PBL - problembaserat lärande

Vad är PBL? Varför ska man arbeta med PBL? Vilka är fördelarna? Vilka förmågor utvecklas då man arbetar med PBL?

Läs mer om problembaserat lärande på Johannes Hedberggymnasiet

PBL står för problembaserat lärande. Det är en problemlösningsmetod som används på många svenska universitetsutbildningar, till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, jurist, ekonom, veterinär.

På vår skola  arbetar vi universitetsförberedande och vi vill därför att eleverna ska få använda metoden redan på gymnasiet. De får också prova på POL- projektorienterat lärande, samt UBL- upplevelsebaserat lärande.

Vad är då fördelarna med att arbeta med PBL?

Detta var en fråga våra tvåor på naturvetenskapsprogrammet ställde sig under en måndagsförmiddag på skolan. Uppdraget de fick var att fördjupa sina kunskaper och reflektera kring metoden innan de lämnade den för att istället börja arbeta projektorienterat. Målet var att förmedla något kring metoden utifrån frågorna de ställt om PBL.

Den viktigast lärdomen av svaren de sökte upp:  

Man lämnar inte PBL bakom sig. Man använder metoden medvetet eller omedvetet, privat eller i skolarbetet, ensam eller tillsammans med andra i flertalet av de utmaningar man som människa ställs inför i livet.

Några andra insikter eleverna fick under förmiddagen var att:

  • metoden tränar dem i social kompetens
  • metoden är effektiv för inlärning
  • metoden främjar ett demokratiskt arbetssätt - allas röster, tankar och åsikter är viktiga
  • man lär tillsammans och lär av varandra
  • man tvingas tankemässigt gå "utanför ramarna", tänka nytt och kreativt
  • metoden utvecklar de entreprenöriella förmågorna, ex tränas innovationsförmågan rejält enligt eleverna
  • man lär sig lättare, det finns en röd tråd i det man lär sig som stöttas upp av ämnesintegration