Nivåbeskrivningar

Läs mer om nivåbeskrivningarna i Gemensam europeisk referensram för språk.

Swedex relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk

Swedex är ett språktest som relaterar till Europarådets nivåskala för språk, Gemensam europeisk referensram för språk. I arbetet med utformandet av testet har man utgått ifrån referensramen, detta för att ge Swedex största möjliga internationella gångbarhet. Swedex kan för närvarande tas på nivåerna A2, B1 och B2 enligt referensramen. Nedan följer beskrivningar av dessa nivåer.

A2 – Användare på nybörjarnivå

"Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi , sysselsättning). Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information. Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov." (Gemensam europeisk referensram för språk, s. 24)

B1 – Självständig språkanvändare

"Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända förhållanden som han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden, etc. när det presenteras på tydligt standardspråk. Kan hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden där språket talas. Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter och planer." (Gemensam europeisk referensram för språk, s. 24)

B2 – Självständig språkanvändare

"Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet. Kan delta i samtal så pass fl ytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter." (Gemensam europeisk referensram för språk, s. 24)

Läs mer