Om Swedex

Vill du visa att du har kunskaper i svenska? Swedex ger dig möjlighet att göra det!

Om Swedex

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet. Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Från 2011 kan man ta testet på tre olika nivåer: A2, B1 och B2. Swedex kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet.

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter.

Swedex:

  • är ett internationellt test i svenska som främmande språk
  • är ett språktest erkänt av Svenska institutet
  • är ett EU-projekt inom programmet SOCRATES (lingua II)
  • testar praktiskt användbara kunskaper i svenska
  • testar alla språkliga färdigheter
  • relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk
  • finns på tre nivåer: A2, B1 och B2
  • kan tas både i och utanför Sverige, på 92 orter i 32 länder
  • är ett fristående test som kan tas oavsett hur man lärt sig svenska