Winter Show 2022

Årets upplaga av Winter Show för Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar kommer att presenteras i digital form. Release onsdagen den 19 januari 2022 kl. 16.00. Varmt välkommen!

Se aktuella projekt och arbeten av studerande på Animationsakademien, Arkitekturskolan, Konstskolans Industridesign, Konstnärlig grundutbildning, Silversmide och Smyckesdesign, Konst och Design samt Skrivarakademins Skrivarlinje. 

TILL UTSTÄLLNINGEN

 

ARKITEKTURSKOLAN - ARKITEKTURUTBILDNINGEN
I projektet ”Geist” (gnista, livfullhet) har eleverna fått bekanta sig med begreppet genius loci (platsens ande) och i Spökparken fritt fått gestalta en byggnad med lokaler för Arkitekturskolan STHLMs verksamhet. De studerande har haft i uppgift att förändra platsens identitet genom att ge den en ny atmosfär.

Läs mer om Arkitekturutbildningen HÄR

 

ANIMATIONSAKADEMIEN - ANIMATION OCH EXPERIMENTFILM,  år 1: 
ANIMATION I CUTOUT-TEKNIK
Under första året på Animationsakademien arbetar de studerande i ett flertal analoga och digitala animationstekniker. En av dessa är Cutout-teknik, en traditionell form av stop motion som görs med pappersfigurer på flera lager av glas. Med hjälp av utbytbara delar får man de tvådimensionella figurerna att se ut att röra sig i ett tredimensionellt utrymme. En uppgift under hösten var att utforska denna teknik genom skapa en animation som innehöll en helkropps-rotation med en figur.


ANIMATIONSAKADEMIEN - ANIMATION OCH EXPERIMENTFILM,  år 2: 
FÖRDJUPNINGSPROJEKT
Det andra året på Animationsakademien är ett fördjupningsår, då de studerande arbetar med ett eget projekt inom animation och/eller experimentfilm under hela året. Parallellt med handledning i det egna projektet får de undervisning i olika delar av produktion av en animerad film eller ett experimentellt animationsprojekt. Här presenterar de sina slutprojekt, som visas i sin helhet på Bio Zita och Galleri Detroit den 1 juni.

Läs mer om utbidlningen Animation och experimentfilm HÄR

 

KONSTSKOLAN - INDUSTRIDESIGN
Industridesign är både ett konstnärligt och tekniskt yrke där kreationernas form dikteras av funktion såväl som användare. Till årets Winter Show har klassen individuellt fått välja projekt från det gångna året att presentera, ett smakprov på mångfalden av kreativitet och lösningar för alla typer av målgrupper. 

Läs mer om utbildningen Industridesign HÄR.

 

KONSTSKOLAN - KONSTNÄRLIG GRUNDUTBILDNING: POLITISK ANATOMI
Den mänskliga kroppen är politiskt. Det är en vanlig metafor att beskriva samhället utifrån kroppsliga liknelser där makten, historiskt sett kungen, men under senare tidsperioder presidenter, statministrar och regeringar beskrivs som hjärtat eller hjärnan i samhällskroppen beroende på vilket narrativ som berättas. De likställs med livsviktiga vitala organ som styr över alla övriga delar där den underförstådda meningen är att utan dem skulle allt annat kollapsa. Myndigheter och andra institutioner beskrivs som andra viktiga organ medan medborgarna är celler.

Liknelsen fortsätter också till att oönskade inslag i ett samhälle beskrivs som cancersvulster som måste avlägsnas, skäras bort. Vanligtvis kopplat till företeelser som kriminalitet eller annan samhällsfarlig verksamhet, men i totalitära stater har retoriken applicerats på delar av befolkningen som minoriteter, oliktänkande etcetera.

Historiskt har bilden av den goda medborgaren målats upp som en person som är i god fysisk form, dels för att kunna bidra med sin fysiska styrka i form av arbete samt att inte belasta samhällets funktioner med sjukdomar kopplat till ohälsosamt leverne. Under 1900-talet drevs också frågan starkt från samhällets håll om personlig hygien och renhet för att inte sprida sjukdomar som kunde påverka samhället på ett negativt plan. Tankar som tog mörkare riktningar och gick över till att handla om rasbiologi, tvångssteriliseringar och att vissa grupper i samhället spärrades in på institutioner.

Kroppen blir politisk utifrån frågor om genus, klass och etnicitet. Våra kroppar bedöms medvetet och omedvetet utifrån olika ideal både av oss själva, av andra och samhället i stort. Våra kroppar övervakas när vi rör oss i offentliga rum både från samhällets sida samt av kommersiella krafter via bland annat sociala medier, datainsamling även i den privata sfären. Den franske filosofen Michel Foucault använde termen biopolitik och biomakt för denna form maktutövning från samhället gentemot våra kroppar genom övervakning, politiska beslut kring reproduktion, hälsa och till och med vår död.

Motrörelser mot övervakandet, kommodifiering, förtrycket och objektifieringen av våra kroppar har växt fram under hela 1900-talet. Vad händer om en person motsätter sig dessa normer, hur kan motstånd se ut i relation till kropp och hur kan kroppen som metafor, idé och varande implementeras i konst för att väcka debatt kring frågor i samhället. Frågor som de studerande på Konstnärlig Grundutbildning har utforskat under hösten genom skulpturala projekt och installationer.

Läs mer om Konstnärlig grundutbildning HÄR.

 

KONSTSKOLAN - SILVERSMIDE OCH SMYCKESDESIGN
I en av höstens större uppgifter har de studerande på Silversmide och Smyckesdesign arbetat med ljushållare. Startpunkten var ett besök på Bergianska trädgården där våra studerande tecknade av växter som de sedan tog vidare i en skissprocess. Utmaningen har sedan varit att utifrån tjocka koppar- eller mässingsstavar smida en ljushållare genom att bredda och sträcka materialet med hammarslag, ett väldigt fysiskt och ganska tungt arbete som har resulterat i en grupp objekt med väldigt individuella uttryck. 

Läs mer om utbildningen Silversmide och Smyckesdesign HÄR.

 

KONSTSKOLAN, KONST OCH DESIGN
Under hösten har de studerande på Konst och design arbetat med individuella projekt där de fått fördjupa sig fritt i olika tekniker och idéer. De har även haft ett samarbete med studerande på Skrivarlinjen distans och poeten Clara Diesen, där de gestaltat dikter med temat andning. I årets utställning presenteras både samarbetet med dikter och gestaltningar, och de studerandes projektarbeten. 

Läs mer om utbildningen Konst och design HÄR.

 

SKRIVARAKADEMIN - SKRIVARLINJEN DISTANS
I ett samarbete mellan Skrivarlinjen distans och distansutbildningen Konst och design har de studerande i text och bild gestaltat på tema ”andning”.

Skrivarlinjen distans har skrivit dikter, som Konst och design sedan fått fria händer att tolka konstnärligt. Arbetet har letts av Clara Diesen, poet, dramatiker och konstnär, och konstnären Fathia Mohidin som är huvudlärare på Konst och design.

Läs mer om Skrivarlinjen distans HÄR.