Introduktion, styrelsearbete

Ditt uppdrag som styrelseledamot.

Som styrelseledamot i SFS har du som huvuduppdrag att planera och driva igenom det fullmäktige beslutar om.Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta organisationens angelägenheter och att aktivt utveckla organisationen. Utöver detta har du i uppdrag att förankra styrelsens arbete hos medlemskårerna, representera SFS och sprida organisationens budskap. 

Enligt stadgan ska styrelsen:

  • ansvara för SFS verksamhet, organisation och förvaltning inför fullmäktige
  • bereda fullmäktiges beslut, med undantag för de frågor som enligt stadgan bereds av valberedning eller revisorer
  • bestå av elva ledamöter, inräknat ordförande och vice ordförande. 

Styrelsen ska i sitt arbete följa SFS styrdokument och fastställa policyer som berör styrelsens arbete.

Dokumentbanken - policyer och andra styrdokument

Ansvar

Styrelsen kan delegera beslutanderätt till den eller de styrelsen anser lämpliga att i visst ärende fatta beslut som berör styrelsens arbete. Men ansvaret är kvar hos den eller dem som har beslutat om delegationen.

Om delegationer och ansvarsfördelning

En nationell organisation

SFS är en nationell påverkansorganisation. Den bedriver påverkansarbete, både långsiktigt och genom kortare inslag såsom den treåriga fokusfrågan och ettåriga verksamheten. 

SFS är en medlemsorganisation som måste arbeta för att stärka interndemokratin och utveckla SFS politik. Arbetet innebär att SFS kansli tillsammans med medlemskårerna arrangerar medlemsmöten under höst- och vårterminen samt SFSFUM. 

Att representera SFS

Som styrelseledamot kommer du inte behöva representera SFS lika ofta som presidiet och ibland inte alls under ditt styrelseår. Men det kan förekomma. Om du skulle behöva representera SFS för det politiska arbetet ska du följa de politiska styrdokumenten. Det är först och främst SFS principprogram, som lägger grunden för övriga dokument. Därefter kommer Ställningstaganden, som specificerar och konkretiserar principprogrammet. 

Före representationen ska du också stämma av med presidiet och eventuellt personer på kansliet. 

Resa

Inom ditt arbete som styrelseledamot i SFS förekommer en del resande. SFS bygger på möten mellan människor och i många fall är fysiska möten att föredra. Men inom SFS är vi också medvetna om konsekvenser som miljöpåverkan, säkerhet, kostnader och tidsfaktorer. 

Vid resa ska du utgå från Resepolicyn. Försök att så mycket som möjligt välja tågresor. Den som planerar mötet ska också hänsyn att deltagarna åker tåg.

 

Styrelsemöten