Kvalitet, studerandeinflytande och miljö

Du som går en YH-utbildning på Folkuniversitetet i Karlstad ska uppleva att utbildningen du läser är av hög kvalitet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med frågor som kvalitet, studerandeinflytande miljö.

Ledning och styrning

Din, liksom alla andra yrkeshögskoleutbildningar, är framtagen av näringslivet i den för utbildningen aktuella branschen. Det är de som beslutat vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som du behöver ha för att kunna ta dig an yrkesrollen, vilka kurser inklusive deras respektive innehåll och mål som ska ingå i utbildning samt vilka behörighetskrav som ligger tillgrund för att kunna bli antagen till utbildningen. Det är också de som beslutar om antagning, tillgodoräknande och examinering samt medverkar under hela utbildningens gång för att tillse att utbildningen genomförs enligt utbildningsplanen och gör de förändringar och förbättringar som behövs för att du som studerande ska få rätt förutsättningar för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, utbildningsväsendet, utbildningsledaren för utbildningen samt minst en studerande från respektive klass. Vill du veta vilka som finns med i ledningsgruppen för din utbildning kan du läsa mer om dem här:

Kvalitet

Du som studerande får gärna lämna in förbättringsförslag eller berätta om det du inte tycker fungerar. Du kan antingen ta upp ditt ärende med klassens studeranderepresentant (läs mer nedan) eller ta upp det direkt med utbildningsledaren. Vill du vara anonym finns en blankett på lärplattformen som du kan ladda ner, fylla i och lämna in i utbildningsledarens postfack. Ärende behandlas därefter utifrån gällande rutin.

Utvärdering av kurser

Din utbildning ska vara relevant för dig och den yrkesroll som ska ta dig an efter slutförd utbildningt För att vi ska kunna förbättra vår verksamhet vill vi veta vad du som studerande tycker om kursernas innehåll, måluppfyllelse, upplägg, litteratur med mera. Du och dina klasskamrater gör därför en utvärdering av samtliga kurser du läser under dina två år, även Lärande i arbete (LIA) utvärderas. Resultaten av alla svar sammanställs av utbildningsledaren och presenteras sedan till klassen, kursläraren och ledningsgruppen för utbildningen.

Studerandeinflytande

Hur får jag som studerande min röst hörd? I varje klass utses en eller två personer till klassrådsrepresentanter som är klassens talespersoner i studeranderådet och i ledningsgruppen. Tre till fyra gånger per läsår har varje klass schemalagda klassråd, som är det formella forum där klassen kan diskutera vad som är bra i utbildningen och vad som fungerar mindre bra. 

Förslag på vad som kan göras bättre tar klassrådsrepresentanterna med till studeranderådet.

studeranderådet möts representanterna från båda utbildningarna och båda årskurserna, för att tillsammans med utbildningsledaren diskutera kvalitén på utbildningen och vad som kan göras bättre. Studeranderådet träffas tre till fyra gånger per läsår.

Studeranderådets förslag tas sedan upp på ledningsgruppsmötet, som hålls fem till sex gånger per läsår. På ledningsgruppsmötet behandlas förslagen en sista gång och det fattas beslut kring åtgärder. Här fattas även andra beslut som påverkar utbildningens innehåll och kvalitet.

Folkuniversitetets miljöarbete

Folkuniversitetet arbetar aktivt med att ta ansvar för det avtryck vi gör vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi är certifierade enligt ISO 14001:s senaste standard och jobbar utifrån denna med att systematiskt kartlägga vilka våra betydande miljöaspekter är och hur vi kan minska våra negativa avtryck och samtidigt öka våra positiva dito.

Det är främst genom vår undervisning och utbildning som vi kan öka såväl vårt eget som våra deltagares kunskaper i miljö- och hållbarhetfrågor och på så sätt bidra till en mer hållbar värld. Kunskap förändrar!