Allt om yrket och utbildningen

Vill du jobba med service, problemlösning och energieffektivisering inom fastighetsområdet? Utbilda dig till energi- och fastighetstekniker!

Energi- och fastighetstekniker - Folkuniversitetet i Karlstad

Kundbemötande och förbättringar

Du har som energi- och fastighetstekniker ett stort ansvar för drift, underhåll och optimering av olika system som finns i den fastighet du ansvarar för. Du har också till uppgift att tillmötesgå fastighetsägarens och hyresgästernas krav och förväntningar på bästa möjliga sätt och möta dem där de befinner sig. Det gäller allt från inomhusklimat och komfort till miljömässiga och ekonomiska aspekter. Du är många gånger företagets ansikte utåt i möte med kunden och ägaren, så god kommunikationsförmåga är central i yrkesrollen.

Om de två åren på utbildningen i Karlstad

Branschföretagen har tillsammans med oss tagit fram och kvalitetssäkrat utbildnings upplägg och innehåll, utifrån kompetenskraven som ställs på en energi- och fastighetstekniker idag. Fokus i utbildningen är fastighetens olika system, så som värme, ventilation, tappvarmvatten mm, hur dessa hänger ihop, hur de styrs och optimeras på bästa sätt utifrån gällande lagstiftning och kundens önskemål. Mötet med hyresgästen, kommunikation med fastighetsägaren och andra yrkesgrupper är utbildningens andra fokus. Att professionellt kunna arbeta fram och upprätthålla goda relationer är a och o för att kunna genomföra ett gott arbete som energi- och fastighetstekniker.

Kurslärarna på utbildningen har goda erfarenheter från fastighetsbranschen och då flera av dem jobbar eller har jobbat med att effektivisera och optimera olika typer av byggnader, gamla så väl som nya.  Du kommer under din utbildningstid att göra flera studiebesök och ha studier i fält/ laborationer vid exempelvis undercentraler i olika typer av byggnader i syfte att levandegöra teorin och testa dina kunskaper i en kontrollerad miljö och på så sätt öka förståelsen för hur fastighetens system hänger ihop och påverkar varandra.

Innehållet i utbildningen

Under utbildningen läser du en kurs i taget, som avslutas med en examinering i from av skriftlig tentamen, rapporter och/eller muntliga presentationer. Bland annat kommer du att få grundläggande kunskaper om byggnader och byggfysik, el-kunskap och energisystem. Vidare läser du kurser inom drift- och underhållsteknik, energiomvandling och effektivisering samt vattenteknik och mikrobiologiska/ kemiska emulsioner. Kurser inom service- och bemötande, arbetsmiljö- och säkert samt projektkunskap ingår också i den tvååriga utbildningen. Du kommer under utbildningen att få färdighet och kompetens att såväl upptäcka problem i olika typer av fastigheter och hur du kan lösa dem på bästa möjliga sätt. Du får även kunskap och kompetens för att effektivisera och optimera fastighetssystemen ur såväl miljömässiga som ekonomiska aspekter samt att förbättra inomhusklimat i syfte om att göra hyresgäster och fastighetsägare nöjda med såväl nyttjandekomforten som driftskostnaden.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd till praktik vid något av branschföretagen (Lärande i arbete, LIA). Här omsätter du dina breda teoretiska kunskaper i praktiken och får med dig nya erfarenheter till de fortsatta kurserna i utbildningen och till det framtida arbetslivet. Du söker själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter på olika företag och kan på så sätt få flera ingångar till framtida arbetsgivare, vilka också får en god bild av vem du är när du gör din praktik hos dem. Efter varje LIA-period skriver du en rapport utifrån kursmålen för respektive LIA. Mot slutet av utbildningen ska du planera och genomföra ett examensarbete, utifrån de kunskaper och färdigheter du införskaffat dig under utbildningen.  Att förlägga ditt examensarbete till ett företag och hjälpa dem med att lösa något fastighetsrelaterat problem eller föreslå energieffektiviserande/- optimerande åtgärder i en fastighet stärker dina chanser ytterligare till ett jobb efter avslutad utbildning.

