Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Arbetsmiljöingenjör? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 § YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav Arbetsmiljöingenjör

  • Lägst betyg E i Matematik 2a eller 2b eller 2c eller motsvarande.
  • Lägst betyg E i Naturkunskap 2 alternativt Kemi 1 och Biologi 1 och Fysik 1 eller motsvarande.

Ansökningshandlingar

Alla handlingar ska laddas upp digitalt på din sida i ansökningsformuläret. Vi kan inte ta emot ansökningshandlingar via post.

Du laddar upp scannad version av dina signerade originalbetyg från till exempel gymnasium, komvux, eller folkhögskola. Vi godtar inte screenshots på dina meriter från antagning.se.

Har du betyg från ett utomnordiskt land laddar du upp det utlåtande du fått från UHR i din ansökan och lägger med en kopia av originalbetyget.

Du laddar upp ett arbetsgivarintyg där anställningstid och tjänstgöringsgrad framgår. Intyget ska vara signerat och daterat av arbetsgivaren.

Reell kompetens

Du som saknar nödvändiga betyg eller intyg kan i ansökan åberopa reell kompetens och validera de kunskaper och erfarenheter du fått exempelvis i arbetslivet för att bli behörig till utbildningen. Du behöver då bifoga en beskrivning av dina kunskaper samt att du har någon (exempelvis en arbetsgivare) som intygar att du har dessa kunskaper. I ansökningsformuläret finns en plats där du kryssar i att du åberopar reell kompetens och laddar upp de dokument och intyg du använder för att visa att du har motsvarande kunskaper som den grundläggande och/eller särskilda behörigheten innebär. Ta kontakt med skolan om du har frågor.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalet görs utifrån resultatet på särskilt prov som testar ämnes- och språkkunskap. Provet ger ett aktuellt mått på de behöriga sökandes kunskaper, oberoende av hur de uppfyller behörighetskraven.

Utifrån resultatet på provet rangordnas de behöriga sökande och de 30 som lyckats bäst på provet kommer att erbjudas plats först. Övriga hamnar på reservlista och erbjuds plats i fallande skala när någon tackar nej till sin plats eller förlorar sin plats på grund av uteblivet svar.

Särskilt prov

Det är bara behöriga sökande som kallas till särskilt prov. Provet genomförs digitalt och de som gör provet sitter hemma eller på en annan plats där det finns tillgång till dator och stabil uppkoppling.

Provet testar de behöriga sökandes förkunskaper till utbildning inom ämnena matematik, kemi, fysik och biologi samt svenska och engelska. De fyra förstnämnda är grundläggande kunskaper för att klara kurserna i utbildningen och de två sistnämnda krävs för att kunna göra sig förstådd och förstå språket i utbildning och på arbetsplatsen där man gör sin praktik (Lärande i arbete, LIA).

Resultatet på provet används bara till rangordningen av de behöriga sökande som deltar på provet som en del i urvalsprocessen. De behöriga sökande som inte genomför särskilt prov kommer inte att gå vidare i antagningsprocessen.