Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad på Cultus är yrkesprogrammet Vård och Omsorg.

En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.
Programinriktat val utformas för varje enskild elev.

Arbetslivets behov

Arbetslivet har inom denna sektor framförallt stort behov av utbildade undersköterskor inom kommun, region och andra huvudmän. Vi sidan av examen behövs det goda kunskaper i svenska språket för att dels kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt sätt och dels kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Därför har vi extra fokus på språkutveckling i samtliga ämnen och kurser.


Utbildningens inriktning

Utbildningens inriktning är Vård- och omsorgsprogrammet.


Struktur och upplägg

Programinriktat val utformas så att eleverna integreras i befintliga klasser på Vård- och omsorgsprogrammet i mån av plats. Utbildningen inriktar sig på elever från grundskola. Utbildningen har ett fastställt innehåll och pågår under ett år. Målet är att eleverna efter 1 år ska vara redo att gå över till Vård och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning på KomVux.

I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Då fastställs elevens individuella studieplan. Skolan har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning genom att kontinuerligt stämma av elevens kunskapsnivå och inlärningshastighet.

 

Kontakt

Karin Olsson, biträdande rektor

Telefon: 018-680090

E-post: karin.olsson@folkuniversitetet.se 

 

Skolväska