Psykisk hälsa och ohälsa, distans/Uppsala

Yrkeshögskoleutbildning – Kort kurs Uppsala

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri.

Psykisk- hälsa och ohälsa. Distansutbildning på halvtid.
Omfattning
30 yhp
Studietakt
Halvtid
Antal platser
30

Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Sverige visar att antalet äldre ökar och därmed kommer allt fler ha behov av omfattande sjukvård och/eller omsorg. I takt med åldrandet ökar sjukdomsrisken. Psykisk ohälsa i form av oro, ängslan, ångest, sömnproblem med mera är vanligt förekommande hos äldre och depression kan betecknas som ett folkhälsoproblem. För äldre är depression en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet och den vanligaste underliggande diagnosen till suicid vilket förekommer mer frekvent hos äldre, främst män, än i andra åldersgrupper.

Ofrivillig ensamhet och våld i nära relationer är välkända fenomen och har starkt samband med psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet är en viktig strategi för att motverka negativa hälsoeffekter och är därmed ett viktigt inslag i utbildningen. I och med Coronapandemin, då sociala kontakter ska undvikas och många äldre blir isolerade, finns en stor risk för att den psykiska ohälsan ökar ytterligare. Detta är något som flera organisationer varnar för. Enligt WHO kommer psykisk ohälsa vara den största sjukdomsbördan i samhället år 2030 vilket innebär ett stort lidande för den enskilde men också höga samhällskostnader.

Innehåll

Kursens syfte är att belysa vikten av en god psykisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer. I kursen behandlas bland annat psykiska sjukdomar, ensamhetsproblematik och våld i nära relationer. Målet är att få fördjupade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt i relation till psykisk ohälsa.

Upplägg

Utbildningen kommer att bedrivas på halvfart under 12 veckor. Upplägget är distansstudier med digitala studieträffar. 

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet

 

I samarbete med Samariterhemmet

samariterhemmet

Har du frågor?

Kontakta Maria Hovstadius

Skicka e-post till Maria Hovstadius maria.hovstadius@samariterhemmet.se