Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Teknikinformatör. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Illustration, 30 YH-poäng

Kursen förmedlar teori samt praktisk färdighet i att använda olika material, hjälpmedel och metoder att producera informativa bilder av tekniska produkter och funktioner samt anpassa dessa för bestämda målgrupper och situationer. Kursen behandlar även sändar- och mottagarprocesser av textdesign, bilddesign och grafisk design.

Informationsstruktur, 50 YH-poäng

Här sammanfogas grafisk form med informationsdesign till en helhet där varje del har en tydlighet vad gäller form, funktion och innehåll. Dessa element relateras till varandra och till sökmotorer eller databaser. Skaparen av informationsstrukturen måste ha en stor förståelse och kunskap kring användarvänlighet, relevans och sammanhang. Kursen förmedlar och förklarar principer/tänket kring varför man jobbar i en strukturerad miljö och hur man ska använda relevanta dokumentationssystem. Under kursens gång tillämpar de studerande från de andra kurserna nyvunna kunskaper.

Introduktion till teknikinformation, 5 YH-poäng

Kursen ska ge en förståelse för behovet av en bred teknisk förankring för blivande teknikinformatörer. Teknikhistoria, begrepp, tekniska uttryck och grundläggande förståelse för branschen är viktiga delar i kursen.

LIA 1, Lärande i arbete, 20 YH-poäng

Den studerande ska i kursen omsätta sina teoretiska kunskaper i en yrkesmässig tillämpning inom teknikinformationsområdet. Med sitt arbete ska den studerande visa att hans/hennes kunskaper kan appliceras i reell miljö.

LIA 2, Lärande i arbete, 30 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande möjlighet att genomföra ett dokumentationsarbete tillsammans med värdföretaget. De studerande ska delta i olika moment av teknikinformatörens arbete på värdföretaget och testa sina teoretiska kunskaper praktiskt i verklig miljö. För att utnyttja sina teoretiska kunskaper så mycket som möjligt och efterlikna den verkliga arbetssituationen skriver de studerande rapport om sin andra LIA-period på engelska.

Projektmetodik, 5 YH-poäng

Som teknikinformatör sker stora delar av arbetsuppgifterna i projektform. Kursen behandlar terminologi, vad det innebär att arbeta i projekt, projektmetodik samt vad som krävs av projektdeltagare att arbeta i enlighet med företaget kvalitetssystem.

Regelverk och säkerhet, 15 YH-poäng

Kursen ska ge översikt på de olika direktiv och säkerhetsföreskrifter som vanligen gäller för teknisk dokumentation inom olika ämnesområden (mjukvara, hårdvara). Kursen ska ge en inblick i hur dessa påverkar innehållet i dokumentet, på vilket sätt varningar utformas, koordinera samspelet mellan dokumentation och konstruktion ur säkerhetsperspektivet.

Teknisk engelska, 35 YH-poäng

Kursen utvecklar de studerandes förmåga att uttrycka sig på engelska främst i skriftlig form av olika typer av tekniska texter. Kursen ger kunskaper kring skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och förmåga att anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion. Kursen ökar deltagarnas förmåga att skriva korrekt engelska för olika tekniska ändamål, i synnerhet teknisk dokumentation. Kursen berör olika områden inom teknik som t.ex. software, mekanik m.m. Kursen innehåller ett särskilt moment: ”The Technical Writing Workshop”.

Examensarbete, 10 YH-poäng

I syfte att kunna använda olika material, hjälpmedel och metoder att producera informativa bilder av tekniska produkter och funktioner som sammanfogas i grafisk form med informationsdesign till en helhet. Detta görs med fördel i projektform, med ett tydligt mål, en planerad metod samt ett matbart resultat.