Sök Meny
Mångfald

Mångfald

Folkuniversitetet står för människors lika värde, öppenhet och tolerans. Folkuniversitetet arbetar aktivt för att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla medarbetare.

Folkuniversitetet ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats. Vid varje rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, befordran och uppsägning ska jämställdhet och jämlikhet vägas in.

Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom allt som rör arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla former av diskriminering och kränkande särbehandling är förbjuden. Inom Folkuniversitetet accepteras inte diskriminering eller trakasserier av medarbetare.

Hur tillämpas policyn?

Det ska vara en naturlig del i varje chefs ansvar att arbeta för ökad jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen. Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet skall vara en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Varje medarbetare har skyldighet att uppträda på ett sådant sätt att diskriminering eller kränkande särbehandling inte uppstår. Om diskriminering eller trakasserier ändå skulle förekomma ska alla som känner till missförhållandet verka för att det upphör.

Folkuniversitetets aktiva åtgärder mot diskriminering följs upp varje år i samband med uppföljning, utvärdering och kontroll av målen i vår verksamhet.

Läs hela Folkuniversitetets mångfaldspolicy


Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vår personal berättar

Ivona, cirkelledare:

Enisa, pedagogisk utvecklare, lärare:

Gustav, gymnasielärare:

Vad är Folkuniversitetet?

Vi är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, vuxenutbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela landet.

Vi består av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.