Sök Meny
Mänskliga rättigheter på Folkuniversitetet

Mänskliga rättigheter i praktiken

Att förebygga hedersrelaterat våld och att stärka de nyanlända tredjehandsmedborgarnas, förutsättningar att tillvarata sina mänskliga rättigheter.

English description

Bakgrund

Den 15 april 2013 startade Folkuniversitetet Uppsala och Umeå tillsammans med andra aktörer i det civila samhället samt inom den offentliga sektorn projektet ”Mänskliga Rättigheter i praktiken”. Projektet kommer att pågå i två år från 15.04.2013 till 15.04.2015.

Hederstänkandet har sin grund i värderingar och våldet som utövas är då någon bryter mot dessa värderingar. Samtidigt kan dessa värderingar stå i strid mot de värderingar, som utgör grunden för mänskliga rättigheter. Att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och utifrån sådan kunskap diskutera de konflikter som finns i värderingsgrunder är en väg att närma sig en dialog kring den hedersrelaterade våldsproblematiken.

På rätt språk

För nyanlända tredjelandsmedborgare från länder där hederstänkande är en del av kulturen är det i många fall svårt att diskutera dessa frågor på svenska. Frågorna är känsliga och språkkunskaperna ofta otillräckliga för att kunna föra en meningsfull dialog på svenska.

Mot denna bakgrund vill vi i projektet ta vara på den resurs som invandrarföreningarna och andra föreningar utgör. Vi vill utbilda coacher som i sin tur utbildar nyanlända tredjelandsmedborgare i mänskliga rättigheter och för dialog om den hedersrelaterade våldsproblematiken. Allt på respektive hemlands språk.

Syfte

  • Att bidra till effektivare insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och att stärka de nyanlända tredjehandsmedborgarnas, särskilt kvinnornas, förutsättningar att tillvarata sina mänskliga rättigheter
  • Att "översätta" internationella juridiska överenskommelser som FNs Deklaration för mänskliga rättigheter från 1948 och FN-konventioner till praktiskt utbildningsmaterial. Materialet ska användas av föreningar som jobbar med MR, invandrarföreningar och skolor för att på ett praktiskt sätt utbilda olika målgrupper i MR-frågor.

Brett samarbete

För att uppnå dessa syften krävs samarbete. I projektet deltar även experter och representanter för den civila sektorn och offentliga aktörer som jobbar med integration och mänskliga rättigheter: Tillsammans vill vi uppnå följande resutlat:

  • Utveckla ett utbildningspaket och studiematerial för utbildning i mänskliga rättigheter och föra interkulturell dialog om hederstänkandets värdegrunder
  • Arrangera utbildningsinsatser för målgruppen via tvåspråkiga coacher
  • Främja samverkan mellan intressenterna i projektet via utbildning och praktisk engagemang i projektet.
  • Starta dialog om hederskontexten på ett nyanserat sätt och med utgångspunkt i lagen, Mänskliga Rättigheter, samt förståelse och respekt för religionens betydelse för vissa människor

Projektets styrgrupp

Folkuniversitetet Uppsala
Folkuniversitetet Umeå och Skellefteå

Projektets referensgrupp

Invandrarföreningar
Dimitra, nationell utbildningsorganisation i Grekland
Kvinnojouren
Kvinnohälsa
Rädda barnen
FN-föreningen i Uppsala
Polis
Kommun
Sakkunniga som jobbar med hedersproblematiken och MR
Forskare
Jurister
Mediarepresentanter

Projektledare

Yevgeniya Averhed

Preventing violence and strengthening the newly arrived third-hand citizen's opportunities to exercise their human rights.

Human Rights in Practice

Preventing violence and strengthening the newly arrived third-hand citizen's opportunities to exercise their human rights.

Har du frågor?

Kontakta
018-680036
yevgeniya.averhed@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila