och studiebesök

Colorgrading och Motion Graphics

Kursens syfte är att den studerande ska få specialiserade och avancerade kunskaper inom arbete med rörlig bild och Colorgrading (svenska:färgsättning) och Motion Graphics. Rörlig bild blir allt mer betydelsefullt inom yrkesområdet. Skillnaderna på arbete med fotografisk eller rörlig bild har, främst på grund av den digitala tekniken, minskat och det går nu utmärkt att producera både fotografisk och rörlig bild sida vid sida.

Yrkeshögskoleutbildningen Bilddesigner utbildningsmål är fortfarande inriktade mot fotografisk bild, men med godkänt resultat på denna kurs samt genomförande av LIA 2 inom postproduktion av rörlig bild så kan god kompetens erhållas.

Kursen innehåller följande moment:

 • Filmteknik
 • Color grading
 • Motion Graphics
 • Stop motion
 • Filmiskt berättande
 • Orientering inom VFX och rörlig 3D

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Hantering av utrustning och program samt produktion av Colorgrading och Motion Graphics samt viss insikt i med vilka etablerade metoder kunskapsutveckling sker inom kursens ämnesområden.
 • Filmteknik och filmens språk.
 • Att i postproduktionen kunna anpassa rörlig bild efter en "look" från en fotografisk förlaga och vice versa.
 • En orientering inom ämnesområdenas aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor; såväl akademiskt som tekniskt.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna genomföra projekt inom postproduktion av rörlig bild med Colorgrading och Motion Graphics och kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, samt kunna kommunicera åtaganden och lösningar i såväl nationella som internationella sammanhang.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt på yrkesmässig nivå arbeta med Colorgrading och Motion Graphics av enklare produktioner.och värdera information och metoder med hänsyn till främst relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Kunna följa en given beställning/breif och ha en bra kommunikation med uppdragsgivaren.
 • Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom yrkesrollen Bilddesigner.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examensarbete bilddesign 

Kursen syftar till att den studerande genom sitt examensarbete, ska ges möjlighet att fördjupa sig inom ett kunskapsområde inom bildbehandlingsområdet. Såväl i det gruppgemensamma som individuella delarna av examensarbetet ges den studerande en stor frihet i upplägg och ämnesval, men målen för examensarbetet ska godkännas av betygssättande lärare innan examensarbetet inleds.

Kursen innehåller följande moment:

 1. Ett omfattande projektarbete kring en för den kommande yrkesrollen aktuell fråga. Temat för projektarbetet, som utförs av hela utbildningsgruppen gemensamt, tas fram i nära samverkan med utbildningsgruppen. Projektarbetet kan, om möjligt, även presenteras som t.ex. en utställning, en bok eller en internetpresentation.
 2. Ett individuellt presentationsmaterial som främst visuellt visar den studerandes kunskap, färdighet och kompetens inom yrkesrollen bildbehandlare.

Examensarbetet utförs med utgångspunkt i all den kunskap, färdighet och kompetens som inhämtats under hela utbildningen. Examensarbetet avslutar utbildningen.
Examensarbetet första del ska presenteras som en skriftlig projektrapport och muntlig redovisning. Den studerande opponerar aktivt på en annan studerandes examensarbete vid den muntliga redovisningen.

Examensarbetets andra del ska presenteras som en digitalt baserad presentation
Examensarbetets första del ska beröra aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom den kommande yrkesrollen och ska även påvisa en god insikt inom yrkesområdets etablerade metoder för kunskapsutveckling. Dessa kunskaper har i huvudsak inhämtats i utbildningens tidigare kurser.

Kursen ges efter LIA 2-kursen och examensarbetet kan med fördel involvera de företag företag där LIA 2 har bedrivits. Internationell koppling är viktig att markera i examensarbetena.

Kursen utgör tillsammans med LIA 2-kursen den nivå där de krav som arbetslivet ställer på yrkesrollen Bilddesigner sammanfattas och till slut examineras till en djup kunskapsnivå.


Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha djupa kunskaper om:

 • Att formulera, analysera och lösa givna problemställningar inom examensarbetets ramar och anslutande aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor och frågor kring kunskapsutveckling i anslutning till ett för yrkesrollen Bilddesigner relevant område.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade färdigheter i att:

 • Efter kritisk granskning och en konstruktiv analys av det komplexa examensarbete identifiera, formulera, analysera och lösa problem.
 • Muntligt presentera och försvara sitt arbete vid en opposition samt genomföra en opposition av en annan studerandes examensarbete.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha djup kompetens för att:

 • Använda och värdera information inom det bildbehandlande yrkesområdet till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom yrkesområdet.
 • Skriftligt presentera sitt arbete och på ett korrekt sätt använda sig av t.ex. källhänvisningar.
 • Planera, genomföra och utvärdera ett examensarbete/projektarbete.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, enskilt arbete och studiebesök.


LIA 2 – Lärande i arbete

Yrkesmässig tillämpning av de avancerade och djupa kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande erhållits genom utbildningens kurser. Möjligheterna till att göra kursen med bred inriktning inom yrkesrollen Bilddesigner bör iaktagas.
Under LIA 2 genomförs självständiga projekt under handledning. De sjävständiga projekten baseras på det arbete som LIA-företaget tilldelar den studerande. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i samverkan med medarbetare på LIA-företaget och företagets kunder.

