Vår utställning 2022

Välkommen att se vårens slutprojekt av studerande på Konstskolans utbildningar: Industridesign, Konstnärlig grundutbildning, Konst och design, Projektkonst och Silversmide och smyckesdesign.

Utsnitt affisch Vår utställning 2022

Vernissage måndag den 30/5, kl. 16.00 – 19.00 på Kungstensgatan 45. Utställningen visas i sin helhet till och med onsdag den 1/6. Silversmide och Smyckesdesign samt Animationsakademien åk1 ställer ut till den 2/6.

I utställningen på Kungstensgatan medverkar även Animationsakademien åk1 och Arkitekturskolan STHLM. 

Utställningen presenteras också i digital form och här medverkar även Musikinstrumentakademien och Skrivarakademin. Länken nedan aktiveras när utställningen öppnar den 30/5. 


TILL UTSTÄLLNINGEN

 

The Poetics of Time and Memory 

De studerande på Konstnärlig Grundutbildning har under kursen Egen Fördjupning arbetat med slutprojekt där de fritt har tolkat begreppen Tid och Minne. De studerande har tolkat temat genom en rad olika medier som skulptur, video, måleri, teckning och installation. Utställningen tar bland annat upp frågor om det individuella och kollektiva minnet, begreppet tid kopplat till plats, postkoloniala teorier och alternativ historieskrivning, arkivet som fenomen och plats.

Arkivet ger sken av att representera en verklighet och en sanning, men är i själva verket en subjektivt kurerad version av ett skeende i det förflutna. Detta väcker frågor kring minnet och makt, vems historia som bevaras för eftervärlden och vilka tidspassager och ögonblick som arkiveras. Våra minnen är oftast inte kronologiska ur ett tidsperspektiv utan små fragment från olika skeenden som vävs samman. Detta gör att minnen precis som vår upplevelse av tiden inte är objektiv. Olika personers upplevelse av ett och samma skeende i tid och minnet av detta kan därför vara vitt skilda. Detta väcker frågor om vad som är sant och falskt, fiktion och verklighet i relation till vår upplevelse av tid och minnen.

  Jacob Erixson, huvudlärare Konstnärlig grundutbildning


Jag älskar!

I årets slutprojekt har de studerande på Industridesign utgått från temat ”Jag älskar!” de har undersökt temat utifrån sina egna intressen, för att kanalisera och sätta dom i en kontext som gör dom tillgängliga för andra individer. Varje projekt har genomgått en undersökning av potentiella användare och formen på resultatet har styrts av de studerandes individuella målsättningar. I utställningen visas produkter av det färdiga resultatet och processen bakom projekten.

Karolina Holmgren, huvudlärare Industridesign och utbildningsledare

Kollektiva Fragment

De studerande på Projektkonst arbetar under året individuellt med två större fördjupningsprojekt. Undervisningens tyngd ligger på ateljésamtalet, seminarier men framförallt utbytet av kollektivet och gruppen. Det vi slås av är den enorma öppenheten och nyfikenheten, det kritiska tänkandet men framförallt den outtröttlig viljan att utforska. Utforska den egna identiteten och de transformativa aspekterna av varande. Utforska genusbegrepp och patriarkala strukturer. Utforska minnen och hur vi bevarar dessa. Utforska vår uppfattning av tid i relation till görande och performativitet. Utforskande av det egna jaget i relation till platsen och landskapet. Utforska begrepp som förgänglighet, självkontroll och normer i relation till bildsamhället. Utforska existentiella frågor, det sublima och vår relation till naturen idag. Utforska och kritiskt ifrågasätta vad ett konstverk är och kan vara.

Konstnärens roll kanske är utforskarens, den som undersöker och ser världen för vad den är och visar på möjligheter snarare än att komma med svaren. Individuella fragment som tillsammans bildar en helhet. Vi ser här elva unika individer och konstnärskap, alla med sina olika frågeställningar och praktiker men som tillsammans skapar en väv och en helhet och som ett kollektiv lyfter fram olika aspekter av vad det är att vara människa. 

Jacob Erixson, huvudlärare Projektkonst


Konst och Design

Under våren har de studerande på distansutbildningen Konst och design arbetat med individuella projekt där de fått fördjupa sig fritt i olika tekniker och idéer. De studerande finns utspridda över landet och studerar hemifrån eller egna ateljéer.

Konst och design har även haft ett samarbete med studerande på Skrivarlinjen distans. Skrivarlinjen distans har skrivit texter på tema ”luft”, som Konst och design sedan fått fria händer att tolka konstnärligt i en tredimensionell form. Arbetet har letts av Clara Diesen, poet, dramatiker och konstnär, och konstnären Fathia Mohidin som är huvudlärare på Konst och design.

Elin Grelsson, utbildningsledare och huvudlärare Konst och design


Silversmide och Smyckesdesign

Utbildningen Silversmide och Smyckesdesign visar sina favoriter av den mängd smycken och andra objekt som skapats under året. Med stort tålamod och hårt arbete har årets klass utvecklas konstnärligt såväl som hantverksmässigt på ett sätt som lyser igenom i de objekt som ställs ut.

Varje studerande har valt ut det alster de själva vill lyfta fram i den digitala utställningen, samtidigt som vi visar alla verk som producerats under året i den fysiska utställningen på Kungstensgatan 45. 

Mathilda Frid, huvudlärare Silversmide och Smyckesdesign