Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kurser ISM

Kurser ISM

Affärsekonomi 15 Yhp

Kursen skall ge kunskap om affärsutveckling, ekonomisk planering och förståelse för ett företags ekonomistyrning och de grundläggande företagsekonomiska begreppen och metoderna. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om metoder och verktyg som används praktiskt för att styra företag och planera dess verksamhet. Den studerande ska även efter genomförd kurs ha kunskap och färdighet i att analysera, ta fram och kontrollera beslutsunderlag samt bedöma ekonomiska effekter och utfall utifrån olika marknadssituationer. Den studerande ska också ha färdighet i ett företags grundläggande planering och budgetering och i att tolka ekonomiska nyckeltal och begrepp.

Affärsjuridik, 15 Yhp

Kursen skall ge kunskaper om avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen, och annan konsumenträttslig lagstiftning. Även kunskaper om vikten av att skriva avtal, offerter och kontrakt och av att utreda den rättsliga situationen vid internationell handel.

Kursen syftar vidare till att ge den studerande kunskaper om lagar inom e-handeln i Sverige och ge verktyg för att söka information om de internationella variationer avseende lagstiftning som kan förekomma.

Business English, 30 Yhp

Kursen skall ge kunskap och färdigheter i affärsengelska för att hantera internationella affärer och internationella relationer. Kursen kommer genom teoretiska och praktiska övningar gå igenom relevant terminologi för branschen. Den kommer att stärka de studerandes förmåga att i tal och skrift kommunicera på ett för området korrekt sätt. Även de stora kulturella skillnader som råder i olika affärskulturer berörs. Delar av kursen förbereder de studerande för att skriva för en Cambridge Business English examen. Detta är ett välkänt diplom som accepteras i hela världen inom handel och industri och vissa utbildningsinstitutioner.

Digital kommunikation, 20 Yhp

Kursen syftar till att ge de studerande en mer strategisk och metodisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera en närvaro i sociala medier, samt koppla denna till företagets övergripande affärs- och kommunikationsmål.Till exempel färdigheter i och förståelse för hur olika digitala medier kan användas i försäljnings och marknadsföringssyfte samt att koppla samman olika sociala medier med varandra för en effektivare kommunikation. De studerande bör även ha färdigheter i att hantera statistik kopplade till dessa digitala medier. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper i sökordsoptimering för att främja företagets synlighet i digitala media.

Examensarbete Marknadsplan, 35 Yhp

Examensarbetet genomförs i slutet av utbildningen och ska sammanfatta kunskaper, förståelse och färdigheter som de studerande förvärvat under den tvååriga utbildningen. Examensarbetet ska utgöras av upprättandet av en marknadsplan. Marknadsplanen skrivs på engelska och presenteras på engelska. Arbetet ska ha en nära koppling till ett valfritt företag. Kursens övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskaper om utredningsmetodik och research i samband med en exportsatsning. Examensarbetet genomförs under handledning.

Export och import, 25 Yhp

Kursen Export- och import ger teoretisk och praktisk kunskap om förutsättningarna för att genomföra internationella affärer. Delkursen ger en övergripande förståelse av komplexiteten i internationella affärer till att kunna genomföra dessa praktiskt. De studerande ges också i samarbete med olika företag möjlighet att självständigt eller i mindre grupper applicera sina kunskaper med att introducera företagens produkter eller tjänster på en ny marknad. De studerande skall efter avslutad delkurs ha förståelse varför man gör internationella affärer och hur man genomför dem. De studerande har färdigheter i att förbereda och utveckla internationella affärer samt en förståelse för hur olika typer av affärsstrategier utvecklas och genomförs. De studerande har kännedom om hur man kan sälja på nya marknader både i teori och i praktik samt kännedom om hur man lägger upp export och importrutiner för en marknad och väljer internationella distributionskanaler.

