Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Kurser svenska som andraspråk

Svenska och svenska som andraspråk

Nedan finner du några av de kurser som erbjuds hos oss inom ämnet svenska. För uppdaterad information om exakt vilka kurser som kommer att starta under den perioden du ska läsa, vänligen besök Vuxenutbildningens hemsida.

Svenska som andraspråk 1 – SVASVA01
100p
Kursen innehåller bl.a. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.


Svenska som andraspråk 2 – SVASVA02
100p
Kursen är en fortsättning på Svenska som andraspråk 1 och innehåller bl.a. muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket.
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.


Svenska som andraspråk 3 – SVASVA03
100p
Kursen är en fortsättning på Svenska som andraspråk 2 och innehåller bl.a. deltagande i samtal och diskussioner där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder.
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.


Svenska 1 – SVESVE01
100 p
Kursen innehåller bl.a. muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning, skriftlig framställning av texter för kommunikation, argumentationsteknik, bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, grundläggande språkliga, dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Svenska 2 – SVESVE02
100 p
Kursen innehåller bl.a. muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Svenska och internationella författarskap, skönlitterära verkningsmedel. Svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.
Förkunskaper: Svenska 1 eller motsvarande.


Svenska 3 – SVESVE03
100 p
Kursen innehåller bl.a. muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter och skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga. Skönlitterära texter, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
Förkunskaper: Svenska 2 eller motsvarande.


Retorik – SVERET0
100 p
Kursen innehåller bl.a. muntlig framställning av olika slag och med olika syften. Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden. Den retoriska arbetsprocessens delar. Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. Grundläggande retoriska begrepp. Yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.

Skrivande – SVESKR0
100 p
Kursen innehåller bl.a. skriftlig framställning av olika slags texter. Den retoriska arbetsprocessen. Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter. Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande. Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk. Utformning av texter för olika syften och i olika medier. Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga medvetenhet.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.

Kurser

Toggle module

Här hittar du den fullständiga kurskatalogen

Toggle module

Olskroksgatan

Toggle module

Olskroksgatan 32, 416 66 Göteborg, Sverige

Grupp, flex eller distans?

Toggle module