Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Stadgan

STADGAR FÖR SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI HELSINGBORG (nedan benämnd Föreningen)

 § 1
Föreningen, som är politiskt och konfessionellt obunden, har till ändamål att på olika sätt främja kulturförbindelserna mellan Sverige och Italien samt att arbeta för ökad kännedom i Sverige om Italiens språk och kultur.

 § 2
Medlemskap i Föreningen står öppet för var och en som intresserar sig för Italien och italiensk kultur samt är införstådd med Föreningens ändamål.
Årsavgiften fastställs av årsmötet och skall erläggas inom den tid som fastställs av styrelsen. På förslag av styrelsen kan Föreningen till hedersledamot utse person som genom sin insats för Föreningen kan anses förtjänt därav. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

 § 3
Föreningens verksamhet skall skötas av en styrelse som väljs av årsmötet. Förslag på styrelseledamöter skall presenteras av en valberedning, bestående av två personer, utsedda av medlemmarna på föregående årsmöte.
Styrelsen skall bestå av fem till åtta ledamöter. Ordförande, kassör och sekreterare utses av årsmötet, medan övriga befattningar i styrelsen fördelas efter styrelsens eget gottfinnande.
Ordförande, kassör och sekreterare väljs för en tid av två år och övriga ledamöter för en tid av ett år. Avsteg från dessa tider kan dock beslutas av årsmöte i syfte att åstadkomma lämplig succession.

 § 4
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande, varav ordföranden skall vara en. Sammanträdena skall protokollföras.

 § 5
Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.
Årsmöte skall hållas före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte skall sändas minst tre veckor före årsmötet. Motioner från medlem till årsmötet skall vara ordföranden tillhanda senast tio dagar före årsmötet.
Förhandlingarna vid årsmötet leds av person som utses av de närvarande medlemmarna.

§ 6
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet

4. Fastställande av dagordning

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

6. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 7. Föredragning av revisionsberättelse

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9. Val av ordförande

10. Val av kassör och sekreterare

11. Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Behandling av inkomna motioner

15. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.

16. Övriga ärenden

17. Mötets avslutande

 § 7
Ordföranden skall varje år sända en verksamhetsberättelse, tillsammans med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, till Società Dante Alighieri i Rom.

 § 8
Ändring av dessa stadgar kan ske endast om förslag härom godkänns av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Ändringsförslag skall framgå av kallelsen till respektive möte. För godkännande av ändringsförslag fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är eniga om förslaget.

 § 9
I händelse av Föreningens upplösning skall kvarstående medel överföras till Società Dante Alighieri i Rom, att användas för kulturellt utbyte mellan Italien och Sverige.

Stadgan

Toggle module

Bli medlem!

Toggle module

Det kostar bara 200 kronor om året (100 kronor till per familjemedlem med samma bostadsadress) Du blir medlem genom att göra en insättning på vårt konto PlusGirokonto 232805-2 eller via Swish 1235515333

Våra möten/I nostri incontri

Toggle module

Incluso un piccolo rinfresco e un buon calice di vino: 100 kr per i soci della Dante, 130 kr per gli studenti, 150 kr per i non soci. Solo la conferenza: gratuito per i soci, 30 kr per gli studenti, 50 kr per i non soci.

I priset ingår en liten italiensk buffé och ett glas vin. 100 kr för medlemmar, 130 kr för studerande, 150 kr för icke medlemmar. Enbart föredrag: gratis för medlemmar, 30 kr för studerande 50 kr för icke medlemmar.

 

Prenotazione/Anmälan

Toggle module

Telefonate/Ring alt. SMS: Gianni Poli 0708-385602 eller via e-mail till: gianni.poli@folkuniversitetet.se   

Anmälan senast 3 dagar före mötet. Avanmälan senast 2 dagar före mötet därefter är anmälan bindande.

GDPR-regler

Toggle module

Dante Alighieri-föreningen

www.folkuniversitetet.se/dante
Helsingborg