Försäljning E-handel, 15 Yhp

Kursen i e-handel syftar till att den studerande har grundläggande kunskaper om e-handel. Den berör e-handelns olika aktörer, villkor för betalning och leveranser, vilka yrkeskompetenser som krävs för att utveckla och bygga upp en e-handel. Den ger kunskaper om säljprocessen för e-handel och kundens väg till ett avslut och hur företaget kan skapa mervärde för kunden samt merförsäljning. Studenten ska även kunna diskutera olika e-handelslösningar och vilka affärsmöjligheter som kan varaförknippade med dessa dels inom varuförsäljning, dels inom tjänster och andra produkter utan fysisk distribution. Efter avslutad kurs kommer de studerande ha kunskaper om strategier för e-handel, metoder för e-handel, B2B och B2C, planering och implementering av e-handel samt ha kännedom om betalningar på nätet, logistik för e-handel, standarder för e-handel, säkerhet på nätet.

Grundläggande försäljning, 25 Yhp

Första kursen i försäljning syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper om B2B försäljning. De studerande introduceras till yrkesrollen säljare och dennes roll och funktion på företagen. Efter den inledande försäljningskursen har de studerande kännedom om hur man professionellt representerar ett företag. De studerande har kunskaper om de grundläggande principerna i säljprocessen och i att bemöta kund och bygga hållbara kundrelationer. De studerande har färdigheter i säljretorik och säljmetodik och har kunskaper om att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök. Vidare även kunskaper om kundmöten och uppsökande verksamhet.

Interkulturell kommunikation, 15 Yhp

Kursen har fokus på skillnaden mellan kulturella och icke kulturella beteenden/vad som kännetecknar kulturella värderingar. Efter avslutad kurs har de studerande kunskaper om vad som kännetecknar kulturella värderingar, de studerande kan analysera skillnaderna mellan kulturellt och icke kulturellt i beteenden och föra resonemang om definition på kultur inom interkulturell kommunikation. De studerande kan ge prov på hur man går tillväga för att sätta sig in i en annan kultur och kan diskutera hur olika dolda koder kan bidra till låsningar och konflikter. Normer värderingar och etik i olika kulturer och miljöer kommer att beröras i flera avseenden.

Introduktionskurs, 5 yhp

Kursen är studieförberedande och ska introducera studenten i det entreprenöriella lärandet samt skapa förkunskaper om de kurser de möter på utbildningen. Kursen ger även grunderna i studieteknik och studieplanering för att ge studenterna goda förutsättningar att klara sina studier på ett självständigt sätt. Kursen betonar även vikten av studentinflytande i utbildningen samt ledningsgruppens uppgifter, utbildningsledningens arbete och vikten av utvärderingar och kvalitetsarbete i samband med utbildningen.

LIA 1, Marknadsföring och projektledning, 55 yhp

Syftet med delkursen (LIA1) är att de studerande ska få tillämpa sina teoretiska kunskaper i marknadsföring, digitala verktyg och projektledning i arbetslivet och få inblick i det dagliga arbetet på ett företag eller en organisation. Inför praktikperioden sammanställer studenten och handledaren en uppdragsbeskrivning där mål, syfte, metod och tidplan för uppdraget beskrivs. Som LIA-uppgifter kan de studerande till exempel kunna planera ett projekt från uppstart till avslut och under projektets gång applicera kunskaper från kursen i projektmetodik. Under projektet ska alla delar av projektprocessen dokumenteras och utvärderas tillsammans med handledaren. Inom marknadsföring kan de studerande genomföra en marknadsundersökning enligt de mål och principer de lärt sig under utbildningen. De kan arbeta med utveckling av marknadsföringsmaterial inom olika kommunikationskanaler utifrån strategiska marknadsföringsbeslut och i samklang med kunskaper om digitala media.

LIA 2 Internationell försäljning, 50 Yhp

Syftet är att ge de studerande fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i säljkunskap, B2B försäljning och internationell försäljning på ett företag. De studerande ska genomföra kvalificerade arbetsuppgifter inom de områden som nämnts ovan och ska efter genomförd LIA 2 ha fått erfarenhet av arbete på ett på ett företag eller en organisation inom internationell försäljning, nationell försäljning eller företag som bedriver e-handel. Under LIA 2 förväntas studenten använda sina kunskaper frånkurserna affärsjuridik, affärsekonomi, försäljning och import/export. Inför praktikperioden sammanställer studenten och handledaren en uppdragsbeskrivning där mål, syfte, metod, tidplan, resurser och avgränsningar för uppdraget beskrivs. Efter genomförd praktik presenterar de studerande resultatet av sitt arbete skriftligt på svenska dock redovisas valda delar på engelska, Den muntliga redovisningen sker på engelska med målet att representera företaget på ett professionellt sätt.

