Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen till Fukttekniker. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Byggnadskonstruktioner, 30 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en kunskap om hur våra vanligaste byggnadskonstruktioner ser ut och förståelse för hur dessa fungerar ur fuktsynpunkt. De studerande ska även ha kunskap om fuktsäkerhet i byggprocessen. Kursen ska ge en färdighet i att kunna läsa och tolka ritningar. Den studerande skall också kunna utföra beräkningar avseende fukttillstånd, ventilationsgrad, lufttryck och energiförbrukning inklusive besparingspotentialer. Kursen ska ge de studerande kunskaper i tillämpliga delar av Boverkets byggnads- och konstruktionsregler samt i Plan- och bygglagen. De studerande ska känna till och kunna följa AMA:s bestämmelser samt tillämpliga delar i miljölagstiftelsen. Kursen innehåller Boverkets byggnads- och konstruktionsregler, Plan- och bygglagen, AMA:s bestämmelser, miljölagstiftelsen, metoder för beräkning av fukttillstånd och ventilationsgrad, modeller för beräkning av energiförbrukning och besparingspotential.

Grundläggande fuktmekanik, 25 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande grundläggande kunskaperna att förstå de fysikaliska lagar som styr fukt och dess rörelse samt de kunskaper som krävs för att utföra beräkningar inom området. Kursen innehåller grundläggande kunskaper om fukt i luft, fukt i material, fuktvandring och kritiska fuktvärden.

Byggnadsfysik och lufttäta konstruktioner, 10 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper inom området fuktmekanik och energieffektivitet (Byggnadsfysik). Kunskaper som krävs för att utföra beräkningar inom området kommer att ges. Vidare ska de studerande få kunskap inom lufttäta konstruktioner såsom passiv hus. Kursen innehåller kunskap om energi och fuktmekanik (byggnadsfysik) och lufttäta konstruktioner såsom passivhus. I undervisningen ingår också ett studiebesök på Passivhuscentrum.

Grundläggande mikrobiologi och kemiska emissioner, 5 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskaper om livsbetingelserna för svampar och bakterier och varför kemiska emissioner uppstår från byggnadsmaterial. De studerande ska ha kunskaper om hur emissionerna påverkar inomhusmiljön samt ha kunskaper om inomhusmiljöns hälsopåverkan. Kursen innehåller mikrobiologi avseende svampar och bakterier samt kunskaper om kemiska emissioner. Kursen innehåller teoretisk och praktisk tillämpar kunskap om mikrobiologi och kemiska emissioner med bland annat nedbrytningsprocesser, kritiska fukttillstånd med mera för byggnadsmaterial och konstruktioner. Kursen innefattar även kunskap om olika mätmetoder samt tolkning av mätdata och analyssvar från mikrobiologiskt – respektive kemiskt laboratorium. I kursen ingår studiebesök på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts laboratorium för mikrobiologisk respektive kemisk analys.

Fuktmätning och fuktteknik, 20 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper inom området fuktmätning i samband med vattenskador och allmän kunskap om fuktmätning i miljöer. Kunskaper som krävs för att utföra beräkningar inom området kommer att ges. Vidare ska de studerande få kunskap att sätta fuktmätningen i praktisk tillämpning. Kursen innehåller kunskap om olika typer av mätmetoder för material och luft och olika typer av mätinstrument. Kursen kommer att behandla:

 • Resistansmätning i träbaserade material
 • Mätning av relativ fuktighet i luft och material
 • Genomgång av sensorer och givare för fuktmätning i samband med vattenskador

Uttorkningsteknik, 15 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper inom området Uttorkning av material i samband med vattenskador. Kunskaper som krävs för att utföra beräkningar inom området kommer att ges. Vidare ska de studerande få kunskap att sätta avfuktningen i praktisk tillämpning. Kursen innehåller kunskap om olika typer av avfuktningsmetoder för material och luft och olika typer av avfuktningstyper. Kursen kommer att behandla olika avfuktningsprinciper såsom:

 • Sorbtionsteknik
 • Kylteknik
 • Värme/Upphettning

LIA 1, 20 YH-poäng

Målet med kursen är att de studerande med handledning ska kunna genomföra en praktisk fuktmätning i samband med en skadebesiktning, hantera en fuktskada och avgöra vilken uttorkningsmetod som ska användas relaterat till konstruktion och material. Den första LIA-perioden ger den studerande möjligheten att tillämpa sina kunskaper inom områdena byggnadskonstruktion, fuktmekanik, fuktmätning och fuktteknik. Den studerande skall tillsammans med arbetsplatsens handledare diskutera och reflektera över vilken uttorkningsteknik som är mest lämplig i det aktuella fallet. Genom den handledning som ges på arbetsplatsen kommer de studerande att praktiskt kunna pröva sina färdigheter och kompetenser inom ämnesområdena.

Lagar, regelverk, branschregler, 15 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om och en förståelse för grunderna i våra byggregler och de branschregler som är tillämpliga. Den ska även ge de studerande kunskaper om branschpraxis och överenskommelser. De studerande ska kunna tolka och använda för yrket tillämpbara lagar, regler och praxis. De studerande ska även få en juridisk orientering kring reklam och tvister inom området. Kursen innehåller Boverkets byggregler, Bygga F, Byggkeramikrådets branschregler, branschregler från GVK, Säker vatten samt miljöbalken och Plan- och bygglagen, branschpraxis och överenskommelser. Tillämpliga delar av lagstiftning kring reklamationer och tvister.

Skadehantering/skadebesiktning, 15 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskaper om egendomsförsäkringar och dess villkor och begränsningar. De studerande ska kunna omsätta dessa kunskaper i hantering av en skada. De studerande ska kunna göra en första uppskattning av vad som ersätts av försäkring. De ska kunna omfattningsmäta en skada, utföra en skadebesiktning samt upprätta en skaderapport. Kursens innehåll är kunskap om fuktskadeutredningar och innemiljöutredningar; exempel från verkliga fall, metodik, mätinstrument, tolkning av mätdata, orsaker åtgärder för olika typer av fuktskador. Metoder och praktiska övningar för skadebesiktning och skaderapport. Kursen innehåller även kunskap om egendomsförsäkringar och juridik i samband med fuktskada. Kursen innehåller försäkringsbranschens olika villkor för skador. Kursen innehåller också en juridisk orientering kring skadebesiktning i samband med reklamationer och tvister.

Kundkontakt, 15 YH-poäng

Kursens mål är att ge kunskap om de mekanismer som styr individers och gruppers beteende. Kursen ska ge de studerande kunskaper i att kunna hantera situationer som uppstår vid ibland svåra kundkontakter och få en förståelse för sin egen roll och dess betydelse i mötet med kund. De studerande ska på ett pedagogiskt sätt kunna förklara för kund om händelseförloppet för skadehanteringen. De studerande ska ha färdigheter i att bemöta olika personligheter, hantera olika situationer, hantera klagomål samt ha en kvalitetsattityd. Kursen innehåller grundläggande psykologi, grupprocesser och metoder för kundbemötande .

Kursens innehåller bland annat kunskap om:

 • Beteendestilar
 • Kundbemötande
 • Konflikthantering – hantering av invändningar
 • Presentation av lösning/tjänst utifrån kundens behov
 • Kundens upplevelse av kvalitet
 • Köp- och säljpsykologi
 • Att överträffa kundens förväntningar

LIA2, 20 YH-poäng

Målet med kursen är att de studerande självständigt ska genomföra en praktisk fuktmätning i samband med en skadebesiktning, hantera en fuktskada och avgöra vilken uttorkningsmetod som ska användas relaterat till konstruktion och material. Den studerande ska även kunna relatera skadan till försäkringsvillkor i kundkontakter. Under LIA2 utför den studerande självständigt en skadebesiktning och identifiera vilken uttorkningsmetod som skall användas. Detta innebär besiktning, fuktmätning, val av korrekt uttorkningsmetod och praktisk hantering av fuktskadan. Den studerande kommer även att relatera skadan till aktuella försäkringsvillkor i sina kundkontakter. Under LIA2 tillämpar de studerande de kunskaper som hittills förvärvats under utbildningen.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Målet är att de studerande självständigt eller i grupp ska studera ett valt område och genom att utnyttja uppnådda kompetenser analysera det förelagda problemet, välja rätt strategier för att utforska problemet, skriva en rapport om problemet och muntligt presentera rapporten på engelska.