Och sen då?

Du kommer att kunna arbeta som fastighetstekniker och drift-, energi-, och/ eller servicetekniker med inriktning mot fastigheter, såväl nya som gamla. Du kan söka anställning dels hos privata fastighetsbolag, som äger bostäder, köpcentrum, kontor, serviceinrättningar osv, och inom den offentliga sektorn som kommuner regioner och myndigheter, som äger allt från skolor, anstalter och sjukhus, till kontor och lagerbyggnader.

Med tanke på bredden av arbetsgivare och därmed också variationen av hyresgäster behöver du i din yrkesroll har förmåga att träffa olika typer av människor, ha flera uppdrag på gång samtidigt och snabbt anpassa dig till det som behöver prioriteras. Ingen dag är den andra lik, då du jobbar med att dels drifta, underhålla och förbättra olika fastighetssystem, dels problemsöka och avhjälpa fel som uppstår. Du kommer att jobba med såväl gamla som helt nya fastigheter med olika typer av styrsystem och byggnadsfysiska förutsättningar - det är stor skillnad mellan till exempel en skola byggd i mitten på förra århundradet och en som byggdes för bara något år sedan. Även hyresgästerna varierar stort, allt från sjukhuspersonal, studenter och administrativ personal till shoppninggäster, motionärer och boende i lägenhet. Det är din uppgift att tillse att de är nöjda med den miljö de befinner sig i samtidigt som fastighetsägarens kostnadskalkyl för drift- och underhåll samt nyinvesteringar håller.

Arbetsmarknaden ser mycket god ut de närmaste åren på grund av både pensionsavgångar och omstruktureringar. Det befintliga fastighetsbeståndet behöver inte bara driftas utan också energieffektiviseras för att kunna möta Sveriges miljömål. Samtidigt fortsätter byggandet av nya toppmoderna fastigheter som behöver förvaltas och driftas på bästa sätt utifrån den nya tekniken. Du kommer kort sagt att jobba i en bransch där utvecklingen fortsätter med raskt tempo, vilket kräver att du är intresserade av att ständigt lära dit nytt och utveckla dig i din yrkesroll. Energi- och fastighetsteknikerutbildningen ger dig goda förutsättningar för att lyckas med detta om du har viljan och motivationen. 

Du kommer efter avslutad utbildning att ha kompetens för att:

 • ansvara för att planera, genomföra och följa upp felanmälningar samt energi- och vattenbesparande åtgärder i olika typer av fastigheter
 • kunna identifiera, analysera och lösa komplexa fastighetsrelaterade problem
 • göra beräkningar av energiinvesteringar och återbetalningstider för kunder och göra miljömässigt sunda val vid drift, skötsel och underhåll av utrustning
 • arbeta utifrån gällande lagar och förordningar inom miljö och energiområdet samt beställa, genomföra och följa upp underhållsprojekt
 • kunna skapa och upprätthålla hållbara kundrelationer, agera professionellt i mötet med kolleger, entreprenörer och kunder samt handleda och samverka med angränsande yrkeskompetenser och entreprenörer

Kurser som ingår i utbildningen

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Byggnader och byggfysik
 • Drift- och underhållsteknik, system
 • Elkunskap
 • Energiomvandling och effektivisering
 • Energisystem
 • Examensarbete
 • Fastighetsautomation och systemlösningar
 • Lärande i arbete
 • Projektkunskap
 • Service och bemötande
 • Vattenteknik och mikrobiologiska/kemiska emulsioner

Särskilt stöd

Om du behöver stöd med yrkessvenska eller stöd i undervisningen p.g.a en funktionsnedsättning, ber vi dig att meddela oss detta i samband med din ansökan, för att vi ska kunna ge dig förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer på www.yrkeshogskolan.se.

Studiemedel och examen

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och ger vid avslutad utbildning en yrkeshögskoleexamen.

Vill du veta mer?

031-10 65 00
yh.vast@folkuniversitetet.se