Logistik i säljprocessen, 15 Yhp

Kursen syftar till att ge den studerande övergripande kunskaper om logistikkedjan såväl nationellt som internationellt. Kursen ger kunskaper i ett företags logistik från inköp till leverans till slutkonsument. Den studerande kommer att tillgodogöra sig kunskaper inom logistiska termer och begrepp, både inom internt men även extern logistik samt vikten av att skapa förutsättningar för lönsamma affärer.

Marknadsföring, 40 Yhp

De studerande får under kursen en ökad förståelse för vad som styr marknaden och dess spelregler, vad som styr våra köpbeteenden och hur vi agerar på marknaden som konsumenter och producenter. De studerande skall efter avslutad delkurs kunna analysera marknadens behov och kunna planera åtgärder och strategier utifrån analysen. De studerande förstår och kan utveckla varumärkets betydelse i marknadsföringen genom olika marknadsföringskanaler till exempel press release eller sociala media. De studerande kan planera, genomföra och analysera marknadsundersökningar samt ta fram en strategi att arbeta vidare från marknadsundersökningens resultat. De studerande kan producera taktiska och strategiska marknadsplaner nationellt och internationellt samt planera, producera, genomföra, lönsamhetsbedöma och följa upp marknadsföringskampanjer.

Projektarbete, 5 Yhp

Under kursen projektarbete tillämpar de studerande sina kunskaper från den teoretiska undervisningen i projektmetodik. De skall självständigt förbereda och driva projekt samt söka lösningar till de problemställningar som ges. De studerande skall efter avslutad delkurs självständigt kunna söka, analysera och presentera information om företag, marknader och branscher. De studerande kan tillämpa ett projektinriktat arbetssätt: planera, genomföra och utvärdera projekt samt ha kännedom om nätverksbyggande – hur man kan dra fördel av olika sorters nätverk. De studerande har praktisk erfarenhet av att skiva en projektplan och en projektrapport samt presentera projektet muntligen. Kunskaperna i projektkunskap kan även tillämpas under LIA-perioderna.

Projektmetodik, 15 Yhp

Kursen i projektmetodik syftar till att de studerande lär sig hur de planerar, genomför och utvärderar mindre och större projekt på företag eller organisationer. De studerande skall efter avslutad kurs ha förutsättningar att agera som en självständig professionell projektledare som agerar ansvarsfullt, levererar resultat och kan leda arbetet ett team. De studerande ska kunna beskriva hur en projektgrupp eller organisation bör vara uppbyggd och i samband med det beskriva ett projekts och en arbetsgrupps olika faser.  De studerande har kännedom om vikten av att ta hänsyn till tid, funktion och resurs vid planering och organisering av projekt. De studerande har kännedom om ISO 10006 som handbok för kvalitet i projektledning. De studerande kan använda metoder för idéutveckling, projektplanering, problemlösning, riskhantering, utvärdering, kvalitetssäkring och kunskapsspridning samt förkunskaper att i framtiden skriva en projektplan och en projektrapport.

Strategisk försäljning, 20 Yhp

Försäljningskursen i strategisk försäljning syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom försäljning och långsiktiga affärsrelationer utifrån krav på lönsamhet och kundvärde. I kursen behandlas säljprocessens olika delmoment, prospektering och kvalificering, köparanalys och konkurrens. Vidare även säljbudget, offerter och avtal. De studerande skall efter avslutad delkurs kunna verka framgångsrikt som säljare och fungera i en befintlig säljkår och efter intern utbildning kunna påbörja ett arbete som säljare. De studerande ska kunna medverka vid planering och genomförande av säljarbete i ett företag samt representera ett företag utåt och bemöta kunderna på det sätt som verksamheten kräver. De studerande ska kunna analysera företagets konkurrenter och presumtiva kunder genom kund- och omvärldsanalyser.