Studerandeinformation

Praktisk information om boende, studiemedel och annat till dig som läser en YH-utbildning på Folkuniversitetet i Karlstad.

Boende

Bor du inte i Karlstad och vill slippa pendla? Hos Karlstad Bostäder AB (KBAB) har du som studerande på en Yh-utbildning rätt att söka studentbostad. På KBAB:s hemsida kan du läsa mer om hur du gör för att söka bostad via dem. Via yh-antagning.se kan du skriva ut ett antagningsbesked som styrker att du är antagen till utbildningen. KBAB kräver att du som studerande under varje termin klarar av minst 50 Yh-poäng per termin för att ha rätt till att bo kvar i studentlägenheten. De genomför kontroller för att se till att kraven är uppfyllda.

Studiemedel från CSN

Under din studietid har du möjlighet att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). På CSN:s hemsida hittar du all information du behöver till din ansökan. Första skolveckan på terminen intygar skolan att du påbörjat din utbildning till CSN och i slutet på varje termin gör vi en bedömning via CSN om huruvida du klarat de poäng du ska enligt utbildningsplanen. CSN bedömer sedan om du är fortsatt berättigad studiemedel för kommande termin eller läsår.

Frånvaro, sjukdom och VAB

Är du sjuk, behöver vabba eller av andra orsaker inte kan närvara i undervisningen under en kortare tid (upp till en vecka alternativt ett närträffstillfälle) meddelar du detta skyndsamt till kurslärare samt utbildningsledaren. Du ansvarar själv för att informera dig om vad du missat.

Vid sjukdom och VAB
Om du under studietider är sjuk behöver du anmäla detta till CSN redan första sjukdagen.

Du kan även behöva anmäla sjukdom/vab till Försäkringskassan.

Försäkring

Du är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad under studietiden, även under LIA-perioderna (Lärande i arbete). Mer information om hur du är försäkrad finns på Kammarkollegiets hemsida. Om du råkar ut för ett olycksfall under din studietid kontaktar du utbildningsledaren för vidare hjälp med anmälan till Kammarkollegiet.

Information, kommunikation och schema

Vi använder lärplattformen SchoolSoft för information och kommunikation mellan lärare och studenter. I SchoolSoft hittar du bland annat:

  • klassens schema
  • din individuella studieplan (ISP)
  • kursplaneringar, inlämnings- och tentaresultat samt kursbetyg
  • kontaktuppgifter till studiekamrater och personal
  • nyheter och kalendarium
  • utvärdering av kurser

Kontakta skolans administratör om du har problem med att logga in till SchoolSoft. SchoolSoft har även en app som du kan ladda ner via GooglePlay eller AppStore.

Lånedator

Under din studietid har du möjlighet att låna en bärbar dator för att sitta och skriva rapporter, hitta information och läromaterial via nätet mm under skoltid. Bokning av dator görs via administrationen.

Kostnader

Du bekostar själv kursmaterialet, så som kurslitteraturen (se nedan) samt eventuella arbetskläder under praktiktiden, vilket brukar vara skyddsskor och/eller arbetsbyxor. Även resor till och från skolan och praktikplatsen, inklusive eventuell parkeringskostnad för bil bekostas av dig som studerande.

Kurslitteratur

Du som studerande ansvarar för att införskaffa kurslitteratur till respektive kurs som ingår i utbildningen. Aktuell litteraturlista finns på SchoolSoft. Du som påbörjar en ny utbildningsomgång hittar information om vilken kurslitteratur som ska användas i första kursen på läsåret i det brev som skickas hem till dig innan skolstart.

Studieuppehåll, studieavbrott och frånvaro

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som yrkesrollen en yrkeshögskoleutbildning leder till, ska den studerande närvara och aktivt delta i undervisningen. Det kan dock föreligga skäl när en studerande inte har möjlighet att närvara i undervisningen och/eller behöver göra ett studieuppehåll under en tid, eller helt avbryta sina studier. Du hittar mer information om studieuppehåll, studieavbrott och frånvaro i SchoolSoft. Där finns också den blankett du använder om du vill ansöka om studieuppehåll eller studieavbrott.

Särskilt stöd/ svenska med yrkesinriktning

Du har rätt till särskilt stöd/ stöd i svenska med yrkesinriktning under din studietid hos oss. Till exempel om du behöver stöd med att träna yrkessvenska eller om du har läs- och skrivsvårigheter och behöver få anpassningar för att tillgodogöra dig kursmaterialet/ redovisa dina kunskaper, färdigheter och/eller kompetenser i de olika kurserna.
Kontakta utbildningsledaren för mer information om hur du går tillväga för att ansöka om särskit stöd/ svenska med yrkesinriktning. På yrkeshogskolan.se  finns mer att läsa om dina rättigheter:

Postadress

Om du ska skicka brev till oss är vår postadress följande:

Folkuniversitetets YH i Karlstad
Älvgatan 3
652 25  KARLSTAD

Validering och tillgodoräknande

När du studerar vid på en yrkeshögskoleutbildning har du rätt att validera och eventuellt tillgodoräkna dig tidigare kunskaper. Det är du som studerande som ansvarar för att lämna in intyg på att du redan har kunskaper som efterfrågas i delar av eller hel kurs. Det är sedan ledningsgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet om du kan tillgodoräkna eller inte. Ta kontakt med utbildningsledaren om du vill ansöka om validering.

Tänk på att ansöka om validering i god tid innan aktuell kurs startar. Läs mer om validering på Yh-myndighetens hemsida.