Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som VA-projektör. Utbildningen innehåller 13 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna.

Vatten

VA-projektör Utbildningens huvudsakliga mål är att samtliga studerande ska tillägna sig så goda kunskaper, kompetenser och färdigheter att de kan arbeta som VA-projektör både i offentlig och privat regi.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som VA-projektör. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

 

Kurser

Projektmetodik, 15 Yh-poäng
Att vara en professionell projektledare, som agerar ansvarsfullt och levererar resultat, kräver att man både behärskar projektmetodiken och kan leda arbetet i teamet. På denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt praktisk tillämpning i form av att självständigt driva ett komplett projekt.

Anläggningsteknik och utförandemetoder, 40 Yh-poäng
Kursen skall ge de studerande förståelse för VA-projektering i samband med anläggningsarbeten (mark/väg/VA) med hänsyn till geoteknik, geohydrologi, mark/vägteknik, mätteknik mm. Kursen skall ge en förståelse för olika sätt och metoder samt när de olika metoderna ska användas vid underhållsplanering och –spolning av VA-ledningsnät. Kursen skall ge förståelse för kopplingen mellan projekteringsprojektet och underhållsplaneringen. Kursen ska ge förståelse för byggprocesser och byggstyrning.

Arbetsmiljö, 20 Yh-poäng
Kursen ska ge de studerande kunskaper om vilka regelverk som styr branschen ur arbetsmiljöhänsyn samt processen av framtagande av arbetsmiljöplaner från projektering till byggande. Kursen ska vidare ge färdigheter att i projekteringsskedet ta fram en arbetsmiljöplan. Kursen kommer även att behandla Lagen om anställningsskydd samt medbestämmandelagen. Kursen ger de studerande behörighet att verka som BAS-U och BAS-P i projekt samt behörighet i Arbete på väg nivå 1, 2, 3A och Säkerhet på väg.

CAD, 45 Yh-poäng
Kursen skall ge kunskaper om datorstödd ritning och konstruktion samt kunskaper och färdighet i att göra tekniska ritningar eller scheman i CAD som sedan skall kunna användas som bygghandlingar. De ska även kunna samordna olika teknikslag i en CAD-miljö. Hantering av filstrukturer. Olika sätt att lagra data. Kursen behandlar relevant engelsk dataterminologi.

Dimensionering av VA-system, 35 Yh-poäng
Kursen ska ge de studerande insikt, kunskap och färdighet i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem. De ska även kunna använda sig av tillämpad matematik och hydrauliska dimensioneringsberäkningar.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng 
De studerande ska få insikt i om hur man tar fram ett komplett förfrågningsunderlag för ett VA-anläggningsprojekt enligt gällande lagar. Genomgång om förfrågningsunderlagets uppbyggnad. Genomgång av hur BSAB- systemet, AF-AMA, Anläggnings-AMA / MER används.

Examensarbete, 30 Yh-poäng
Den studerande ska utifrån färdiga förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom VA-teknik.

Grundläggande VA-juridik, 10 YH-poäng
De studerande ska ha kunskaper om Lagen om allmänna vattentjänster och för området aktuella delar i SFS. De studerande ska få kännedom om AMA13 och ABT06.

LIA 1, 20 Yh-poäng
Den första LIA-perioden genomförs på ett företag/kommun där renovering/ombyggnad/nybyggnad av VA-system pågår.

LIA 2, 50 Yh-poäng
De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. vara involverade och delta i ett projekteringsprojekt.

LIA 3, 50 Yh-poäng
De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. projektera delar av eller ett helt VA-projekt. Den studerande skall kunna planera och genomföra ett VA-projekt tillsammans med LIA-företaget med informationssökning, samordning med övriga intressenter, utförande samt presentationsteknik.

VA-projektering, 55 Yh-poäng
Kursen består till övervägande del av ett projektarbete i form av VA projektering i en situation som i möjligaste mån ska efterlikna en arbetssituation, utbildningens olika delar vävs samman till en helhet. I kursen kommer en studerande tillämpa kunskaper ur tidigare lästa kurser.

VA-systems funktion, en introduktion 20 Yh-poäng
Kursens ska ge övergripande kunskaper om olika VA-systems uppbyggnad och funktion, hur de är dimensionerade, vilka material som används och ge förståelse för varför systemen är utförda som de är ur urban och rural miljö samt vilka miljöeffekter de ger.