Testbestämmelser

Läs mer om testbestämmelserna för Swedex.

Huvudman för Swedex

Swedex är ett test i svenska som främmande språk på nivå A2, B1 och B2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Dessa tester är fristående från kurser. Swedex utvecklades inom ett Lingua 2-projekt som avslutades 31 december 2003. Projektet samordnades av ICC - The International Language Association. Partners i projektet var Folkuniversitetet och Svenska institutet i Sverige, universitetet i Łódź i Polen samt ”die Volkshochschul-Landesverbände” i Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen i Tyskland.

I projektet utvecklades specifikationer, testformat och modelltest. ICC har copyright för samtliga projektpartners och Folkuniversitetet har nyttjanderätten. Inom Folkuniversitetets ansvarsområde ligger att konstruera och pröva ut nya tester, administrera test, teckna licensavtal med lokala testcenter, svara för utsändning av testuppgifter, fastställande av resultat, utfärda certifikaten, samt för Swedex webbplats: http://www.swedex.info.

Testformat

Testet består på samtliga nivåer av olika deltest:

1. Läsförståelse
2. Hörförståelse
3. Ord och grammatik (endast på A2- och B1-nivå)
4. Skriftlig produktion
5. Muntlig produktion

Test 1–4 sker i grupp. Det muntliga testet för A2 sker i form av individuella test medan de muntliga testen för B1 och B2 sker i par. Testformat och beskrivning av de enskilda testdelarna är publicerade inom ramen för specifikationerna för Swedex (se http://www.swedex.info).

Testcenter

Endast institutioner som har licens att genomföra Swedex får genomföra testtillfällen. De krav som en institution måste uppfylla för att fungera som testcenter beskrivs i dokumentet Riktlinjer för genomförande av Swedex.

Testframställning och fastställande av resultat

Testen konstrueras centralt av Folkuniversitetet och genomförs av de testcenter som fått licens genom Swedex. Dessa testbestämmelser och Riktlinjer för genomförande av Swedex är rättsligt bindande för genomförandet av test.

Testdatum

Testcenter för Swedex kan fritt välja datum för testtillfället.

Tillträde till test
Personer som har kunskaper i svenska motsvarande nivå A2 respektive B1 och B2 enligt Europarådets nivåskala och som är minst 14 år gamla och inte har svenska som modersmål, kan ta Swedex. Personer som inte har fyllt 14 år men har särskilda skäl kan ansöka hos Swedex om att få delta i test.

Anmälan till test

Anmälan av enskilda deltagare till test lämnas till det lokala testcentret och måste vara Swedex tillhanda senast en vecka före testtillfället. Sista dag för anmälan till det lokala testcentret bestäms av detta. Anmälningstiden måste respekteras.

Testunderlagen

Testunderlaget är Folkuniversitetets och Swedex egendom och är upphovsrättsligt skyddat. Mångfaldigande är förbjudet. De får inte heller i något fall användas för information eller i övningssyfte.

Avstängning från test

Den som bryter mot testbestämmelserna, fuskar, använder otillåtna hjälpmedel eller hjälper andra deltagare blir avstängd från testet. I sådana fall blir inte testen bedömda. Om det i efterhand visar sig att det finns skäl för avstängning har Swedex rätt att bedöma testet som ”underkänt”. Innan ett beslut om avstängning sker måste den/de berörda deltagarna höras.

Avbrott

Testdeltagare som avbryter testet måste göra om hela testet och kan inte göra anspråk på att få tillbaka betald avgift. Om deltagare avbrutit på grund av sjukdom måste detta visas genom läkarintyg som lämnas till testcentret inom en vecka efter testet. I dessa fall kan den inbetalda testavgiften föras över och gälla för nästa testtillfälle.

Bedömning och resultat

En poängbedömning som baseras på antalet rätta svar sker av testdelarna hörförståelse, läsförståelse och ord och grammatik på A2- och B1-nivå. För de skriftliga och muntliga testen sker bedömningen enligt fastställda kriterier.

På nivå A2 och B1 räkas poängen för testdelarna hörförståelse, läsförståelse, ord & grammatik samman. Sämre resultat på en av dessa delar kan kompenseras genom bättre på en annan. Gränsen för godkänt resultat ligger på  60 %. Detta måste uppnås på både den skriftliga och den muntliga delen.

Ett sammanfattande slutomdöme ges enligt följande skala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd.

Swedex B2 består av fyra testdelar (höra, läsa, tala och skriva). På varje testdel kan man uppnå godkänd, uppnå minimigränsen eller bli underkänd. För att bli godkänd på hela testet måste man ha uppnått godkäntgränsen på minst tre (3) testdelar och minimi¬gränsen på max en (1) testdel. Det spelar ingen roll på vilken/vilka testdel(ar) man får godkänt eller uppnår minimigränsen.

Slutomdömet för testet Swedex B2 i sin helhet är antigen omdömet Godkänd eller Underkänd.

Certifikat

Om en deltagare har klarat hela testet får hon/han ett certifikat där de resultat som uppnåtts finns angivna. Certifikatet utfärdas av Swedex. Det bär Folkuniversitetets, Svenska institutets och International Certificate Conferences logotyper.

Certifikat och resultatblad skickas från Swedex senast fem veckor efter det att Swedex har erhållit de rättade testuppgifterna. En förutsättning för detta är att fakturan för testkostnaden har betalats till Swedex.

Om man förlorar ett certifikat, kan man få en kopia mot en administrativ kostnad. Det nya certifikatet är ett duplikat och betecknas som ett sådant. Denna bestämmelse gäller endast inom en period av 10 år efter examen.

Omtest

Testet i sin helhet kan göras om hur ofta man vill, första gången dock först efter ett halvår.

Man kan inte göra om bara den skriftliga eller den muntliga delen eller en enskild testdel. Att göra om den skriftliga eller muntliga delen av testet kan endast ske om testet avbrutits på grund av sjukdom. Testet kan göras om först vid nästa testtillfälle hos testscentret.

Överklagande av testreultat

Testresultatet går inte att överklaga. Synpunkter på genomförande eller rättning måste inkomma skriftligt till Swedex inom en månad från testtillfället.

Arkivering

De rättade testen och bedömningsbladen för det muntliga testet sparas av Swedex i sex månader efter testtillfället. Testresultaten arkiveras i 10 år.

Giltighetstid

Den reviderade versionen av testbestämmelserna och Riktlinjer för genomförandet av Swedex gäller från och med 17 augusti 2013.

 

Göteborg, augusti 2013