Styrelsearbete utöver styrelsemötena

Arbetsgrupper, medlemskontakt, inför SFSFUM.

Styrelseledamöterna ska kontinuerligt hålla sig informerade om organisationens verksamhet och väsentliga händelser. Styrelsen är ansvarig för att sprida information om styrelsens arbete till SFS medlemmar. Styrelsen kan därutöver besluta om att fördela vissa arbetsuppgifter mellan styrelseledamöterna.

Arbetsgrupper

Under verksamhetsåret kan enskilda ledamöter ta större ansvar för olika specifika frågor och delta i olika arbetsgrupper. Styrelsen bildar arbetsgrupper efter behov. Styrelsen bör ge arbetsgruppen ett tydligt uppdrag. När en arbetsgrupp tillsätts ska det framgå:

  • Vilka som ingår i gruppen
  • Vem som är ansvarig för gruppen
  • Vad gruppen har för syfte
  • Deadline
  • Vilket mandat gruppen har

Exempel på arbetsgrupper:

  • Expertgruppen för kommunikation
  • Fokusfrågagrupp
  • FUM- och medlemsmötesgrupp
  • Årets studentstadsjury

Arbetsgrupperna kan bestå av enbart styrelseledamöter eller styrelseledamöter och representanter från medlemskårer. Varje arbetsgrupp har en sammankallande person. Sammankallande är ansvarig för att arbetet ska gå framåt. Det innebär inte att hen gör allt arbete.

Alla grupper har specifika syften och arbetssätt. Styrelsen beslutar om arbetsgrupper och dess syfte.

Medlemskontakt

SFS kansli sköter den dagliga informationsspridningen till medlemskårer och omvärld. Styrelsen har till uppgift att se till att medlemmarnas åsikter och synpunkter kommer fram till styrelsen och presidiet samt att de hålls informerade om vilka utmaningar organisationen står inför. Hur detta arbete ska läggas upp beslutas om vid början av varje verksamhetsår.

När en ny medlemskår beviljas interimistiskt medlemskap ska styrelsen säkerställa att den nya medlemskåren får ett bra mottagande och att den inkluderas i informationskedjan. Speciell hänsyn ska tas till att medlemskåren känner sig välkomnad till fullmäktigemötet och får den hjälp den behöver för att delta i mötet. Presidiet ansvarar för att meddela den nya medlemskåren om att beslut har fattats om interimistiskt medlemskap.

Generella utskick till medlemskårerna bör ej innefatta känslig information. Alla utskick bör ha ett tydligt budskap och tydliga formuleringar om vad styrelsen avser med utskicket samt vad som förväntas av medlemskårerna. Styrelsen ska hållas informerad om utskick från presidiet/kansliet.

Arbetet inför SFSFUM

En stor del av styrelsearbetet handlar om SFSFUM. Arbetet med planeringen måste därför börja tidigt under verksamhetsåret. Arbetet är omfattande och därför ska styrelsen ha en noggrann planering för arbetet med propositioner och motionssvar.

 

Fortsätt med: Ekonomi