Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kurser i utbildningen Energitekniker med specialisering vindkraft, Varberg.

Arbetsmiljö och säkerhet
Kursen skall ge de kunskaper som krävs för att studenten under sitt yrkesliv ska kunna påverka sin och andras arbetsmiljö och medverka till goda arbetsförhållanden samt kännedom om hur man gör en riskanalys och hur lagen reglerar kraven på arbetsmiljön. Kursen innefattar säkerhetskurserna ”ESA–Elsäkerhetsanvisning” och ”Heta arbeten”. Kursen ska ge den studerande kunskapen om sekretess och informationssäkerhet, inklusive offentliga och sociala medier. I kursen ingår även säkerhetskörning och Eco Driving.

Datateknik och IT-kommunikation
Efter genomförs kurs ska den studerande ha:
- kännedom om olika dokumenthanteringssystem
- kunskap om databaserad felsökning
- kunskap om att söka i databaser
- kunskap om datorkommunikation och överföring av information
- förståelse för tillämpningen av IT i datornät, telefoni och trådlös kommunikation

Drift och underhållsteknik i ett vindkraftverk
Kursen ska ge kunskaper om driften i ett vindkraftverk, och om hur planerat och avhjälpande/åtgärdande underhåll kan se ut. Kursen ska ge kunskaper om hur olika system underhålls samt känna till skillnader mellan olika typer av vindkraftverk. Kursen ska dessutom ge kunskap och träning i yrkesterminologi på engelska.

Drift och underhållsteknik i kraftindustrin
Kursen ska ge kunskaper om vindkraftverk och kraftöverföring – om dessa anläggningars konstruktion och funktion samt normala driftsätt. Kursen skall också ge kunskaper om den driftteknik och den underhållsteknik som används i studerade anläggningar för leverans av elektricitet. Vikten av underhållets ekonomiska och miljömässiga betydelse behandlas liksom de problem som driftspersonal ofta ställs inför och ofta relativt snabbt måste åtgärdas/lösas. Kursen ska ge kännedom om underhåll inom flera olika förnybara energikällor.

Elkraft för energitekniker
Kursen ska ge kunskap om produktionsanläggningars anslutning till elnätet och om anläggningars inverkan på detsamma samt grundläggande kunskaper om eldistribution och dimensionering. Kursen skall ge färdigheter i att läsa ritningar och el-scheman. Kursen skall ge kunskaper om de föreskrifter, lagar och förordningar som gäller för elanläggningar, elektriska apparater och ledningar samt kunskap om ledningsbundna störningar. Kursen ska ge kunskaper om installation, felsökning och underhåll av elutrustningar samt kännedom om miljökraven vid elarbeten. Kursen skall ge kunskaper i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fasinstallationer med tonvikt på generatorer och transformatorer. Kursen ska även ge kunskaper i ledningsdimensionering och felsökning på generatorer och transformatorer. Kursen ska ge praktisk erfarenhet i handhavande av elektriska handverktyg. Kursen ska även ge kunskap och träning i yrkesterminologi på engelska.

Ellära för energitekniker
Kursen ska ge kunskaper om likström, enfas och trefas växelström samt mätning och mätvärdesbearbetning i likströms- och växelströmskretsar. Kursen ska ge kunskap i att kunna välja och använda mätinstrument i olika situationer. Kursen ska också utveckla förmågan att felsöka och analysera mätvärden.

Energiomvandling/effektivisering
Kursen ska ge den studerande kunskap om de energiomvandlingsprocesser som tekniskt utnyttjas idag samt de som håller på att utvecklas. Kursen ska även ge den studerande kännedom om olika metoder/system för energilagring samt dimensionering av dessa.

Energisystem och Strömningslära
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om energi och inblick i, framförallt de förnybara energislagen. Kursen ska även ge kännedom om skillnader i konsekvenser mellan förbrukning av förnybar och icke förnybara energislag. Kursen ska ge den studerande kunskaper i grundläggande strömningslära. Kursen ska också ge kännedom om vattenkraftsanläggningar. Kursen ska ge den studerande praktisk erfarenhet i strömningslära.

Examensarbete med fokus mot vind och el
Den studerande ska i denna kurs få praktisk erfarenhet av att genomföra ett skarpt projekt inom energisektorn. Den teoretiska delen innehåller även delar av rapportskrivning, utvärdering och informationskunskap.

