Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen Fastighetsförvaltare.

En veckas studier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng som förkortas "yhp".

År 1

Projektmetodik – yrkesrollen, 5 yhp
Kursen ger en grund för fortsatta studier genom att jobba med projektmetodik. Kursen ger en tydlig bild av yrkesrollen och dess kompetensprofil. I kursen ingår studieteknik, lära-känna övningar för att förstå hur en grupp samverkar och utvecklas.

Ekonomi med fastighetsinriktning, 35 yhp
Målet med kursen är att ge de studerande djup kunskap inom fastighetsekonomi med inriktning mot fastighetsföretagande utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kursen ger de studerande kunskap om företagets omvärld, marknader, målgrupper, affärsidé och affärsplan samt varumärkets betydelse utifrån ett branschperspektiv.

Fastighetsteknik, 35 yhp
Kursen ger de studerande en bred teknisk kompetens och specialiserade kunskaper om en rad fastighetstekniska områden. De studerande får kunskap om byggprocessen och vanligt förekommande byggnadstekniker, fastighetstekniska system samt underhållsplaner.

Kommunikation 15 yhp
Målet med kursen är att de studerande utvecklar djup kunskap inom kommunikation med fokus på kundbemötande samt mötet med externa leverantörer samt säkerställa kundnöjdhet.

Digitalisering, IT-säkerhet och IT- system inom fastighet, 15 yhp
Kursen tur upp digitaliseringens möjligheter inom fastighetsförvaltning samt vanligt förekommande IT-system inom branschen, exempelvis lokalplaneringssystem, styrsystem samt ärendehanteringssystem.

Fastighetsföretagande, 30 yhp
Målet med kursen är att de studerande skall kunna tillämpa olika modeller utifrån fastighetsekonomi gällande fastighetsvärdering och besiktningsmetod, avkastningskrav, marknadsanalys, budgetering, konkurrensanalys, fastighetstaxering, fastighetsfinansiering, nedskrivning, avskrivning, amortering, inköpsprocessen, kassaflödes- och nyckeltalsanalyser och direktavkastningskrav.

Fastighetsjuridik, 30 yhp
De studerande skall ha förståelse för och insikt om hur lagar, avtal och bestämmelser styr förutsättningar för verksamheten samt ha en förståelse för vilka risker som företaget tar utifrån aktuell lagstiftning i olika sammanhang som ingår i fastighetsförvaltarens roll.

LIA 1 - Fastighetsföretagande, 40 yhp
De studerande skall ha en bred inblick i de olika yrkesroller som finns inom fastighetsbolaget. De studerande studerar och är delaktig i förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för teorin i praktiken.

År 2

Hållbarutveckling och miljöhantering, 20 yhp
Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om förutsättningarna och förståelse för fasighetsföretagarens och fastighetsförvaltarens roll och ansvar i samhället och organisationer. Kursen ger kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället med fokus på kulturer och religioner, jämställdhet samt diskriminering både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vidare kunskap om vikten av och möjligheterna med fastighetsbolagens arbete med social hållbarhet. De studerande utvecklar kunskap om hur fastighetsförvaltning i traditionell mening kan förvandlas till en i miljöhänseende föredömlig förvaltning med utgångspunkt i Hållbar utveckling.

Projektledning, 20 yhp
Kursen ger de studerande goda kunskaper i och erfarenhet av initiering, planering, genomförande, uppföljning samt slutfasen av ett projekt. Den studerande skall ha tillägnat sig specialiserade kunskaper inom projektplanering, skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser samt olika projektmodeller.

Elteknik, 15 yhp
Målet med kursen är att de studerande utvecklar fördjupade kunskaper i att läsa och förstå elritningar och elscheman samt kunskap om de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av såväl befintliga elanläggningar som nyinstallation.

VVS-teknik, 15 yhp
De studerande utvecklar specialiserade kunskaper om och insikter inom de olika tekniska installationssystem som finns i en fastighet, särskilt el, värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion och drift samt till dessa knuten styr- och reglerteknik.

Styr- och reglerteknik, 15 yhp
Målet med kursen är att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om uppbyggnaden av styr- och reglertekniska system inom fastighetsområdet.

Investeringskalkylering, 10 yhp
Kursen innebär att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen.

LIA 2 - Fastighetsteknik, 55 yhp
Målet med kursen är att de studerande utvecklar specialiserad kunskap om de tekniska system som finns i en fastighet.

Fastighetsjuridik – fördjupning, 25 yhp
Kursen innebär att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om rättsordningen, rättskällor samt rättstillämpning utifrån fastighetsområdet. Kursen fokuserar på fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling, försäkrings- och skadeståndsrätt och handelsrätt.

Marknadsföring inom fastighetsbranschen, 20 yhp
Målet med kursen är att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om olika modeller för hur ett fastighetsföretag kan kommunicera och marknadsföra sig på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Ledarskap, 20 yhp
Kursen ger de studerande djupa kunskaper och färdigheter inom samtalsmetodik, medarbetarsamtal, konflikthantering, målstyrning samt att leda grupper. De studerande får verktyg för att situationsanpassa sitt ledarskap, hantera konflikter med både anställda och hyresgäster, anpassa kommunikationen både skriftligt och muntligt efter målgrupp samt arbeta med utveckling av team och individer.

År 3

LIA 3 - Fastighetsförvaltning, 55 yhp
Målet med kursen är att de studerande utvecklar sin kompetens i rollen som fastighetsförvaltare.

Examensarbete, 25 yhp
De studerande genomför självständigt en studie eller ett projekt, för att med ett vetenskapligt- och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen.