Kurser

Följande kurser erbjuds på Kompositionslinjen. Du som går på Komposition - Fri konst får ett urval av skräddarsydda kurser.

Dirigering och repetitionsteknik

Kursen ger de studerande inblick i dirigentens arbetssätt, förutsättningar och metoder. Kursen innehåller praktiska dirigeringsövningar men också genomgångar av hur det rent praktiskt går till att repetera med en ensemble. Vilka instruktioner ger en dirigent till en ensemble i repetitionssituationen? Vad skiljer orkesterdirigenten från kördirigenten?

EAM-seminarium

Under kursen presenteras elektronisk musik och ljudkonst som på olika sätt relaterar till det konstmusikaliska fältet, dels över en historisk axel, dels över en tematisk axel. EAM står för elektroakustisk musik, en benämning som växt fram genom åren, och avser en musik som är komponerad direkt för högtalarmediet.

Estetik

1900-talets konstnärliga utveckling har lett till omfattande omformuleringar av traditionella konstdiscipliner och genrer och detta har skapat ett förstärkt behov för konstnärer i det samtida konstlivet att kunna reflektera över sin egen konst i både tal och text. Kursen försöker praktiskt och teoretiskt att ta ett grepp på dessa frågor.

Gehör

Gehörskursen är ett färdighetsämne som syftar till att öka medvetenheten om musikaliska skeenden på såväl horisontellt som vertikalt plan och att genom utvecklad gehörsmässig förmåga uppnå känslighet i kompositoriska val vad gäller rytmik, melodik, harmonik och klang. Kursen skall vidare ge den studerande de verktyg som krävs för att i notation kunna förverkliga en kompositorisk idé som klingar i huvudet.

Harmonilära

Harmonilära, eller satslära som ämnet ofta kallas, fördjupar sig i musikens tonala aspekter. Färdigheter i ämnet övas upp genom praktiska skrivövningar i att harmonisera melodier, skriva självständiga stämmor, fyrstämmig sats samt tonal analys.

Instrumentation

Konsten att kombinera instrumenten i en orkester eller ensemble, ungefär så beskrivs ämnet i Groves musiklexikon, nätupplagan. Ibland används termen "orkestrering", och Berlioz använde dem synonymt i sin berömda instrumentationslära. Grundkursen i instrumentation ger övergripande färdigheter i att skriva för orkester.

Komposition

Ämnet syftar till att stödja och hjälpa den studerandes konstnärliga utveckling utifrån varje studerandes specifika förkunskaper, inriktning och förmåga. Undervisningen är med andra ord extremt individanpassad och flexibel.

Kompositionsseminariet

På kompositionsseminariet presenteras viktiga tonsättare, verk och idéströmningar företrädesvis inom den samtida konstmusiken. Här får de studerande även möta flera nu verksamma tonsättare som gästföreläsare.

Kompositionsteknik

Inom kursen kompositionsteknik studerar vi ett antal specifika kompositionstekniker och metoder som använts av tonsättare från medeltiden till modern tid. En kunskapsgenomgång på förmiddagen omsätts praktiskt genom att de studerande under dagen komponerar ett mindre stycke med den aktuella kompositionstekniken. De studerande spelar upp/presenterar på eftermiddagen sina kompositioner för varandra.

Liveelektronik

Begreppet liveelektronik betecknar en ljudkonst som tar sin utgångspunkt i elektronisk ljudproduktion/ bearbetning och som äger rum i stunden på t.ex. en konsert. Musik/ konstformen har de sista 20 åren blivit en etablerad genre - många spännande ljudande möjligheter öppnas med denna nya teknik.

Notation och gehör - grundkurs

Att via notation förmedla musiken till musiker utmärker stora delar av den västerländska konstmusiktraditionen. Grundkursen i notation och gehör omfattar grundläggande kunskaper i att skriva och läsa noter samt att omsätta dessa kunskaper i notskrivningsprogrammet Sibelius.

Preparandkursen

Preparandkursen sammanfattar och binder ihop de musikteoretiska ämnena Notation och gehör – grundkurs, Gehör, Harmonilära och Instrumentation. Preparandkursen förbereder också de studerande för musikhögskolornas antagningsprov till kompositionsutbildning och innefattar de moment som kommer på antagningsproven.

Soundscape

Syftet med kursen är att presentera ett antal konstnärskap där det aktiva lyssnandet på vår omvärld varit avgörande för det konstnärliga skapandet.

Strukturlyssning

Strukturlyssning innebär att genom lyssnandet göra en analys av musikens material och form samt hur musiken är noterad.

Studioteknik

Kursen syftar till att introducera den studerande till att självständigt kunna arbeta i en enklare musikstudio och är utformad med inriktning på kreativt konstnärligt arbete.