Kursplan Årskurs 2

Sammanställning av kursplaner:

Kursplan inom ämnet KONST :
Färg, form och teckning. fördjupning. 7 veckor
Berlininspirerat. 4 veckor
3-D gstaltning. 4 veckor

Kursplaner inom ämnet DESIGN :
Grafisk design, fördjupning. 2 veckor

Kursplaner inom ämnet KONST/DESIGN/ARKITEKTUR :
Konst/design/arkitektur, fördjupning. 21 veckor
Arkitektur och konst. 2 veckor

KONST
Kurs: Färg, form och teckning fördjupning.

Antal veckor/läsår: 7         Antal lärarledd verksamhet: 210 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge en fördjupning inom måleri och teckning.

Innehåll
En fördjupning inom färglära, materialtekniker, bildkomposition och ljus.
Att fortsätta utveckla seendet och att kunna teckna efter levande modell.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna teckna rumslighet på ett utvecklat sätt.
- Kunna bilkomposition och dess olika möjligheter.
- Kunna ett flertal måleritekniker och praktiskt använda dessa.
- Kunna teori och praktik inom konsten.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

Kurs: Berlininspirerat

Antal veckor/läsår: 4         Antal lärarledd verksamhet: 120 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att genomföra en inspirationsresa och bekanta sig med olika strategier och tekniker för att dokumentera studieobjekt som inspiration för den egna arbetsprocessen.

Innehåll
Studieresan är utgångspunkten för ett projekt där inspirationen hämtats under resan.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna redovisa dokumentationen av studieresan inför gruppen
- Kunna genomföra och redovisa ett eget valt projekt baserat på inspiration från studieresan.
- Kunna visa på en arbetsprocess från idé till färdiga verk.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

Kurs: 3-D gestaltning

Antal veckor/läsår: 4         Antal lärarledd verksamhet: 120 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom 3-D gestaltning, teoretiskt och praktiskt.

Innehåll
Arbete med olika tredimensionella materialtekniker.
Att genom studier, både teoretiskt och praktiskt, utveckla det tredimensionella seendet.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna ha utvecklat det tredimensionella tänkandet och fått kunskap om dess möjligheter.
- Kunna arbetsprocessen från idé till färdigt verk.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

DESIGN
Kurs:
Grafisk design, fördjupning

Antal veckor/läsår: 2         Antal lärarledd verksamhet: 60 timmar

Syfte
Kursens syfte är att utveckla den studerandes arbetsmetod och designprocess, inom grafisk design.

Innehåll
Utveckla kunskaperna inom grafisk design.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna visa prov på en genomförd designprocess.
- Känna till grunderna för typografi och kunna använda olika typsnitt, logotyper, bilder och färger för att kommunicera.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

KONST/DESIGN/ARKITEKTUR
Kurs: Konst/design/arkitektur, fördjupning.

Antal veckor/läsår: 21     Antal lärarledd verksamhet: 630 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupning inom ett specifikt område inom konst, design eller arkitektur.

Innehåll
Att planera och genomföra ett fördjupningsarbete som leder till en djupare insikt inom ett speciellt område.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna ha ökad kännedom om vilket område inom konst, design eller arkitektur som är utvecklingsbart för den studerande.
- Kunna arbeta fram ett antal verk inom konst, design eller arkitekturområdet som är relevant för den studerandes framtida studieval.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

Kurs: Arkitektur och konst.

Antal veckor/läsår: 2         Antal lärarledd verksamhet: 60 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupning inom det gränsöverskridande området mellan arkitektur och konst i offentliga rum.

Innehåll
Att planera och genomföra ett platsspecifikt konstverk eller stadsutvecklingsprojekt.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- ha fått ökad kännedom om hur arkitektur och konst samverkar.
- ha genomfört ett platsspecifikt konstverk eller stadsutvecklingsprojekt i samverkan med en extern part.
- ha diskuterat villkoren för samtidskonst i offentliga rum som berör det gemensamma.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

UNDERVISNINGSFORMER
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och studiebesök.
Kursen har obligatorisk närvaro. Detta beror på ett nödvändigt behov av att återkommande behöva tillämpa teoretisk och praktisk kunskap under handledning.

EXAMINATIONSFORM - KUNSKAPSKONTROLL
Kursen examineras genom:
Praktiska prov och muntlig redovisning

BETYG
Kursen har tvågradig betygsskala (IG och G)

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
- Den studerande har nått samtliga mål för kursen.