Vad säger branschen om behovet?

Behovet är stort för utbildad arbetskraft inom teknikbranschen. Här är röster från ledningsgruppens medlemmar.

"Utbildningens nivå fyller en lucka i den utbildningsflora som finns. Inom vår tillverkande enhet har vi behov av personer med en fördjupad kunskap inom kemi och tillverkning av läkemedel som är praktiskt lagda. Företaget är inne i en stabil fas och väntar på att återigen börja växa. Dock har det erfarenhetsmässigt varit en viss omsättning av personal de senaste åren som har gjort att vi anställt någon person varje år med examen från en liknande Yh-utbildning jämfört med den utbildning som söks. Detta behov kommer att finnas kvar även framåt, och om företaget kommer in i en ny tillväxtfas om ca 3-5 år kommer behovet även att öka."
Jonas Wennerbeck, Biora AB

"Utbildningen har anpassats till dagens behov av den kompetens som efterfrågas inom företaget. Nivån, som ligger mellan gymnasium och universitet, stämmer väl överens med vårt rekryteringsbehov. Den kompetens som de studerande får efter examen passar mycket väl in på företagets rekryteringsbehov."
Lennart Hultberg, Processhygien & Kontrollerade miljöer i Norden AB

"Idag har vi behov av självständig arbetskraft som har tillräcklig kompetens så att de kan analysera den pågående tillverkningsprocessen och dra slutsatser och agera utifrån det."
Niklas Braun, Nordic Sugar AB

"Företaget idag har 59 anställda i produktionen, varav 13 har en bakgrund från en äldre liknande Yh-utbildning. Företagets urval gällande rekrytering till produktionen kommer även i fortsättningen vara stor från denna typ av Yh-utbildning."
Charlotta Rösing, PolyPeptide Laboratories AB