Allt om yrket och utbildningen

Vill du jobba med samhällsviktiga funktioner som behöver fungera dygnet runt, året om? Då är rollen som drifttekniker inom energisektorn något för dig.

Drifttekniker - Folkuniversitetet i Karlstad

Planera och optimera

Tillsammans kommer du och dina kollegor att planera och optimera driften på värmeanläggningen så att era slutkunder i villor inte fryser, att gatubelysningen fungerar eller för att kartongmaskinen på bruket ska gå. Efterfrågan i branschen är fortsatt stor, nästan alla våra studerande har jobb direkt efter examen.

Om de två åren på utbildningen i Karlstad

Branschföretagen har tillsammans med oss tagit fram och kvalitetssäkrat utbildnings upplägg och innehåll, utifrån kompetenskraven som ställs på en drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion idag. Fokus i utbildningen är driftsäkerhet, process- och energieffektivisering samt miljöpåverkan vilket är A och O för att en anläggning ska uppfylla dagens hårda miljö- och säkerhetskrav samt kraven på kontinuerlig leverans av kraft- och/eller värme till samhället eller industrin.

Kurslärarna på utbildningen har goda erfarenheter från branschen och den typen av anläggningar som en drifttekniker arbetar vid i sin yrkesroll. Flera av lärarna utbildar även personal som idag arbetar med kraft- och värmeproduktion och häng på så sätt med i teknikutvecklingen och lagkrav. De har goda kontaktar med företag i branschen för att kunna göra studiebesök under kurserna, med syftet att göra den teoretiska kunskapen mer levande och på så sätt öka förståelsen för olika begrepp och delprocesser. Det förekommer även laborationer och mätningar i fält inom flera av de teoretiska kurserna. 

Innehållet i utbildningen

Under utbildningen läser du en kurs i taget, som avslutas med en examining i from av skriftlig tentamen, rapporter och/eller muntliga presentationer. Bland annat kommer du att lära dig grundläggande värmeteknik, el-kunskap och strömningslära. Vidare läser du kurser inom kraft- och värmeanläggningar, kyl- och värmeteknik, styr- och reglerteknik, bränsle och förbränning samt två drift- och underhållstekniska kurer. Kurser inom arbetsmiljö- och säkert samt projektkunskap ingår också i den tvååriga utbildningen. Du kommer under utbildning få god förståelse över hur olika bränsleslag och anläggningars påverkar miljön och hur de ska driftast för att leva upp till bransch- och lagkrav.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd till praktik vid något av branschföretagen (Lärande i arbete, LIA). Här omsätter du dina breda teoretiska kunskaper i praktiken och får med dig nya erfarenheter till de fortsatta kurserna i utbildningen och till det framtida arbetslivet. Du söker själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter på olika företag och kan på så sätt få flera ingångar till framtida arbetsgivare, vilka också får en god bild av vem du är när du gör din praktik hos dem. Efter varje LIA-period skriver du en rapport utifrån kursmålen före respektive LIA. Mot slutet av utbildningen ska du planera och genomföra ett examensarbete, utifrån de kunskaper och färdigheter du införskaffat dig under utbildningen.  Att förlägga ditt examensarbete till ett företag och hjälpa dem med att lösa något problem eller föreslå förbättringar i processen stärker dina chanser ytterligare till ett jobb efter avslutad utbildning.

Och sen då?

Du kommer att kunna arbeta som drifttekniker eller operatör i ett arbetslag på ett kraftvärmeverk eller pannanläggningar inom massa- och pappersindustri, två branscher som har ett stort behov av rätt personer med rätt kompetens under de kommande åren.

Dina arbetsuppgifter på exempelvis ett fjärrvärmeverk kan vara allt från att processmässigt drifta anläggningen till att lösa ett värmetekniskt problem hos slutanvändare som kan vara en villakund eller ett större bostadsområde. Jobbar du inom industrin, som ofta genererar huvuddelen av sitt el- och värmebehov med egna anläggningar, kommer du som drifttekniker arbeta mot en eller flera angränsande processavdelningar med el och värme. Då är också kommunikationen mellan de olika avdelningarna en stor del av det du gör, då allt sitter ihop och är beroende av varandra. Även kemikalieåtervinning är något som du kan komma att arbeta med på en industrianläggning men även vatten- och avloppsreningsverk kan vara intressanta arbetsgivare för dig efter avslutad utbildning.

Du kommer oavsett anläggning att jobba i team för att kunna planera och optimera den dagliga driften av anläggningen som gruppen handhar. I vissa situationer behöver du fatta egna beslut och ha förmågan att kommunicera med såväl medarbetare som kunder på ett lösningsorienterat sätt.

Du kommer efter avslutad utbildning att ha kompetens för att:

 • Planera, säkert utföra och identifiera resurser för energiproduktions/ distributionsanläggning drift.
 • Planera och säkert förbereda anläggningen ur verksamhets- och individperspektiv inför underhållsarbete.
 • Lösa sammansatta driftproblem på energiproduktions/-distributionsanläggningar.
 • Självständigt övervaka driften utifrån förelagda verksamhetskrav.
 • Självständigt planera, genomföra och följa upp processpecifika händelser och beslutade åtgärder.
 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk drift i området för vidare lärande och utveckling.

Förmågor som drifttekniker behöver ha eller utveckla:

 • Säkerhetsfokus: du måste alltid ha din, kollegornas och anläggningens säkerhet i första rummet i allt det du gör
 • Problemlösning: du stöter dagligen på problem som ska lösas snabbt och säkert
 • Initiativförmåga: du måste kunna agera omgående vid incidenter eller driftstopp
 • Självständighet: du måste kunna fatta egna beslut i olika situationer
 • Samarbetsförmåga: du jobbar oftast i ett skiftlag som tillsammans planerar arbetet

Särskilt stöd

Om du behöver stöd med yrkessvenska eller stöd i undervisningen p.g.a en funktionsnedsättning, ber vi dig att meddela oss detta i samband med din ansökan, för att vi ska kunna ge dig förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer på www.yrkeshogskolan.se.

Studiemedel och examen

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och ger vid avslutad utbildning en yrkeshögskoleexamen.

Vill du veta mer?

031-10 65 00
yh.vast@folkuniversitetet.se