Yrkesintroduktion mot Vård och Omsorg

Yrkesintroduktion mot Vård och Omsorg vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till Vård och Omsorgs-programmet. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka vidare till gymnasiets Vård och Omsorgsprogrammet eller kommunala vuxenutbildningens vårdprogram (KomVux). Eleven läser ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella programmet i gymnasieskolan.

Arbetslivets behov

Arbetslivet har inom denna sektor framförallt stort behov av utbildade undersköterskor inom kommun, region och andra huvudmän. Vi sidan av examen behövs det goda kunskaper i svenska språket för att dels kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt sätt och dels kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Därför har vi extra fokus på språkutveckling i samtliga ämnen och kurser.


Utbildningens inriktning

Utbildningens inriktning är Vård- och omsorgsprogrammet.


Struktur och upplägg

Yrkesintroduktion utformas så att eleverna integreras i befintliga klasser på Vård- och omsorgsprogrammet i mån av plats. Utbildningen inriktar sig på elever från grundskola. Utbildningen har ett fastställt innehåll och pågår under ett år. Målet är att eleverna efter 1 år ska vara redo att gå över till Vård och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning på KomVux. Utbildningen kan i vissa fall förlängas med ett år om eleverna efter första året inte är tillräckligt förberedd att gå in i Vård- och omsorgsprogrammet. I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Då fastställs elevens individuella studieplan. Skolan har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning genom att kontinuerligt stämma av elevens kunskapsnivå och inlärningshastighet för eventuell övergång till ordinarie yrkesprogram under yrkesintroduktionens gång.

Introduktionsprogram vård och omsorgsprogrammet Cultus Folkuniversitetet i Uppsala