Kursplan Årskurs 1

Sammanställning av kursplaner:

Kursplan inom ämnet KONST :
Färg, form och teckning. 9 veckor 
Artistbook, (konst i bokform). 5 veckor

Kursplaner inom ämnet DESIGN :
Textila trycktekniker. 3 veckor
Produktdesign och Grafisk design. 8 veckor

Kursplan inom ämnet ARKITEKTUR :
Arkitektur. 6 veckor

Kursplaner inom ämnet KONST/DESIGN/ARKITEKTUR :
Individuella projekt konst/design/ariktektur. 9 veckor

KONST
Kurs: Färg, form och teckning.

Antal veckor/läsår: 9         Antal lärarledd verksamhet: 270 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom konstens möjligheter både för det egna skapandet men även för den djupare insikten om vad konst är och kan vara.

Innehåll
Att ge kunskap om och praktiskt använda färglära, materialtekniker, bildkomposition och ljus. Att utveckla seendet och att kunna teckna efter levande modell.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna använda olika tekniker inom måleri och teckning.
- Kunna förstå och analysera olika uttryck inom konsten.
- Kunna teckna efter levande modell.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

Kurs: Artistbook, (konst i bokform)

Antal veckor/läsår: 5         Antal lärarledd verksamhet: 150 timmar

Syfte
Kursens syfte är att den studerande ska utveckla det egna konstnärliga uttrycket i bokformat.

Innehåll
Kursen inleds med en studieresa för inspiration. Varje studerande framställer en ”Artistbook” Kursen innehåller grafik och grunderna inom bokbindning.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna genom det konstnärliga uttrycket i en Artistbook berätta något eget inspirerat av studieresan.
- Kunna tillämpa grafik.
- Kunna grunderna inom bokbindning.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

DESIGN
Kurs: Textila trycktekniker.

Antal veckor/läsår: 3         Antal dagar lärarledd verksamhet: 90 timmar

Syfte
Att arbeta med textila uttryck och att den studerande utvecklar seendet av textila mönster och material, samt förståelse för hur mönster kan användas inom konsten, designen och arkitekturen.

Innehåll
Kursens består av en introduktion till olika trycktekniker inom textil och en uppgift att skapa ett textilt verk för en specifik plats, ett rum, en möbel eller en produkt.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:

- Kunna olika textila trycktekniker och ha framställt flera olika mönster.
- Kunna diskutera och reflektera över hur ett mönster används inom konst, design och arkitektur.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

Kurs: Produktdesign och Grafisk design.

Antal veckor/läsår: 8         Antal lärarledd verksamhet: 180 timmar

Syfte
Kursens syfte är att utveckla den studerandes arbetsmetoder i designprocess, från idé till färdig prototyp och att ge en introduktion till grafisk design.

Innehåll
Kursen innehåller två-och tredimensionell design.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna visa prov på en genomförd designprocess
- Kunna skissa både två- och tredimensionellt.
- Känna till grunderna för typografi och kunna använda olika typsnitt, logotyper, bilder och färger för att kommunicera.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

ARKITEKTUR
Kurs:
Arkitektur

Antal veckor/läsår: 6       Antal lärarledd verksamhet: 180 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskap och förståelse för ämnesområdet arkitektur.

Innehåll
Platsstudier av både äldre och nyare arkitektur i Sverige, Danmark och Tyskland. Studier och praktiskt arbete av arkitekturens olika uttryck och påverkan på den omgivande miljön.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna skissa två-och tredimensionellt i arkitektens skalor.
- Kunna beskriva och redovisa arbetsprocessen inom olika arkitekturprojekt.
- Kunna förstå och diskutera arkitekturens roll i samhället och hur den fysiska miljön påverkar hur vi lever och vilken miljöpåverkan vi har.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

KONST/DESIGN/ARKITEKTUR
Kurs: Konst/design/arkitektur

Antal veckor/läsår: 9         Antal lärarledd verksamhet: 270 timmar

Syfte
Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett område inom konst, design eller arkitektur.

Innehåll
- Att genom fördjupning inom ett eget valt specifikt område planera, genomföra och redovisa sitt arbete.
- Att tillsammans med övriga studerande planera och genomföra en utställning där det omgivande samhället bjuds in.

Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:
- Kunna planera och genomföra ett eget projekt inom konst, design eller arkitektur.
- Kunna redovisa för den egna arbetsprocessen inom detta projekt.
- Kunna tillsammans med övriga studerande planerat och genomfört en utställning av egna och andras arbeten från läsåret.
- Kunna använda införda begrepp och metoder för att beskriva företeelser och förlopp.

UNDERVISNINGSFORMER
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och studiebesök.
Kursen har obligatorisk närvaro. Detta beror på ett nödvändigt behov av att återkommande behöva tillämpa teoretisk och praktisk kunskap under handledning.

EXAMINATIONSFORM - KUNSKAPSKONTROLL
Kursen examineras genom:
Praktiska prov och muntlig redovisning

BETYG
Kursen har tvågradig betygsskala (IG och G)

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
- Den studerande har nått samtliga mål för kursen.