Gruppdynamik, projektarbete och rapportskrivning
Kursen ska träna den studerande i och ge kunskaper om gruppdynamik och utveckling. Kursen ska ge de kunskaper som krävs för att planera, genomföra och avsluta ett projektarbete.

Hydraulik och mekanik
Kursen skall ge den studerande kunskaper om hydraulik och mekanik samt praktisk verktygsanvändning. Den studerande ska dels få kunskap om hur hydraulsystem fungerar, dels om vilka komponenter som sammantaget behövs för att erhålla den funktion som efterfrågas. Kursen skall också ge kunskaper i styr- och reglerteknik för hydraul-/mekanisksystem. Kursen skall ge kunskaper i de elementära beräkningsmetoderna som används inom hydrauliktekniken samt hållfasthetsberäkningar för mekaniska system. Kursen ska dessutom ge kunskap och träning i yrkesterminologi på engelska.

Kraftanläggningar
Kursen skall ge de studerande möjlighet att utveckla ett systemtänkande. Kursen ska ge de studerande kunskaper om olika anläggningar för produktion av el och om kraftanläggningar. Kursen skall ge kunskaper om de olika delsystem som tillsammans bildar dessa anläggningar samt kunskap om de komponenter som tillsammans bygger upp dessa delsystem till en hel vindkraftanläggning. De studerande ska efter genomförd kurs ha goda kunskaper i säkerhet vid högspänningsarbete, ställverk och reläskydd. Kursen ger också träning i att rita scheman. Kursen ska dessutom ge kunskap och träning i yrkesterminologi på engelska.

LIA (Lärande i Arbete)
Kursen är fördelad på tre perioder och ska ge den studerande en progression genom att denne praktiskt får tillämpa och omsätta kunskaper och färdigheter som förvärvats under de teoretiska kurserna. Kursen ska dessutom utveckla den studerandes förmåga att ta ansvar och egna initiativ, arbeta självständigt och i team, samt ge praktiskt erfarenhet inom energibranschen. Den studerande ska, utöver att följa och delta i det dagliga arbetet, genomföra ett projektarbete under någon av perioderna ett och två med beskrivning av minst ett av nedanstående områden samt under period tre genomföra ett projektarbete med förslag till det aktuella LIA-företaget på utveckling och förbättring inom minst ett av områdena:
• planering och beredning
• förebyggande underhåll
• felsökning och service
• företagets energiproduktion-/förbrukning
• energibesparingsåtgärder
• arbetsmiljö och säkerhet
• drift och arbetsschema
Projektarbetena ska redovisas muntligt och skriftligt i form av projektrapport

Säkerheten och höghöjdsarbete inom vindkraftverk
Säkerhetsutbildning om vindkraftverk samt höghöjdsutbildning. Grunden för säkerhetsarbete skall ges inför inspektioner och driftkontroll. Höghöjdsutbildningen skall ge praktisk utbildning i hur man skall göra för att säkert och effektivt kunna arbeta på hög höjd. Kursen skall ge kunskaper i att ha hand om personlig utrustning, klättra i mast och ta hand om skadad i mast. Moment som ingår är bland annat genomgång av säkerhetsrisker och skyddsutrustning, räddning och nedtagning av nödställd, ergonomi, praktiska övningar och höjdprov. Kursen avslutas med ett test där deltagarna skall vara godkända för att erhålla mastcertifikat. Godkänt läkarintyg krävs enligt AFS 2005:06 för att delta i höjdaktiviteter under utbildning.

Styr- mät och reglerteknik
Kursen skall ge kunskaper i styr-, mät- och reglerteknik som används inom kraft och värmeanläggningar. Kursen behandlar teoretisk bakgrund och ritningsläsning liksom praktiska övningar med styr- och reglersystem. Kursen ska dessutom ge kunskap och träning i yrkesterminologi på engelska.

Vindkraftsystem
Kursen ska ge kunskaper om vindkraftsystem, om deras uppbyggnad och konstruktion. Kursen ska ge kunskaper i hur vindkraftanläggningar är uppbyggda och om de olika utförande som förekommer. Kursen skall ge kunskaper i olika sätt att styra/reglera hela system, elkraftdistribution och elinfrastruktur. Kursen ska dessutom ge kunskap och träning i vindkraftsterminologi på engelska.

Energitekniker specialisering vindkraft, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan