Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

År 1

Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive och smarta mobilitetstjänster

Kursen ger dig kunskap om yrkesrollen, dess sammanhang och de krav automotive ställer och vad som innefattas i begreppet smart mobilitetstjänst. Kursen ger dig även kunskap om kringliggande roller och tekniker som ingår i yrkeslivet som utvecklare av molntjänster.

Innehåll

 • Mjukvara för automotive – speciella krav.
 • Vad är en molntjänst?
 • Front- vs. Backend.

Java-Programmering

Du får kunskap om och färdighet i grundläggande programmering i Java. Kursen ger dig även fördjupad konceptuell förståelse för utveckling och programmering.

Innehåll:

 • Grundläggande begrepp inom programmering, exempelvis variabel, algoritm, sekvens, iteration och selektion
 • Grundläggande objektorienterade begrepp, exempelvis klass, metod och instansvariabler
 • Programmering innehållande klasser och objekt, användande av gränssnitt och relationer mellan klasser
 • Datalogiska processen (dekomposition, mönster, abstraktion och algoritmer)

Versionshantering och strategier med Git

Kursen ger dig kunskaper om grunder i samarbetsformer och versionshantering med verktygen Git och GitHub i Linuxmiljö. I Linuxmiljön lär du dig hur du delar arbete med dina kollegor, ser var i processen de är och att hålla koll på uppdateringar, versioner och livslängd på mjukvaran.

Innehåll:

 • Versionhantering – strategier
 • Git (versionshanteringsprogram) och GitHub (lagring av versionshistorik)
 • Projektarbete med labb för att lösa en programmeringsuppgift

Backend-programmering i Java och Spring Boot

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i grundläggande programmering av backendtjänster i Spring Boot. Du får även kunskap om hur du utvecklar REST-tjänster. Fokus ligger på att arbeta och programmera i backendservrar i molnplattformarna Amazons AWS, Microsofts Azure och Google Cloud. Kursen ger också färdigheter och kunskaper i komplex infrastrukturteknik, databehandling, lagring och programmering i dessa molnplattformar.

Innehåll:

 • Programmera Spring Boot-applikationer (snabbare set up, konfigurering och körning av)
 • Utveckla REST-tjänster med Spring Boot Framework och Spring MVC.
 • Databasintegration
 • Metoder för enhetlig REST-tjänstutveckling (kommunikation mellan maskiner)

Python

Kursen ger dig kunskap och träning i programmeringsspråket Python samt användande av domäner inom datamining, grafiska användargränssnitt, webbserverscript och programmering av inbyggda system. Du får också kunskap och träning i hur programmering kan användas för mjukvaruutveckling och för att utföra uppgifter relaterade till fordons mobilitetstjänster. Kursen ger därtill färdighet att utveckla enklare program och funktioner i Python för att kunna arbeta mot Frontend och Backend.

Innehåll:

 • Script (Git, Jenkins, Automatisering av script)
 • Introduktion av AI (mjukvara som skriver mjukvara)

Frontend-programmering med TypeScript

Kursen ger dig kunskaper om och färdigheter i webbutveckling med ett modernt TypeScript-ramverk. Du använder och och skapar användargränssnitt som länkar användaren med den hårdvara eller programvara som användaren arbetar med.

Innehåll:

 • Användningsområden lämpliga för TypeScript
 • Grunderna i TypeScript (programeringspråk)
 • Programmera webbapplikationer i TypeScript
 • Mobilitetstjänster med integrerad frontend och backend

År 2

Continuous integration och test

Kursen ger dig kunskaper om och färdigheter i verktyg, tekniker och processer för continuous integration och test.

Innehåll:

 • Vad är continuous integration?
 • Enhetstest, automatiska tester och teststrategier (ta bort buggar)
 • Vanliga verktyg för continous integration (implementera små förändringar i koden och sedan hantera den nya versionen i kodbaser), till exempel Jenkins (automatiskt skapa och köra tester för att säkerställa funktionaliteten)
 • Metoder och verktyg för enhetstest

Projektmetodik och engelska facktermer

Kursen ger dig kunskap om verktyg, tekniker och processer för hur du arbetar med systemutveckling i agil form och enligt vattenfallsmetoden. Fokus är på det agila arbetssättet, men du får kunskaper i att se skillnaderna och fördelarna. Du får även kunskaper om och färdigheter i metoder som Kanban och Scrum. Detta hjälper dig att genomföra utvecklingsprojekt och resonera kring för- och nackdelar med olika lösningar. Du får också kompetenser för att fördjupa din kommunikation med engelska facktermer, som är obligatoriska i branschen.

Innehåll:

 • Hur ett team arbetar agilt och med Sprint (2 veckors intervaller). Du får färdigheter i att se hur projekten ser ut övergripande med slutprodukten samt features som är nedbrytande paket med konkreta väldefinierade arbetspaket varje team arbetar med.
 • Agila processer och metoder (arbete med delleveranser i korta iterativa cykler där man gör prototyper, testar, analyserar och förbättrar dem istället för att, som i mer traditionella projekt, göra en stor slutleverans).
 • Projekt i Scrumform (metodik för systemutveckling).
 • Engelska facktermer. Fördjupning i hur kommunikation på engelska sker på arbetsplatserna och vanligt förekommande termer inom branschen.

Lärande i arbete 1

Kursen ger dig praktisk erfarenhet av rollen som mjukvaruutvecklare av mobilitetstjänster inom fordonsindustrin. Efter kursen har du kunskap, färdighet och kompetens för att utföra enklare utvecklingsprojekt utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv. Du har kunskap om och har reflekterat kring yrkesrollen som konsult och/eller mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster inom fordonsindustrin.

C++ programming

Du får kunskap och träning i användbar delmängd av programmeringsspråket C++ samt hur du använder dess standardbibliotek. Kursen ger även kunskap och träning i objektorienterad programmering och hur det kan användas för mjukvaruutveckling och för att utföra uppgifter relaterade till fordon och deras mobilitetstjänster. Du lär dig även att strukturera programkod på programnivå för att underlätta utveckling och samarbete, får färdighet i att utveckla enklare program och funktioner i C++ med hjälp av grafiska bibliotek samt får kompetens att självständigt identifiera och lösa problem vid mjukvaruutveckling.

Innehåll:

 • Utveckla enklare program och funktioner i C++ kopplade till mobilitetstjänster
 • Programstruktur och grafiska bibliotek
 • Objektorienterad och procedurell programmering
 • Klass, inkapsling, arv, polymorfism

Battery management services

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i att arbeta med mobilitetstjänster kopplade till effektivt användande av bilens batteri, att hitta laddningsstationer och hur bilens batteri kan hålla sig uppkopplat gentemot Backend och integreras med lämpliga mobilitetstjänster.

Innehåll:

 • Batterischema
 • Integration mellan alla system kopplade till mobilitetstjänster
 • Mobilitetstjänster för att hitta och ladda vid laddstationer samt service

Utveckling av tjänster

Kursen ger dig kunskaper och kompetenser för att kunna vara delaktig i ett arbetsteam som tar fram nya mobilitetstjänster i takt med att fordon och smarta städer utvecklas. Du får de färdigheter du behöver för att förstå helhetsperspektivet och se sambandet mellan fordon och infrakstruktur för mobilitetstjänster. Du får även kunskaper om hur du kartlägger behov och efterfrågan samt hur hela kedjan ser ut för mobilitetstjänster.

Innehåll:

 • Utveckling av mobilitetstjänster
 • Smarta städer
 • Behoven av mobilitetstjänster

Lärande i arbete 2

Kursen ger dig praktisk erfarenhet av rollen som mjukvaruutvecklare av mobilitetstjänster inom fordonsindustrin. Du har deltagit i planering och genomförande av utvecklingsprojekt och har kunskaper, färdigheter och kompetenser för att utföra kvalificerad utveckling utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv. I och med det kan du axla rollen som junior mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster inom fordonsindustrin.

Examensarbete

Efter kursen har du kunskap om hur du självständigt planerar, genomför, rapporterar och presenterar ett examensarbete baserat på ett eller flera projekt från LIA 1 och LIA 2. Du redovisar examensarbetet och den skriftliga rapporten betygssätts av en examinator.