Kursen utgör tillsammans med examensarbetet den nivå där de krav som arbetslivet ställer på yrkesrollen sammanfattas och till slut examineras till en djup kunskapsnivå.
Under LIA 2 genomförs självständiga projekt under handledning. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i samverkan med medarbetare på LIA-företaget.

LIA-kursen kan genomföras internationellt. Ekonomiskt stöd till LIA inom EU-området ges om utbildningsanordnaren erhåller medel från Erasmus+.

Kursen innehåller följande moment:

 • Analys av framtida yrkesroll.
 • Förberedelsearbete och planering inför LIA.
 • Sökande av LIA-plats inkl CV och arbetsprover.
 • Lärande i arbete, enskilt och under handledning, på LIA-företag.
 • Muntlig och skriftlig redovisning av LIA efter avslutad LIA-period.

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha djupa kunskaper om:

 • Det dagliga arbetet på ett företag som arbetar med postproduktion inom fotografisk och/eller rörlig bild.
 • LIA-företagets produktion och arbetsprocesser samt goda insikter i på vilka sätt som LIA-företaget bedriver sina etablerade metoder för kunskapsutveckling.
 • LIA-företagets kvalitetssäkringssystem.
 • Planering, genomförande och färdigställande av de komplexa arbetsuppgifter som LIA-företaget har tillhandahållit den studerande och som sker på den profileringsnivå som den studerande valt.
 • De forsknings-och utvecklingsfrågor som berör LIA-företagets verksamhet.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha djupa färdigheter i att:

 • På yrkesmässig nivå och självständigt identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, i samband med det arbete som LIA-företaget tillhandahåller.
 • På yrkesmässig nivå kommunicera åtaganden och lösningar med kollegor och kunder nationellt som internationellt.
 • Redovisa ett genomfört projekt på LIA-företaget genom en muntlig och skriftlig rapport.
 • Utifrån sin specialkompetens bidra till ledning av gruppers och enskilda personers utvecklingsarbete.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha djup kompetens för att:

 • På yrkesmässig nivå självständigt värdera information och metoder, med hänsyn till bl.a. relevanta och tillämpliga sociala, etiska och vetenskapliga aspekter samt planera, genomföra och färdigställa de arbetsuppgifter som LIA-företaget tillhandahåller.
 • Ständigt tillämpa specialicerad kunskap, färdighet och kompetens för utveckling inom yrkesrollen Bilddesigner.

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom arbete på respektive LIA-företag, diskussioner och utvärderingar med handledare på LIA-företaget och utbildningens LIA-ansvariga. Redovisning sker genom skriftlig rapport och muntlig redovisning.

LIA 1 – Lärande i arbete

Kursen syftar till att ge den studerande ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Den studerande får praktisk tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna i en yrkesmiljö. Kursen ger även en helhetsbild av respektive LIA-företags verksamhet. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i en yrkesgemenskap. Kursen utgör en möjlighet att prova en inriktning inom yrkesrollen som den studerande är intresserad av.

Hela LIA-kursen kan genomföras internationellt. Ekonomiskt stöd till den studerande för LIA inom EU-området kan ges om utbildningsanordnaren erhåller medel från Erasmus+.
Utbildningsanordnaren är ansvarig för att den studerande erhåller en LIA-plats. Den studerande söker aktivt, under handledning av utbildningens lärare, sin LIA-plats till kursen.

Kursen är uppdelad i två delar:

Del 1. 10 yhp
Internationell LIA1 i Barcelona. Den studerande genomför LIA1 under två veckor i Barcelona med bildproduktion för spanska kunder. Detta kursmoment förutsätter beviljade medel från Erasmus+.

Del 2. 20 yhp
LIA 1
Den studerande genomför under fyra veckor en LIA1-kurs på ett företag vars verksamhet hen vill veta mer om. OM ej medel från Erasmus+ finns tillgängliga så genomför istället den studerande: 30 yhp LIA 1. Den studerande genomför under fyra veckor en LIA1-kurs på ett företag vars versamhet hen vill veta mer om.

Kursen innehåller följande moment:

 • Förberedelsearbete och planering inför LIA.
 • Lärande i arbete, enskilt och under handledning, på LIA-företag.
 • Muntlig och skriftlig redovisning av LIA efter avslutad LIA-period.

Mål:
Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • LIA-företagets produktion och arbetsprocesser.
 • Planering, genomförande och färdigställande av arbetsuppgifter som LIA-företaget tillhandahåller den studerande.
 • LIA-företagets etablerade metoder för kunskapsutveckling samt hur de används.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra de komplexa arbetsuppgifter som LIA-företaget tillhandahåller den studerande att utföra.
 • Tillämpa de arbetsflöden som förekommer på LIA-företaget.
 • Muntligt och skriftligt presentera LIA-företagets produktion och arbetsprocesser.
 • Kunna kommunicera med kunder, medarbetare och samarbetspartners i såväl nationella som internationella sammanhang.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Delta i LIA-företagets dagliga arbete, tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom främst studieområdet och värdera information och metoder som framkommer inom kursens ram med hänsyn tagen bl.a. till relevanta och tillämpbara sociala, etiska och vetenskapliga aspekter,

Undervisningsformer:
Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete på LIA-företag.